1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Us?ugi „czyszczenia BIK” – rzeczywista pomoc czy oszustwo?

Us?ugi „czyszczenia BIK” – rzeczywista pomoc czy oszustwo?

Us?ugi „czyszczenia BIK” - rzeczywista pomoc czy oszustwo?

Z?a historia kredytowa w BIK mo?e by? doprawdy problematyczna. Notoryczne nieterminowe sp?acanie zobowi?za? finansowych to nie tylko statystyka, ale i przysz?e problemy z uzyskaniem finansowania, kiedy b?dzie ono naprawd? potrzebne – na zakup mieszkania, na leczenie czy inny niespodziewany wydatek. Zaleg?o?ci w BIK w ko?cu doprowadz? do tego, ?e niemo?liwe b?dzie uzyskanie nie tylko kredytu w banku, ale tak?e i w pozabankowej firmie po?yczkowej. Cho? powszechne przekonanie jest inne, z?a historia w BIK mo?e uniemo?liwi? nawet zaci?gni?cie popularnej chwilówki lub internetowej po?yczki ratalnej. Dlatego du?ym powodzeniem ciesz? si? tak zwane „po?yczki bez BIK” lub pojawiaj?ce si? co jaki? czas w Internecie og?oszenia dotycz?ce „czyszczenia BIK” i naprawiania historii kredytowej. Czy warto skorzysta? z us?ug firm oferuj?cych takie us?ugi? I czy rzeczywi?cie mo?na liczy? na jak?kolwiek skuteczno???

„Czyszczenie BIK” – co mog? zaproponowa? firmy oferuj?ce takie us?ugi?

Najbardziej zwracaj?ce uwag? frazy, jakie mo?na znale?? w Internecie to „Wyczy?cimy twoj? z?? histori? kredytow? w 14 dni”, „Naprawiamy z?e historie w BIK”, „100-procentowa gwarancja skuteczno?ci” i wiele, wiele innych. Ka?da przekonuje o zasadno?ci takich us?ug i ka?da gwarantuje, ?e po wyczyszczeniu historii, 99% osób b?dzie w stanie uzyska? kredyt w banku (nie mówi?c ju? o ka?dej po?yczce online). O tym, jakie prawdziwe mo?liwo?ci maj? takie firmy, b?dzie mowa pó?niej. Teraz przyjrzyjmy si?, ile przyjdzie zap?aci? tym, którzy marz? o czystej historii kredytowej.

Nie ma jednolitego cennika tego typu us?ug. Niektóre firmy pobieraj? op?aty za usuni?cie jednego wpisu, niektóre ca?o?ciowo, a inne naliczaj? stawki od jednej instytucji finansowej. Za ca?o?ciow? us?ug?, osoby nieterminowe niekiedy musz? zap?aci? nawet kilka tysi?cy z?otych. Jedna z przoduj?cych firm na rynku za swoje us?ugi ?yczy sobie nast?puj?cych kwot:

 • analiza raportu BIK – 44 z?ote
 • analiza raportu BIK w konsultacji bezpo?redniej – 125 z?otych za godzin?
 • usuni?cie jednego wpisu do 30 dni spó?nienia – 47 z?otych
 • usuni?cie jednego wpisu do 60 dni spó?nienia – 97 z?otych
 • usuni?cie jednego wpisu powy?ej 500 dni – 377 z?otych!

To ceny naprawd? wysokie, ale w?ród konkurencji plasuj?ce si? raczej w ?rednim przedziale. Jest to o tyle szokuj?ce, ?e w rzeczywisto?ci wszystkie czynno?ci klient móg?by wykona? sam. Jak?

Co tak naprawd? oznacza „czyszczenie BIK”?

Zarówno Biuro Informacji Kredytowej, jak i bazy d?u?ników nale??ce do Biur Informacji Gospodarczej (KRD, InfoMonitor, ERIF), zgodnie twierdz?, i? firmy oferuj?ce „czyszczenie BIK” sk?adaj? obietnice bez pokrycia. Mog? osi?gn?? pewn? skuteczno??, ale tylko pod konkretnymi warunkami i niestety, nigdy 100-procentow?. Najcz??ciej jednak sytuacj? pogorsz?, gdy? usun? tak?e te pozytywne wpisy, a to z kolei mo?e wp?yn?? na gwa?towne obni?enie si? scoringu.

Wynika to z mechanizmów funkcjonowania samego BIK. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i przetwarza informacje kredytowe ju? od 1997 roku, a jego g?ównym zadaniem jest u?atwienie oceny rzetelno?ci kredyto- i po?yczkobiorców. Zarówno informacje pozytywne (czyli sumiennie sp?acane zobowi?zania), jak i negatywne mog? podlega? usuni?ciu lub korekcie, jednak?e nie w takim samym zakresie. Informacje pozytywne mog? zosta? usuni?te na ?yczenie klienta i za po?rednictwem instytucji finansuj?cej, podobnie jak wpisy nieprawdziwe (zob: „Jak usun?? b??dne wpisy w BIK?”). Usuni?cie wpisu negatywnego odbywa si? jednak wed?ug innych zasad i mo?e zosta? dokonane, je?li:

 • kredyto- lub po?yczkobiorca sp?aci? zobowi?zanie – w takiej sytuacji instytucja udzielaj?ca zobowi?zania musi zwróci? si? do BIK o usuni?cie wpisu w ci?gu 14 dni;
 • min??o przynajmniej 5 lat, a osoba zainteresowana wycofa?a zgod? na przetwarzanie jego danych osobowych – do tego czasu BIK mo?e je przetwarza? nawet bez zgody ich w?a?ciciela.

Firmy oferuj?ce „czyszczenie BIK” w pierwszej kolejno?ci poszukuj? wi?c informacji b??dnych i takich, które s? starsze ni? 5 lat – mo?na wi?c szybko wywnioskowa?, ?e wi?kszo?? negatywnych wpisów pozostanie w rejestrze. Czasami jednak zdarza si?, ?e „czy?ciciele” wykorzystuj? luk? w prawodawstwie. Wymogiem formalnym, by móc umie?ci? wpis w BIK jest to, aby od przeterminowania si? p?atno?ci min??o przynajmniej 60 oraz 30 dni od momentu, w którym bank poinformowa? swojego klienta o tym fakcie. Taki wpis, nawet je?eli sp?ata odby?a si? grubo po terminie, nie mo?e zosta? dokonany z powodu niedope?nienia procedur przez bank i niewys?ania odpowiedniego zawiadomienia. Mo?na si? jednak domy?li?, ?e takie sytuacji nie zdarzaj? si? cz?sto.

Jak wida?, usuni?cie wpisów w BIK nie jest skomplikowane i nie wymaga posiadania szerokiej wiedzy prawnej – wystarczy po?wi?ci? kilkana?cie minut na to, by zapozna? si? z mechanizmami dzia?ania rejestru Biura Informacji Kredytowej.

Po?yczka bez BIK mo?e by? pomocna

Po?yczki bez BIK ciesz si? sporym zainteresowaniem g?ównie dlatego, ?e s? jedyn? szans? na po?yczk? dla nieterminowych klientów. Firmy takie jak LendOn, ExtraPortfel, CreditStar, Miloan czy Via SMS mog? bardziej liberalnie spojrze? na histori? kredytow? wnioskodawców i po?yczki udzieli? pomimo negatywnych wpisów. Cho? zwykle w przypadkach osób, które do tej pory nie wykazywa?y si? szczególn? sumienno?ci? p?atnicz?, nie zaleca si? si?gania po kolejn? po?yczk?, to przy odrobinie rozs?dku i samozaparcia, po?yczka bez BIK mo?e mie? pozytywny wp?yw na histori? kredytow?. Terminowa sp?ata takiej po?yczki do dodatkowe punkty scoringu, które nieco podnios? wiarygodno?? kredytow? i zniweluj? wag? negatywnych wpisów.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *