1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Umowa po?yczkowa – dowiedz si? co musi zawiera?, aby spa? spokojnie!

Umowa po?yczkowa – dowiedz si? co musi zawiera?, aby spa? spokojnie!

narada

Chwilówka online mo?e nam pomóc w naprawd? trudnej sytuacji ?yciowej. Czasami nawet ma?a i z pozoru drobna kwota potrafi odmieni? nasze ?ycie – spowodowa?, ?e nasz status ekonomiczny ulegnie zmianie. Po?yczk? mo?emy oczywi?cie przeznaczy? na co chcemy: wydatki zwi?zane z codziennym ?yciem, sp?at? bie??cych rachunków, pokrycie kosztów trudnego leczenia i rehabilitacji po niespodziewanym wypadku. Po?yczkodawca ch?tnie udziela po?yczki na dowolny cel – dla niego liczy si? tylko, czy klient wywi??e si? z umowy i czy b?dzie sp?aca? raty w odpowiednim terminie.

Firma po?yczkowa, widz?c uczciwo?? drugiej strony i naprawd? dobre, powa?ne podej?cie, mo?e zaproponowa? bardzo korzystne i atrakcyjne warunki po?yczkowe, w tym du?? kwot? po?yczki i dogodny system ratalny, dopasowany idealnie do mo?liwo?ci klienta. Podczas ustalania szczegó?ów transakcji najwa?niejsza jest oczywi?cie sama umowa: musi zawiera? kilka podstawowych punktów, aby firma po?yczkowa wzbudza?a zaufanie. Jakie to punkty? Co koniecznie musimy ustali? z po?yczkodawc?? Lektura poni?szego artyku?u pomo?e wybra? kompetentn? i fachow? firm? po?yczkow?.

Zasada numer jeden – dok?adnie przeczyta? umow? z instytucj? po?yczkow?

Podstawowa zasada bezpiecze?stwa – dok?adnie przeczytaj umow? z instytucj? po?yczkow?. Jest to pierwsza rzecz, o której musisz koniecznie pami?ta?. Nie omijaj ?adnego punktu. Ka?de zdanie, ka?da informacja zawarta w umowie mo?e mie? bardzo du?e znaczenie i niebagatelny wp?yw na Twój kontakt z instytucj? po?yczkow? oraz, oczywi?cie, na Twoj? finansow? przysz?o??. Niewa?ne czy bierzesz po?yczk? w Wonga, Vivus, SuperGrosz, Fellow Finance, czy innej firmie po?yczkowej – zawsze musisz zachowa? niezb?dn? ostro?no??. Tylko wtedy b?dziesz móg? sp?aca? raty bez wi?kszych nerwów i stresu, a co najwa?niejsze – w wyznaczonym terminie. B?dziesz móg? po prostu spa? spokojnie. Wiele osób o tym zapomina – jest to niestety podstawowy b??d. Nie czytamy umów, a potem jeste?my zdziwieni, dlaczego mamy problemy finansowe i dlaczego nie mo?emy porozumie? si? z instytucj? po?yczkow?. Uwa?aj te? na to, jakie punkty zawiera dana umowa. Istnieje zestaw informacji, które musz? si? w niej znajdowa?. Jakie to informacje?

1. Dok?adna informacja dotycz?ca wysoko?ci po?yczki oraz kosztów dodatkowych

Ka?da umowa z po?yczkodawc? musi zawiera? dok?adne informacje na temat wysoko?ci po?yczki oraz zestaw kosztów dodatkowych. Koszty dodatkowe to wszystkie wydatki zwi?zane z ogóln? obs?ug? instytucji po?yczkowej: koszt obs?ugi, koszty operacyjne, odsetki i inne wa?ne prace zwi?zane z przekazaniem po?yczki klientowi. Wszystko to jest bardzo istotne, poniewa? koszty dodatkowe mog? by? naprawd? wysokie. W niektórych przypadkach koszty operacyjne i odsetki przewy?szaj? sam? po?yczon? kwot?. Warto wszystko wcze?niej sprawdza? – unikniemy dzi?ki temu niepotrzebnego stresu, nerwów i nieporozumie?. Uchroni nas to równie? przed gro?n? spiral? d?ugów, które mog? znacz?co wp?yn?? na nasz? tera?niejszo?? oraz najbli?sz? przysz?o??. Odsetki i op?aty dodatkowe s? naprawd? bardzo wa?ne – cz?sto maj? wr?cz decyduj?ce znaczenie. Z tego te? powodu warto zwraca? szczególn? uwag? na ich wysoko??.

Przed podpisaniem umowy mo?emy tak?e próbowa? delikatnie negocjowa? z przedstawicielem instytucji po?yczkowej. Dobry po?yczkodawca dba o dobro swojej firmy, ale równie? o dobro swojego klienta. Pragnie idealnie dopasowa? wysoko?? oferowanej po?yczki i system rat do mo?liwo?ci finansowych po?yczkobiorcy. Obu stronom musi zale?e? na tym, aby po?yczka by?a sp?acana w wyznaczonym terminie i bez wi?kszych problemów. Zad?u?enia po?yczkobiorcy maj? wp?yw nie tylko na niego, ale równie? na sprawne i prawid?owe funkcjonowanie firmy po?yczkowej. Profesjonalny po?yczkodawca zrobi wszystko, aby po?yczkobiorca wzi?? tak? po?yczk?, na jak? go sta?. B?dzie s?u?y? pomoc? i porad? na ka?dym etapie wspó?pracy. Kompetentne firmy po?yczkowe, które obs?uguj? du?? liczb? klientów, maj? ogromn? wiedz? na temat prawid?owego bud?etowania. Potrafi? doradzi? klientom, jaka kwota po?yczki b?dzie dla nich w?a?ciwa i jaki sposób sp?aty najlepiej i najbezpieczniej wybra?. Nawet drobna porada mo?e si? okaza? niesamowicie cenna.

2. Czytelna umowa – jasny i zrozumia?y zapis

Zawsze zwracaj szczególn? uwag? na to, jak skonstruowana jest umowa. Powinna by? jak najbardziej czytelna i przejrzysta – klient musi zrozumie? ka?dy jej punkt. Je?li co? jest dla nas niejasne, istnieje ryzyko, ?e padniemy ofiar? oszustwa po?yczkowego. Je?eli czego? nie wiesz, po prostu pytaj. Po?yczkobiorca ma prawo pyta? o wszelkie punkty zapisane w umowie, a po?yczkodawca musi na nie odpowiedzie?. Doradca finansowy odmawia udzielenia porady? Nie chce t?umaczy? klientowi poszczególnych zapisów? Niestety, tutaj ju? mo?e, a wr?cz powinno zapali? si? nam czerwone ?wiat?o (i to bardzo wyraziste!). Zasada jest prosta: im czytelniejsza umowa, tym lepiej. Klient ma prawo dok?adnie si? z ni? zapozna? i przede wszystkim musi wszystko w niej rozumie?.

3. Szczegó?owe informacje o naliczaniu odsetek

To bardzo wa?ny punkt ka?dej umowy. Mo?na wr?cz u?y? stwierdzenia, ?e jeden z najistotniejszych. Odsetki s? czasem bardzo wysokie – mog? nawet przekracza? po?yczon? kwot?. Wysoko?? odsetek zawsze musi by? jedn? z pierwszych rzeczy, na któr? zwracamy uwag?, po?yczaj?c od instytucji po?yczkowej pieni?dze. B?d? ostro?ny i uczulaj te? swoich znajomych i przyjació?. Bardzo dobre warunki umowy oraz niskie odsetki oferuje mi?dzy innym Lendon. Dodatkowo w obecnej ofercie pierwsza po?yczka jest ca?kowicie darmowa.

4. Informacje o karach za brak sp?aty po?yczki w terminie

To jest naprawd? wa?ny punkt, cz?sto pomijany przez po?yczkobiorców. My?lisz, ?e bez problemu dasz rad? sp?aci? po?yczk? w terminie? By? mo?e! Jest to oczywi?cie najlepsze rozwi?zanie. W ?yciu jednak bywa ró?nie. Mo?emy nagle straci? prac? lub mie? problemy ze zdrowiem. W takim wypadku nie b?dziemy w stanie sp?aci? po?yczki. Wiele instytucji finansowych idzie na r?k? swoim klientom, oferuj?c im przed?u?enie okresu sp?aty rat. Zazwyczaj kontrahent przy pierwszej chwilówce mo?e przed?u?y? termin oddania ca?ej po?yczonej gotówki dwa lub trzy razy. Przy nast?pnych po?yczkach po?yczkodawca umo?liwia przed?u?enie terminu tylko raz.

Wiele firm oferuje indywidualne warunki sp?aty gotówki oraz zapisuje w umowie inne kary za brak sp?aty w terminie. Wszystko zale?y od wysoko?ci po?yczonej kwoty oraz sytuacji ?yciowej konkretnego klienta. Wiadomo, ?e inn? umow? instytucja finansowa zaproponuje emerytowi, a inn? m?odym ludziom, którzy chc? wzi?? po?yczk? na remont lub zakup mieszkania. Istnieje wiele instytucji po?yczkowych, które dopasowuj? swoj? ofert? do potrzeb klientów.

5. Nie decyduj si? na podpisanie umowy bez wcze?niejszego kontaktu z instytucj? po?yczkow?

Chcesz wzi?? po?yczk?? Warto mimo wszystko wcze?niej spotka? si? z przedstawicielem danej instytucji albo chocia? porozmawia? telefonicznie. W ten sposób nabierzemy pewno?ci, ?e dany po?yczkodawca jest naprawd? godny zaufania; poza tym b?dziemy mieli szans? na zweryfikowanie swojej opinii o wybranej firmie. Widzimy zachowanie drugiej strony, sposób, w jaki odnosi si? do klienta. To s? bardzo wa?ne kwestie, które mog? znacz?co wp?yn?? na jako?? dalszej wspó?pracy.

Uwa?aj na klauzule niedozwolone

Podpisujesz umow? z instytucj? po?yczkow?? Uwa?aj na klauzule niedozwolone. Co to jest? S? to wszystkie zapisy w umowie mi?dzy konsumentem a przedsi?biorc?, które naruszaj? prawa jednej strony. Niestety w umowach z instytucjami po?yczkowymi cz?sto tak bywa – instytucja finansowa jest t? silniejsz? stron? umowy i narzuca swoje warunki. Zapisy niedozwolone bywaj? ró?ne: mog? dotyczy? mi?dzy innymi prawa do odst?pienia od umowy, ale tylko jednej strony. Mog? te? narzuca? du?e kary bez podania konkretnej przyczyny. Je?li umowa, któr? podpisali?my, zawiera tak? klauzul?, mo?emy od niej odst?pi? w ci?gu 10 dni od jej zawarcia. To podstawowe prawo konsumenta.

Dzisiaj prawa konsumenta s? bardzo dobrze chronione. Nad prawid?owo?ci? umów czuwaj? wykwalifikowani specjali?ci, warto wi?c si? do nich zwróci?. W Internecie bez problemu mo?emy te? znale?? rejestr klauzul niedozwolonych. Przera?a fakt, ?e jest ich naprawd? bardzo du?o. Dobrze jest jednak przed nawi?zaniem kontaktu z konkretn? sprawdza? takie rejestry.

Jakim instytucj? po?yczkowym mo?emy zaufa??

Przede wszystkim warto sprawdza? wszelkie rankingi pozabankowe. W sieci bez problemu znajdziemy ranking najlepszych instytucji finansowych dzia?aj?cych w naszym kraju. Zazwyczaj tego typu listy s? bardzo wiarygodne. Dobrze jest te? zagl?da? na blogi finansowe oraz fora dyskusyjne. To ?wietne ?ród?o informacji oraz opinii konsumentów, klientów instytucji po?yczkowych. Przewa?nie opinie zamieszczone na forach dyskusyjnych s? naprawd? szczere i szczegó?owe. Klienci nie owijaj? w bawe?n?. Je?li co? im si? nie podoba i s? niezadowoleni, od razu pisz? o tym na forum. Dziel? si? swoim do?wiadczeniem, zarówno negatywnym, jak i pozytywnym. Na forach dyskusyjnych po?yczkobiorcy opisuj? warunki umowy z instytucjami po?yczkowymi oraz ogólne wra?enia zwi?zane ze wspó?prac?, jako?ci? obs?ugi i podej?ciem przedstawicieli finansowych do klientów. Nawet krótka opinia mo?e uchroni? nas przed podpisaniem umowy, która mog?aby mie? bardzo z?y wp?yw na ?ycie nasze oraz naszych bliskich.

Podsumowanie: o czym musimy pami?ta?, podpisuj?c umow? po?yczkow??

Chwilówka online to ogromna pomoc w trudnej sytuacji ?yciowej. Po?yczk? mo?emy wzi?? na dowolny cel: na zap?acenie bie??cych rachunków, na op?acenie studiów, pokrycie du?ych kosztów zwi?zanych z leczeniem czy trudn?, wielomiesi?czn? rehabilitacj? po wypadku. Najwa?niejsze jest podpisanie z instytucj? po?yczkow? dobrze brzmi?cej, korzystnej dla nas umowy. Wbrew pozorom nie jest to ?atwe. Oszustów w Internecie nie brakuje. Podpisanie umowy niesie ze sob? wielomiesi?czne konsekwencje. Z tego te? powodu musimy zachowa? szczególn? ostro?no??. Umowa z instytucj? po?yczkow? musi by? przejrzysta i czytelna, wszystkie punkty musz? by? dla klienta zrozumia?e. W ka?dej umowie musz? by? zawarte informacje mówi?ce o po?yczonej kwocie, odsetkach i wszelkiego rodzaju kosztach dodatkowych zwi?zanych przede wszystkim z obs?ug? transakcji oraz wszystkimi finansowymi operacjami.

W ka?dej umowie z instytucj? po?yczkow? wa?ne s? tak?e dane dotycz?ce kar za opó?nienia w sp?acie rat. Nawet jeden dzie? opó?nienia mo?e mie? znaczenie i wi?za? si? z ogromnymi kosztami. Wysokie odsetki mog? wp?dzi? klienta w tzw. spiral? zad?u?enia. Z takiej sytuacji naprawd? trudno jest si? wydosta?, a problemy finansowe mog? m?czy? nas latami. Dlatego decyzja o wzi?ciu po?yczki powinna by? przemy?lana, a ka?da umowa dok?adnie przeanalizowana. Warto te? zdoby? jak najwi?cej informacji na temat po?yczkobiorcy i pozna? jak najwi?cej opinii na jego temat. Je?li co? budzi nasze w?tpliwo?ci, lepiej poszuka? innej firmy, która po?ycza pieni?dze na jasnych, akceptowalnych przez nas zasadach.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *