1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Umorzenie kosztów nieterminowo?ci – kiedy jest to mo?liwe?

Umorzenie kosztów nieterminowo?ci – kiedy jest to mo?liwe?

Umorzenie kosztów nieterminowo?ci – kiedy jest to mo?liwe?

Koszty zwi?zane z chwilówk? lub inn? po?yczk? pozabankow? najcz??ciej kojarzymy z oprocentowaniem oraz prowizj? za jej udzielenie. W momencie sk?adania wniosku rzadko kiedy my?limy o tym, ?e nie musz? to by? jedyne op?aty zwi?zane ze zobowi?zaniem. Koszty nieterminowo?ci i post?powania windykacyjnego mog? by? równie wysokie, a nawet i znacznie przewy?szaj?ce pierwotn? kwot? do zwrotu. Równie? z tego powodu nale?y nastawi? si? na to, ?e najlepszym wyj?ciem z tarapatów finansowych jest jak najszybsze osi?gni?cie porozumienia z wierzycielem. Mo?e on nawet, zwa?ywszy wcze?niej na nasz? sytuacj? ?yciow?, cz??ciowo, a nawet ca?kowicie umorzy? koszty dodatkowe.

Odsetki karne – kiedy wierzyciel mo?e je naliczy??

Po?yczkodawca, który nie otrzyma ca?ej nale?nej kwoty po?yczki powi?kszonej o koszty, ma prawo naliczy? odsetki od kapita?u za przeterminowanie si? zobowi?zania. Takie prawo dotyczy tak?e ka?dego innego podmiotu ?wiadcz?cego us?ugi, w szczególno?ci te terminowe. Mo?e to by? wi?c op?ata za media, rachunek telefoniczny, umowa o wykonanie us?ugi, a tak?e – jak wspomnieli?my wcze?niej – umowa po?yczkowa.

S? to tak zwane odsetki ustawowe, przewidziane przez prawo i w ustalonej przez nie wysoko?ci. Stanowi? dla wierzyciela form? rekompensaty za nieodzyskanie kapita?u. Nale?? si? one bez wzgl?du na wszystko i bez konieczno?ci wykazania strat spowodowanych opó?nieniem w sp?acie. Wysoko?? odsetek za zw?ok? ustala minister finansów. Obecnie obowi?zuj?ce rozporz?dzenie okre?la odsetki ustawowe na poziomie 7% w skali roku, przy czym zaznacza równie?, ?e odsetki maksymalne rocznie nie mog? przekroczy? 14%. Musimy liczy? si? z tym, ?e w?a?nie w takiej wysoko?ci zostan? one naliczone w przypadku po?yczki pozabankowej i – co wa?ne – b?d? obowi?zywa?y ju? od pierwszego dnia po przeterminowaniu si? po?yczki.

Koszty nieterminowo?ci to nie tylko odsetki

Poza odsetkami za zw?ok? musimy liczy? si? równie? z tym, ?e po?yczkodawca do?? szybko przeka?e prawa do wierzytelno?ci innemu podmiotowi, którym najcz??ciej b?dzie wyspecjalizowana firma windykacyjna. Trzeba pami?ta?, ?e nowemu wierzycielowi przys?uguj? dok?adnie takie same prawa wymagalno?ci co do zgromadzonej ju? kwoty ??cznej (czyli kapita?, koszty prowizyjne, koszty nieterminowo?ci). Dodatkowo mo?e tak?e naliczy? koszty zwi?zane z obs?ug? i windykacj? d?ugu, które w przypadku windykacji terenowej b?dzie stanowi? spor? kwot?.

Czy wierzyciel mo?e umorzy? koszty nieterminowo?ci?

Umorzenie zarówno odsetek karnych, jak i op?at windykacyjnych nie mo?e nast?pi? z urz?du. Taki krok jest wy??cznie przejawem dobrej woli wierzyciela i mo?e on ust?pi? na drodze negocjacji. Je?li wi?c chcemy obni?y? ca?kowit? kwot? do zwrotu, powinni?my zwróci? si? bezpo?rednio do po?yczkodawcy lub do innego wierzyciela, który przej?? piecz? nad d?ugiem. Od niego zale?y to, czy zgodzi si? je umorzy? lub obni?y? – cz?sto jednak zgadza si? na to, je?li wie, ?e zagwarantuje to szybsz? sp?at? d?ugu.

Co trzeba zrobi?, by umorzy? koszty nieterminowo?ci?

Podstawow? i najbardziej popularn? drog? do umorzenia odsetek karnych jest zwrócenie si? z oficjalnym wnioskiem bezpo?rednio do wierzyciela. Nie jest to dokument pa?stwowy (tak jak wnioski administracyjne), w zwi?zku z tym nie musi wi?c ?adnej konkretnej formy. Powinien by? jednak jak najbardziej czytelny, wi?c powinni?my pami?ta? o tym, by jasno wyrazi? swoj? pro?b? i zaznaczy?, i? naszym celem jest umorzenie. Poza tym wniosek musi zawiera?:

  • dok?adne dane wierzyciela oraz d?u?nika (takie same jak te zawarte we wniosku po?yczkowym);
  • okoliczno?ci powstania d?ugu – w tym przypadku b?dzie to zawarcie umowy po?yczkowej, trzeba wi?c poda? jej numer oraz dat? zawarcia;
  • propozycj? umorzenia i dalszej sp?aty po?yczki – nale?y wskaza? swoje mo?liwo?ci finansowe i w miar? mo?liwo?ci, konkretnie ustali? wysoko?? i cz?stotliwo?? sp?aty d?ugu;
  • argumentacja – dobrze jest szczegó?owo opisa? swoj? sytuacj? finansow?, zawodow? i rodzinn? oraz wskaza? powa?ne przyczyny, które doprowadzi?y do powstania d?ugu;
  • za??czniki – b?dzie to umowa po?yczkowa oraz wszelkiego rodzaju za?wiadczenia, które mog? wzmocni? argumentacj?: za?wiadczenie lekarskie, za?wiadczenie z miejsca pracy o wysoko?ci zarobków itp.

Kiedy wierzyciel zgodzi si? na umorzenie odsetek?

Bardzo du?o zale?y od tego, jak wierzyciel zapatruje si? na d?ug i prawdopodobie?stwo jego sp?aty. Je?eli uzna, ?e umorzenie kosztów nieterminowo?ci przyniesie wi?ksz? pewno?? sp?aty pozostaj?cej kwoty, prawdopodobnie zgodzi si? na umorzenie. Nie chce w takim wypadku nara?a? si? na wielomiesi?czne post?powanie s?dowe, a dalej tak?e egzekucj? komornicz?, która mo?e okaza? si? nieskuteczna.

Wi?ksze szanse na uznanie wniosku o umorzenie mamy tak?e wtedy, gdy ju? wcze?niej regularnie wp?acali?my ma?e kwoty d?ugu. Pami?tajmy te?, ?e roz?o?enie takich p?atno?ci na bardzo d?ugi okres przyniesie raczej odwrotny skutek – wierzyciel wtedy nie ma pewno?ci, ?e za rok lub dwa lata nie przestaniemy sp?aca? d?ugu. Najcz??ciej umorzenie kosztów nieterminowo?ci (cz?sto równie? windykacyjnych) nast?puje w momencie, w którym zgodzimy si? sp?aci? ca?y d?ug naraz lub w maksymalnie kilku transzach. Mimo wszystko jest to op?acalne i bardzo korzystne – je?li sprawa trafi do komornika, musimy liczy? si? nie tylko z konieczno?ci? uiszczenia ca?ej nale?nej kwoty, ale tak?e poniesienia dodatkowych kosztów egzekucyjnych. Te zostan? naliczone za ka?d? czynno?? komornicz?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *