1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Uwaga na termin sp?aty szybkiej chwilówki! Koszty mog? by? spore

Uwaga na termin sp?aty szybkiej chwilówki! Koszty mog? by? spore

termin sp?aty

Sp?ata szybkiej chwilówki z pozoru jest równie prosta, co jej zaci?gni?cie – wystarczy tylko jeden przelew na konto bankowe po?yczkobiorcy. Gorzej, je?eli nie mamy ?rodków, by szybk? chwilówk? sp?aci? w terminie, lub uda?o nam si? je zebra? dopiero w dniu, w którym przypada p?atno??. W tym drugim przypadku, pomimo ?e wykonamy przelew, równie? mo?emy narazi? si? na koszty nieterminowo?ci. Wygl?da wi?c na to, ?e aby z powodzeniem sp?aci? szybk? chwilówk?, równie? trzeba uzbroi? si? w pewn? wiedz?. Oto ona.

Kiedy trzeba sp?aci? szybk? chwilówk??

Okres sp?aty szybkiej chwilówki najcz??ciej wynosi 30 dni. Je?li skorzystamy z us?ug takich po?yczkodawców, jak LendOn lub Extra Portfel, okres ten przed?u?y si? do 45 dni, albo do 60, je?li szybk? chwilówk? zaci?gniemy w Wonga lub Szybka Gotówka. W ka?dym wypadku liczony jest on od dnia przyznania chwilówki i podpisania umowy, nie za? od dnia, w którym pieni?dze wp?yn??y na nasze konto. W praktyce mo?e zdarzy? si? tak, ?e gotówka znajdzie si? na naszym koncie dopiero nast?pnego dnia, wi?c rzeczywi?cie b?dziemy dysponowa? pieni?dzmi jeden dzie? krócej.

Nale?y te? sprecyzowa?, ?e termin sp?aty szybkiej chwilówki to faktycznie dzie?, w którym po?yczkodawca otrzyma zwrot pieni?dzy. B??dem jest my?lenie, ?e jest to dzie?, w którym wy?lemy przelew. Oczywi?cie, mo?e tak by?, je?li dyspozycj? przelewu z?o?ymy rano lub pieni?dze wy?lemy przelewem ekspresowym. Je?li jednak tak si? nie stanie, sp?ata szybkiej chwilówki mo?e zosta? zaksi?gowana na koncie po?yczkodawcy dopiero nast?pnego dnia, przez co przekroczony zostanie termin sp?aty. W takim wypadku po?yczkodawca ma prawo naliczy? odsetki za nieterminowo??.

Ile wynosz? op?aty za spó?nion? sp?at? chwilówki?

Je?li sp?ata szybkiej chwilówki nie wp?ynie w terminie, po?yczkodawca je uprawniony do naliczenia odsetek za zw?ok?, wynosz?cych obecnie 14% nale?no?ci w skali roku. Z prostego rachunku wynika, ?e nie b?dzie to kwota zawrotna. Czy, jako ?e b?dzie to raczej groszowa sprawa, nie powinni?my zaprz?ta? sobie ni g?owy? Niestety, wci?? pozostanie to nieuregulowan? nale?no?ci?, o któr? pr?dzej czy pó?niej po?yczkodawca mo?e si? upomnie?. Trzeba te? pami?ta?, ?e wraz z up?ywem czasu kwota ta mo?e rosn??, a przeoczona na d?ugi czas, mo?e opiewa? ju? na do?? powa?n? kwot?.

Co, je?li termin sp?aty szybkiej chwilówki wypada w weekend?

Termin p?atno?ci szybkiej chwilówki wypadaj?cy w dzie? wolny od pracy mo?e by? problematyczny. Mo?e si? wydawa?, ?e w takim wypadku przelew powinni?my wys?a? przynajmniej dwa dni wcze?niej – tak, aby zosta? zaksi?gowany jeszcze w dozwolonym czasie. Tymczasem po?yczkodawca przewidzia? mo?liwo?? wyst?pienia takiej sytuacji i pozwala na to, by termin p?atno?ci przesun?? na pierwszy przypadaj?cy po wolnym dzie? roboczy. W zwi?zku z tym, je?li termin sp?aty szybkiej chwilówki wed?ug umowy przypada w sobot?, pieni?dze powinny znale?? si? na koncie po?yczkodawcy w nast?puj?cy po tym poniedzia?ek. Bez problemu mo?emy wi?c zrobi? przelew nawet w niedziel?, przez co zyskujemy dodatkowy dzie? na zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci pieni?dzy i sp?at?.

Nie mog? sp?aci? szybkiej chwilówki – co wtedy?

Po?yczkodawcy z regu?y zak?adaj?, ?e nie zawsze uda si? sp?aci? szybk? chwilówk? na czas, niezale?nie od powodów tego opó?nienia. Dlatego wi?kszo?? z nich umo?liwia przed?u?enia okresu sp?aty szybkiej chwilówki lub jej refinansowanie – zyskujemy wtedy dodatkowych 7, 14 lub 30 dni na sp?at?.

Obie us?ugi nie s? jednak darmowe i, aby móc z nich skorzysta?, nale?y wnie?? stosown? op?at?. W tym przypadku równie? nale?y mie? na wzgl?dzie to, ?e o przed?u?enie lub refinansowanie mo?na wnosi? w okre?lonym czasie. Zwykle jest to 7 dni poprzedzaj?cych dat? p?atno?ci, ale nie mo?e to by? dokonane pó?niej ni? w ostatecznym dniu terminu p?atno?ci. Je?li pominiemy ten termin, po?yczkodawca uzna szybk? chwilówk? za przeterminowan? i zacznie nalicza? odsetki. Niedoczekanie si? sp?aty w najbli?szym czasie uruchomi natomiast procedur? windykacyjn?, której koszty mog? by? ju? bardzo wysokie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *