1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Twój telefon zosta? zalany? Sprawd?, gdzie po?yczysz kas? na napraw?

Twój telefon zosta? zalany? Sprawd?, gdzie po?yczysz kas? na napraw?

laptop

Kontakt z wod? jest jedn? z najcz?stszych przyczyn awarii telefonów komórkowych. Niestety, niepozorne krople cz?sto potrafi? wyrz?dzi? w urz?dzeniu tak ogromne szkody, ?e naprawa okazuje si? niemo?liwa. Je?li jakim? cudem uda si? przywróci? telefon do ?ycia, jego naprawa mo?e kosztowa? Ci? nawet kilkaset z?otych. Dzi? sprawdzimy gdzie mo?na po?yczy? pieni?dze na napraw? i co zrobi?, aby zaci?gn?? po?yczk? jak najtaniej.

Telefony komórkowe ju? na dobre wdar?y si? do naszej codzienno?ci. Nowoczesne modele umo?liwiaj? nie tylko odbieranie i wykonywanie po??cze? i wysy?anie SMS-ów. Wspó?czesne smartfony to ma?e, przeno?ne biura, dzi?ki którym wy?lesz e-mail, odczytasz dokument, zorganizujesz telekonferencj?, a po godzinach… pos?uchasz ulubionej muzyki. Trudno si? dziwi?, ?e wielu z nas bez ulubionego telefonu czuje si? jak bez r?ki.

Bliskie spotkanie smartfona z wod?

Chyba ka?dy z nas s?ysza? o kim?, kto utopi? swój telefon w wannie, ka?u?y czy muszli klozetowej. Niestety, wiele urz?dze? nie wysz?o z tego spotkania obronn? r?k?. Zw?aszcza, je?li telefon nie ma wyjmowanej baterii, któr? po kontakcie z wod? nale?y jak najszybciej wyci?gn??. To w?a?nie bateria oraz miejsca jej po??czenia z p?yt? g?ówn?, s? bowiem najbardziej nara?one na zniszczenia. Je?li oka?e si?, ?e Twój smartfon nie nadaje si? ju? do u?ycia, konieczny b?dzie zakup nowego urz?dzenia. Tutaj pojawia si? jednak pytanie – sk?d wzi?? na to pieni?dze?

Sk?d wzi?? pieni?dze na nowy telefon

Zakup telefonu komórkowego to koszt od kilkuset do nawet kilku tysi?cy z?otych. Wszystko zale?y od tego, czy zdecydujemy si? na model nowy czy u?ywany, na jakich funkcjonalno?ciach nam zale?y, czy oprócz funkcji przywi?zujemy równie? wag? do marki. Jednak nawet je?li si?gniemy po „zwyk?y” telefon, bez dodatkowych funkcji, jednorazowe (i szybkie) wygenerowanie potrzebnej kwoty mo?e okaza? si? niemo?liwe. Co zrobi?, je?li bliscy nie s? w stanie udzieli? finansowe wsparcia? Sk?d wzi?? pieni?dze na napraw? lub zakup nowego modelu?

Po?yczka na napraw? telefonu

Je?li chcesz po?yczy? pieni?dze jak najtaniej, dobrym pomys?em mo?e okaza? si? zaci?gni?cie po?yczki pozabankowej. Je?li my?lisz, ?e popularne chwilówki nie mog? by? przecie? tanie, jeste? w b??dzie. Wielu po?yczkodawców oferuje obecnie zupe?nie darmowe po?yczki.

Darmowa po?yczka – jak to dzia?a?

Darmowa po?yczka to oferta promocyjna, dedykowana jedynie nowym klientom. Mo?esz skorzysta? z niej, je?li nigdy wcze?niej nie zaci?ga?e? po?yczki u danego po?yczkodawcy. Po?yczaj?c pieni?dze za darmo nie zap?acisz prowizji, odsetek czy jakichkolwiek innych op?at oko?opo?yczkowych. Zaci?gni?cie darmowej chwilówki nie ??czy si? równie? z konieczno?ci? poniesienia ukrytych kosztów, o których nie wspomina po?yczkodawca.

Czy po?yczanie pieni?dzy za darmo op?aca si? po?yczkodawcom?

Zastanawiasz si?, w jaki sposób po?yczanie pieni?dzy za darmo op?aca si? po?yczkodawcom? Cho? firmy po?yczkowe nie zarabiaj? bezpo?rednio na pierwszych chwilówkach, wielu klientów zostaje z nimi na d?u?ej, si?gaj?c po kolejne finansowanie. A kolejna chwilówka oznacza dla po?yczkodawcy zarobek. Do tego ca?kiem niema?y. ?ród?em zysku firmy mog? by? tak?e po?yczkobiorcy, którzy nie s? w stanie sp?aci? po?yczki na czas i zdecyduj? si? przed?u?y? termin sp?aty lub skorzysta? z po?yczki refinansowanej.

Darmowa po?yczka? Tylko sp?acona na czas

Darmowa po?yczka oka?e si? rzeczywi?cie darmow? jedynie wtedy, kiedy sp?acisz j? na czas. A aby to zrobi?, musisz posiada? odpowiednio wysokie, stabilne dochody. Je?li jeste? pewien, ?e b?dziesz w stanie zwróci? pieni?dze w terminie, darmowa po?yczka mo?e by? ?wietnym pomys?em na sfinansowanie naprawy telefonu. Pami?taj, je?li Twoja sytuacja finansowa pozostawia wiele do ?yczenia, po?yczenie pieni?dzy (nawet za darmo) mo?e sta? si? przyczyn? jej pogorszenia.

Gdzie dostan? darmow? po?yczk??

Darmowe po?yczki oferuje obecnie a? kilkadziesi?t firm. W?ród nich znajduj? si? liderzy rynku po?yczek pozabankowych: Vivus, Wonga, NetCredit, ViaSMS czy Vivus. Po?yczaj?c pieni?dze w sprawdzonej, godnej zaufania firmie mo?e by? pewnie, ?e nie padniesz ofiar? nadu?ycia czy oszustwa, a po?yczkodawca potraktuje si? zgodnie z najwy?szymi standardami etycznymi.

Ile mog? po?yczy? za darmo?

Za darmo b?dziesz móg? po?yczy? nawet 2500 z?. Trzeba przyzna?, ?e taka sumka wystarczy na zakup naprawd? ?wietnej jako?ci telefonu komórkowego. Po?yczki w wysoko?ci 2500 z? udzieli Ci firma Vivus. W NetCredit b?dziesz móg? po?yczy? maksymalnie 2000 z?, w Wondze i ViaSMS 1500 z?, a w Filarum – 1000 z?.

Kiedy musz? sp?aci? po?yczk??

Na sp?at? szybkiej po?yczki pozabankowej b?dziesz mia? – w zale?no?ci od firmy – od 30 do 60 dni. Co wa?ne, ca?? po?yczkow? kwot? b?dzie musia? zwróci? jednorazowo. Nie ma mo?liwo?ci roz?o?enia po?yczki na raty. Przed podpisaniem umowy z po?yczkodawc?, warto mie? tego ?wiadomo??.

Jak po?yczy? pieni?dze jak najszybciej?

Wielu po?yczkodawców obiecuje, ?e dodatkowe ?rodki mog? znale?? si? na Twoim koncie ju? w 15 minut. Oznacza to wi?c, ?e mog?, ale wcale nie musz?.

O co wi?c chodzi? Jaki jest sekret szybkiego transferu ?rodków?

Sekretem szybkiego przelewu jest… sposób weryfikacji danych osobowych. Kiedy wype?nisz i wy?lesz po?yczkodawcy wniosek, kolejnym etapem b?dzie konieczno?? weryfikacji danych osobowych. Procedura weryfikacji pozwala unikn?? oszustw, polegaj?cych na zaci?ganiu po?yczek na skradzione dane osobowe. Aby po?yczkodawca móg? sprawdzi? Twoje dane, konieczne b?dzie wykonanie przelewu na jego konto. Kwota przelewy jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?. Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie po?yczkodawcy, b?dzie on móg? sprawdzi?, czy dane w?a?ciciela rachunku bankowego zgadzaj? si? z tymi,wpisanymi we wniosku. Aby móg? zrobi? to jak najszybciej, Twoje konto powinno znajdowa? si? w tym samym banku, co konto firmy po?yczkowej. Dzi?ki temu przelew dotrze do po?yczkodawcy ekspresowo.

Co po weryfikacji danych?

Kiedy po?yczkodawca zweryfikuje Twoje dane, b?dzie móg? przyst?pi? do dalszej analizy wniosku. Proces ten nie powinien potrwa? d?u?ej ni? kilka minut. Je?li decyzja po?yczkodawcy b?dzie pozytywna, otrzymasz pieni?dze nawet kwadrans pó?niej. Podobnie jak w przypadku przelewu weryfikacyjnego, tak?e pieni?dze z po?yczki b?yskawicznie „przep?yn?” pomi?dzy kontami w tym samym banku.

Planujesz po?yczy? pieni?dze? Sprawd? konta po?yczkodawcy

Zanim podejmiesz decyzj? o wyborze po?yczkodawcy, sprawd? w jakich bankach posiada swoje konta. Wi?kszo?? firm ma kilka, a nawet kilkana?cie rachunków w ró?nych bankach. Prawdziw? rekordzistk? jest Wonga, która posiada ich a? 23.

Po?yczaj tyle, na ile Ci? sta?

Pami?taj, by po?yczaj?c pieni?dze mierzy? si?y na zamiary. Zaci?gni?cie po?yczki, której nie b?dziesz w stanie sp?aci? na czas mo?e mie? d?ugofalowo, wyj?tkowo nieprzyjemne konsekwencje. Pocz?wszy od procedury windykacyjnej, poprzez post?powanie s?dowe i zaj?cia komornicze wynagrodzenia, konta bankowego, a nawet nieruchomo?ci. Efektem opó?nienia w sp?acie mo?e by? równie? obni?enie scoringu w BIK-u oraz wpis do bazy d?u?ników.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *