1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. W jaki sposób instytucje po?yczkowe obchodz? ustaw? antylichwiarsk??

W jaki sposób instytucje po?yczkowe obchodz? ustaw? antylichwiarsk??

znaki zapytania

Wprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci ustawa o kosztach po?yczek, zwana popularnie antylichwiarsk?, zaostrzy?a warunki po?yczania pieni?dzy i zapewni?a wi?ksz? ochron? konsumentom. Znacznie ograniczy?a zyski czerpane przez firmy po?yczkowe, ale instytucje po?yczkowe na wszystkie sposoby staraj? si? obej?? regulacje.

Jak ustawa ogranicza zysk po?yczkodawców

Ustawa antylichwiarska przyj?ta zosta?a w marcu 2016 roku. Do istniej?cej ju?, maksymalnej wysoko?ci oprocentowania ustawodawcy dorzucili równie? limity na dodatkowe prowizje i op?aty, a opublikowany w grudniu nowy projekt ustawy jeszcze je obni?y, z korzy?ci? dla konsumentów. Limit wynosi? ma nie wi?cej ni? 10 procent kwoty kredytu, powi?kszony o 10 procent kwoty za ka?dy rok obowi?zywania umowy. Ca?kowit? sum? kosztów ograniczono do 75 procent po?yczonej sumy. Za niedotrzymanie limitów przez firmy po?yczkowe grozi kara pozbawienia wolno?ci od 3 do 5 lat wi?zienia.

Pozabankowe instytucje po?yczkowe, czyli prawie banki. Prawie

Oczywi?cie, sposób na obej?cie ustawy znalaz?y instytucje po?yczkowe. S? to firmy, których sposób dzia?ania ?udz?co przypomina banki, ale które nie podlegaj? prawu bankowemu i Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucje po?yczkowe przyjmuj? depozyty od klientów i udzielaj? po?yczek. W odró?nieniu od banków, nie musz? ustala? limitu kapita?u ani zachowywa? w tajemnicy informacji o klientach, a finansom ich klientów w istocie nie przys?uguje ?adna ochrona.

Refinansowanie – rolowanie po?yczki i klienta

Specjalno?ci? instytucji po?yczkowych s? szybkie po?yczki. Jednym ze sposobów na dorobienie si? na klientach, omijaj?c postanowienia ustawy jest na przyk?ad refinansowanie, czyli rolowanie po?yczki. Instytucje po?yczkowe zwykle pobieraj? maksymaln? dopuszczaln? op?at? ju? przy zawieraniu po?yczki. Kiedy klient zalega ze sp?at? po?yczki, instytucja po?yczkowa w ?wietle ustawy nie mo?e wi?c nak?ada? dodatkowych op?at. Przed?u?enie po?yczki musia?oby by? darmowe, co instytucjom po?yczkowym si? nie op?aca. Co w tej sytuacji robi??

Po?yczka refinansuj?ca – spirala d?ugów

Inna firma po?yczkowa zawiera z niewyp?acalnym klientem po?yczk? refinansuj?c?, czyli krótko mówi?c – klient bierze po?yczk? na sp?at? kolejnej po?yczki, w wysoko?ci zaci?gni?tej uprzednio kwoty. W ten sposób rolowanie po?yczki mo?e trwa? bardzo d?ugo, a klient wci?gany zostaje w spiral? d?ugów. Firma, udzielaj?ca refinansowania jest zazwyczaj powi?zana z instytucj? po?yczkow?, która przyzna?a pierwotn? chwilówk? – mówimy wtedy o po?redniku chwilówkowym.

„Rodzina” instytucji po?yczkowej, czyli firmy córki

Instytucje po?yczkowe staraj? si? omin?? ustaw?, tworz?c sie? pozornie niezale?nych od siebie firm po?yczkowych, tak zwanych firm córek. Cho? cz?sto klient po?ycza pieni?dze po raz drugi od tych samych ludzi, oficjalnie wyst?puj? oni w imieniu zupe?nie innego podmiotu. W ten sposób mo?na, w praktyce zgodnie z prawem, wyci?ga? od klientów dalsze pieni?dze.

Uwaga na instytucje po?yczkowe – po?yczaj od zaufanych firm

Kiedy w ?ycie wchodzi?a ustawa antylichwiarska przewidywano, ?e mo?e by? ona ci??kim ciosem dla rynku po?yczkowego. Sprytni w?a?ciciele instytucji po?yczkowych potrafi? jednak wykorzysta? ka?d? luk? prawn?, aby zarobi? na klientach chwilówek. Decyduj?c si? na szybk? po?yczk?, nale?y dokonywa? transakcji z rozwag? i dok?adnie sprawdza? wiarygodno?? po?yczkodawcy, podejmuj?c wspó?prac? tylko z zaufanymi i uczciwymi firmami.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *