1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Utrata pracy a niesp?acona po?yczka. Co robi??

Utrata pracy a niesp?acona po?yczka. Co robi??

Utrata pracy, a niesp?acona po?yczka. Co robi??

Zaci?ga?e? po?yczk? w banku lub pozabankowej instytucje finansowej, a kilka miesi?cy pó?niej straci?e? prac?? Obawiasz si? windykacji, s?du, komornika, a nawet wi?zienia? Zamiast snucia czarnych scenariuszy, zacznij dzia?a?. Co zrobi?, je?li posiadaj?c aktywne zobowi?zanie finansowe, straci?e? prac?? Podpowiadamy.

Je?li straci?e? prac?, posiadaj?c aktywny kredyt lub po?yczk?, nie za?amuj r?k. Instytucje finansowe zdecydowanie cz??ciej wol? pomaga? w sp?acie finansowych zobowi?za? ni? windykowa? zad?u?enie. Musisz wiedzie? bowiem, ?e dzia?ania windykacyjne, zw?aszcza po wprowadzeniu w ?ycie ustawy antylichwiarskiej nie generuj? zysku pozabankowych po?yczkodawców, ale nara?aj? ich na dodatkowe koszty.

Pami?taj, ?e czas to pieni?dz

Je?li wiesz ju?, ?e nie zdo?asz sp?aci? w terminie zaci?gni?tego zobowi?zania finansowego, jak najszybciej skontaktuj si? z instytucj? finansow?. Dzi?ki szybkiemu dzia?aniu zminimalizujesz ryzyko d?ugofalowych konsekwencji i oszcz?dzisz sobie zb?dnego stresu. Z ca?? pewno?ci? zyskasz równie? „kilka punktów” u po?yczkodawcy, który doceni Twoj? ch?? wspó?pracy i odpowiedzialne podej?cie do w?asnych finansów. Zanim zapukasz do drzwi banku, zastanów si?, jakie rozwi?zanie mo?esz zaproponowa? kredytodawcy.

Sp?ata kredytu pomimo utraty pracy — mo?liwe scenariusze

  • Je?li pomimo utraty pracy b?dziesz w stanie sp?aca? cho?by cz??? raty (np. z oszcz?dno?ci lub pensji ma??onka), dobrym rozwi?zaniem mo?e okaza? si? wyd?u?enie okresu sp?aty. Taka mo?liwo?? b?dzie szczególnie zasadna w przypadku kredytów hipotecznych oraz po?yczek gotówkowych. Wyd?u?enie okresu sp?aty sprawi, ?e miesi?czna rata b?dzie ni?sza i przestanie by? nadmiernym obci??eniem dla domowego bud?etu. Cho? wyd?u?enie okresu sp?aty generuje dodatkowe koszty (d?u?szy okres sp?aty to wy?sze odsetki), zdecydowanie warto wzi?? je pod uwag?. Nadp?acaj?c kilkaset z?otych, unikniesz ma?o przyjemnej i bardzo stresuj?cej procedury windykacyjnej, zachowasz finansow? stabilno?? oraz spokojny sen. Je?li znajdziesz now?, dobrze p?atn? posad?, b?dziesz móg? przecie? sp?aci? kredyt szybciej, minimalizuj?c nadprogramowe koszty.
  • Je?li Twoja sytuacja finansowa nie pozwala na sp?at? cho?by cz??ci raty, mo?esz poprosi? instytucj? finansow? o wakacje kredytowe, czyli kilkumiesi?czn? przerw? w sp?acie rat. Je?li do tej pory sp?aca?e? raty zgodnie z harmonogramem, istnieje spora szansa, ?e decyzja banku b?dzie pozytywna. Co wa?ne, na skorzystanie z wakacji kredytowych pozwalaj? nie tylko banki, ale równie? pozabankowe instytucje finansowe. Je?li masz problemy z terminow? sp?at? po?yczki w instytucji pozabankowej, wci?? mo?esz skorzysta? z takiego „ko?a ratunkowego”.
  • Je?li kredytodawca nie zgodzi si? na wakacje kredytowe, mo?esz negocjowa? tak?e zawieszenie sp?aty samego kapita?u. W takiej sytuacji Twoim obowi?zkiem b?dzie jedynie regularne sp?acanie odsetek.
  • Je?li razem z ?on? (czy m??em) posiadacie kilka kredytów, utrata pracy mo?e by? te? impulsem do skonsolidowania d?ugów i obni?enia kwoty miesi?cznych zobowi?za?. Decyduj?c si? na konsolidacj?, kilka rat sp?acanych aktualnie po?yczek i kredytów zamienisz na jedn? — ni?sz?. Dzi?ki temu domowy bud?et odetchnie z ulg?. Wad? takiego rozwi?zania mo?e by? jednak, podobnie jak w przypadku opisywanego wy?ej wyd?u?enia okresu sp?aty, konieczno?? pokrycia wy?szych kosztów. Konsolidacja kredytów opiera si? bowiem na bardzo podobnym mechanizmie.

Negocjacje ?atwiejsze ni? my?lisz

Wielu klientów, którzy maj? problemy z terminow? sp?at? swoich zobowi?za?, ma ogromny opór przed kontaktem z instytucj? finansow?. Patrz?c na bank niczym na wroga, zupe?nie nie zdaj? sobie sprawy, ?e doj?cie do porozumienia i polubownego rozwi?zania sprawy le?y równie? w jego interesie. Procedura windykacyjna generuje bowiem dodatkowe, stosunkowo wysokie koszty oraz… poch?ania wiele cennego czasu. Je?li przedstawisz bankowi dok?adnie przemy?lan?, uczciw? propozycj?, istnieje spora szansa, ?e ten zgodzi si? na Twoje warunki.

Zanim zaci?gniesz po?yczk?

Cho? niektórych zdarze? losowych nie mo?na przewidzie?, mo?na zminimalizowa? ich negatywne skutki. Je?li w niedalekiej przysz?o?ci planujesz zaci?gn?? kredyt lub po?yczk?, zadbaj o stworzenie poduszki finansowej, która w przypadku utraty ?ród?a dochodu pomo?e Ci podreperowa? domowy bud?et. Dobrze, ?eby pieni?dzy starczy?o na minimum trzy miesi?ce, nie tylko na sp?aty rat, odsetek, ale równie? na codzienne wydatki. O skutecznych sposobach na oszcz?dzanie, przeczytasz w artykule: Jak zacz?? oszcz?dza? – 5 kroków do oszcz?dno?ci.

Wartym rozwa?enia rozwi?zaniem mo?e by? równie? wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy. Zanim po nie si?gniesz, dok?adnie skalkuluj jednak koszt polisy. Mo?e si? bowiem okaza?, ?e w przypadku kredytu z okresem sp?aty do kilku miesi?cy, takie zabezpieczenie oka?e si? stosunkowo kosztowne, a jego zakup – bezzasadny. Pami?taj równie?, ?e nawet je?li nie wykupi?e? ubezpieczenia przed zaci?gni?ciem kredytu, wci?? mo?esz to zrobi? w trakcie jego sp?aty. Ubezpieczenie od utraty obejmuje zazwyczaj jedynie sytuacje, gdy zwolnienie nie nast?puje z winy kredytobiorcy. Zakres ochrony nie b?dzie obowi?zywa? wi?c, je?li z?o?y?e? wypowiedzenie lub gdy rozwi?zano z Tob? umow? za porozumieniem stron.

D?ugi z po?yczki a wi?zienie

Je?li nie zwrócisz po?yczki na czas i w celu znalezienia najlepszego dla obu stron rozwi?zanie nie skontaktujesz si? z po?yczkodawc?, ten mo?e obci??y? Ci? kosztem odsetek oraz rozpocz?? procedur? windykacj?. Je?li dzia?ania po?yczkodawcy nie przynios? oczekiwanych rezultatów, sprawa mo?e trafi? do zewn?trznej firmy windykacyjnej, a nawet sta? si? przedmiotem post?powania s?dowego i egzekucyjnego. W jego wyniku komornik mo?e zaj?? Twoje wynagrodzenie, pieni?dze zgromadzone na kontach bankowych, nieruchomo?ci czy ruchomo?ci. Pami?taj jednak, ?e za d?ugi z po?yczek z pewno?ci? nie trafisz do wi?zienia. Ta najczarniejsza z czarnych wizja wielu spó?nionych po?yczkodawców nie ma wi?c nic wspólnego z rzeczywisto?ci?.

Utrata pracy — impuls do analizy w?asnych finansów

Nie wszyscy wiedz?, ?e s?owo kryzys (tak?e ten wynikaj?cy z utraty pracy) oznacza nowy pocz?tek. To jak?e trudne wydarzenie mo?e by? wi?c impulsem do analizy w?asnych finansów oraz uporz?dkowania zagmatwanych dot?d spraw. Konieczno?? ci?cia kosztów mo?e skutkowa? wygenerowanie odczuwalnych dla portfela oszcz?dno?ci oraz… wyrobieniem pozytywnych nawyków w zakresie zarz?dzania finansami. Zamiast wydawa? kilkadziesi?t z?otych dziennie na lunche w s?u?bowej sto?ówce, mo?esz przecie? zacz?? wreszcie przyrz?dza? smaczne, zdrowe i niedrogie dania. Do?ek finansowy to równie? ?wietny moment na analiz? dost?pnych na rynku ofert bankowych i zast?pienie drogich kredytów ta?szymi. Dzi?ki utracie pracy b?dziesz móg? wreszcie zamieni? ma?o satysfakcjonuj?ce, nudne zaj?cie na to, które od zawsze chcia?e? wykonywa?. Cho? taka zmiana zosta?a niejako wymuszona przez los, nie ma przecie? tego z?ego, co nie wysz?oby na dobre.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *