1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Wady brania chwilówek – czy mog? do tego zniech?ci??

Wady brania chwilówek – czy mog? do tego zniech?ci??

wady i zalety

Wszystko, co ma jakikolwiek aspekt finansowy, musi nie?? jakie? zagro?enia, ryzyko, czy niedogodno?ci. Takiej regule podlegaj? równie? chwilówki, które oprócz wielu zalet, niestety posiadaj? te? wady, których konsumenci musz? by? ?wiadomi. Nie jest to ?adna wiedza tajemna – o zagro?eniach p?yn?cych z brania chwilówek mówi? równie? po?yczkodawcy. To jeden z elementów odpowiedzialnego po?yczania, nienara?aj?cego po?yczkobiorców na straty finansowe i pozwalaj?cego spokojnie przekalkulowa? op?acalno?? zaci?gni?cia chwilówki. Dlatego te? przedstawiamy najwi?ksze wady chwilówek, by konsumenci mogli sami oceni?, czy mog? one przy?mi? liczne zalety, czy nie.

Wysokie koszty chwilówek

Zobowi?zanie pozabankowe niesie ze sob? ryzyko nie tylko dla po?yczkobiorcy, ale i dla po?yczkodawcy. Udzielaj?c chwilówek na o?wiadczenie lub chwilówek dla osób maj?cych ju? inne zobowi?zania kredytowe, po?yczkodawcy nara?aj? si? na to, ?e chwilówka nie zostanie sp?acona. W takim przypadku rozpocznie rzecz jasna windykacj? i b?dzie dochodzi? sp?aty wszelkimi sposobami, ale w przypadku uporu d?u?nika, b?d? zmuszeni sprzeda? nale?no?? firmie windykacyjnej, przez co odzyskaj? nie wi?cej ni? kilkana?cie procent po?yczonej kwoty. Dlatego te? ewentualne straty musz? zosta? pokryte przez reszt? klientów – jest to cena za wysok? dost?pno??.

Z jakimi kosztami chwilówki musimy si? liczy?? Zakres cenowy chwilówek jest do?? szeroki. W praktyce waha si? od 20 do 30% zaci?ganej kwoty. Mo?na oczywi?cie skorzysta? z chwilówki darmowej, ale miejmy na wzgl?dzie to, ?e sp?acona nawet jeden dzie? po terminie przyniesie równie wysokie op?aty.

Wysoka dost?pno?? nie zawsze jest zalet?

Bardzo ?atwo jest skorzysta? z chwilówki – zarówno od strony technicznej, jak i formalnej. Wystarczy tylko kilkana?cie minut wolnego czasu i zarobki w niemal?e minimalnej wysoko?ci (raczej nie uzyskamy wtedy chwilówki w najwy?szej kwocie). Mimo ?e niekiedy stanowi to wybawienie od k?opotów, nag?ych wydatków i zaleg?ych rachunków, w wielu sytuacjach mo?e sk?ania? do nadmiernego, niepotrzebnego zaci?gania chwilówek. S? one zawsze w zasi?gu r?ki i tylko czekaj? na okazj? – niekonieczne niezb?dny wydatek. Zbytnia lekkomy?lno?? prowadzi z kolei do spirali zad?u?enia, która jest zjawiskiem niestety zbyt cz?stym i bardzo powa?nym. By do takiej sytuacji dosz?o, czasami wystarczy tylko kilka chwilówek naraz.

Krótki termin sp?aty

Istot? chwilówki jest dora?na pomoc w trudnej sytuacji i mo?liwo?? szybkiego pozbycia si? obci??enia finansowego. Nieuwi?zywanie si? nale?no?ciami na d?ugi czas mo?e jak najbardziej by? traktowane jako zaleta, zw?aszcza je?li w dalszych planach mamy powa?niejszy kredyt np. hipoteczny. Je?li jednak spojrze? na to z drugiej strony, to wielu ludzi mo?e mie? problemy z uzbieraniem niezb?dnej do sp?aty kwoty w tak krótkim czasie, tym bardziej je?eli z jakiego? powodu zaci?gn??o si? wysok? chwilówk?. Jest to równie? g?ówny powód, dla którego wiele firm zdecydowa?o si? na wprowadzenie refinansowania chwilówki lub przed?u?enia okresu sp?aty. Trzeba jednak za to zap?aci?, co przyczyni si? do powi?kszenia i tak ju? wysokich op?at.

Jak przeku? wady w zalety?

Wymienione wady chwilówek mog? skutecznie odwie?? konsumentów od zwrócenia si? po finansow? pomoc do instytucji pozabankowych. Nie musi tak jednak by?, bo przed negatywnymi skutkami wszystkich z nich da si? ustrzec dzi?ki prawid?owej, odpowiedzialnej postawie oraz odrobinie wiedzy.

Po?yczkobiorca, aby móc skorzysta? z atrakcyjnej chwilówki, mo?e kierowa? si? kilkoma prostymi zasadami:

  • wyboru chwilówki darmowej w pierwszej kolejno?ci;
  • korzystania z porównywarki chwilówek, która pomo?e wybra? ofert? najta?sz?;
  • zaci?gania chwilówek w rozs?dnych wysoko?ciach;
  • korzystania z ich dost?pno?ci tylko wtedy, kiedy rzeczywi?cie si? ich potrzebuje;
  • w razie potrzeby korzystania z chwilówek z d?u?szym okresem sp?aty lub chwilówek na raty.

To g?ównie rozs?dek po?yczkobiorcy przes?dza o tym, czy w ogólnym rozrachunku chwilówka poka?e pe?ni? swoich atutów, czy przyniesie przykre konsekwencje. Warto wi?c z tego rozs?dku korzysta?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *