1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Wady i zalety po?yczki na kart?: sprawd? ofert? Karta Trzynastka

Wady i zalety po?yczki na kart?: sprawd? ofert? Karta Trzynastka

Wady i zalety po?yczki na kart?: sprawd? ofert? Karta Trzynastka

Rynek po?yczek pozabankowych ci?gle znajduje nowe rozwi?zania, nie tylko technologiczne i usprawniaj?ce procesy po?yczkowe czy analiz? wniosków. Te kwestie s? naturalnie bardzo wa?ne i wp?ywaj? na komfort po?yczkobiorców. Instytucje pozabankowe staraj? si? jednak dostosowa? do potrzeb wielu bardzo ró?nych klientów.

Popularne staj? si? po?yczki bez przelewania 1 grosza, bez konta bankowego czy wyp?acane na kart? przedp?acon?. Ten ostatni rodzaj, reprezentowany przez mark? Karta Trzynastka, jest rozwi?zaniem szczególnie wygodnym. ??czy bowiem wygod? uzyskania po?yczki online ze wszystkimi zaletami karty kredytowej, do której ludzie ju? si? przyzwyczaili i wiedz? jak z niej korzysta?.

Jak u?ywa? karty po?yczkowej?

Rozwi?zanie wyp?aty po?yczki na kart? zdobywa coraz wi?ksze grono zwolenników. W sposobie u?ytkowania nie ró?ni w?a?ciwie od wspomnianej wcze?niej karty kredytowej, cho? b?dzie od niej nieznacznie odbiega? pod wzgl?dem szczegó?ów technicznych. Na czym to dok?adnie polega?

Przyzwyczaili?my si? do tego, ?e po?yczkodawca po przyznaniu po?yczki zwykle wysy?a pieni?dze na konto bankowe klienta. Nie robi tego jednak w przypadku po?yczek na kart?. Zamiast tego, otwiera specjalne konto bankowe przypisane do konkretnego po?yczkodawcy i tam przelewa pieni?dze – jest to tak zwany rachunek techniczny. Do tego konta podpi?ta jest karta p?atnicza wydana na nazwisko po?yczkobiorcy i wysy?ana jest do niego poczt?, dok?adnie tak jak zwyk?a kartka bankowa. Od tego momentu mo?na z niej korzysta? w takim samym zakresie: p?aci? ni? za zakupy w sklepie stacjonarnym lub internetowym i wyp?aca? pieni?dze z bankomatu.

Karta Trzynastka – jak wygl?da oferta firmowa?

Karta Trzynastka jest najpopularniejsz? mark? oferuj?c? tego typu rozwi?zanie. Sama siebie reklamuje has?em „Twoja dodatkowa pensja”. Mo?na dzi?ki niej po?yczy? od 200 do nawet 8000 z?otych do sp?aty w ci?gu maksymalnie 12 miesi?cy.

Procedura po?yczkowa z pewno?ci? przypadnie do gustu tym, którzy kiedykolwiek korzystali z po?yczek online. Zaci?gni?cie po?yczki jest tak samo proste i ?atwe. Jak zaci?gn?? po?yczk? w Karta Trzynastka? Wystarczy wej?? na stron? internetow? po?yczkodawcy, na prostym kalkulatorze wybra? wybran? kwot? po?yczki oraz okres sp?aty, a nast?pnie wype?ni? standardowy wniosek po?yczkowy, niezb?dny do ocenienia zdolno?ci kredytowej po?yczkobiorcy. Sporym u?atwieniem jest to, ?e nie ma konieczno?ci weryfikowania swojej to?samo?ci ani danych bankowych.

Rozwi?zuje to wi?c problem tych osób, które nie chc? zostawia? ?ladów po po?yczce na swoim koncie, albo te? go nie posiadaj?. Niknie te? dylemat zwi?zany z bezpiecze?stwem u?ytkowania aplikacji s?u??cych do szybkiej weryfikacji. Oczywi?cie potwierdzenie swojej to?samo?ci równie? i w tym przypadku jest konieczne, ale odbywa si? w zgo?a inny sposób. Je?li Karta Trzynastka pozytywnie rozpatrzy wniosek i przyzna po?yczk?, niezw?ocznie wy?le kart? p?atnicz? do po?yczkobiorcy na adres podany we wniosku. Aby móc j? odebra?, niezb?dne b?dzie wylegitymowanie si? dowodem osobistym potwierdzaj?cym zgodno?? danych.

Je?li chodzi o koszty, to najwi?ksz? zalet? po?yczki na kart? jest to, ?e nie p?aci si? za ca?? po?yczk?, a tylko za kwot?, któr? si? realnie wykorzysta. Je?li w ci?gu tych dost?pnych 12 miesi?cy zdarz? si? okresy, kiedy karta nie b?dzie u?ywana, po prostu nie zostan? naliczone ?adne koszty. Przy regularnym korzystaniu karty w ci?gu roku i wykorzystaniu ca?ej kwoty po?yczki, miesi?czne koszty wynios? tylko 115 z?otych.

Dlaczego warto korzysta? z oferty Karta Trzynastka?

Karta przedp?acona ma sporo zalet, dla których warto rozpatrzy? skorzystanie w?a?nie z tej formy finansowania. B?dzie ona najlepsza przede wszystkim dla tych osób, które nie posiadaj? konta bankowego. Co prawda w takim przypadku zawsze mo?na skorzysta? z po?yczek wyp?acanych gotówk? – z obs?ug? domow? lub za pomoc? czeku GIRO. Nie ka?dy jednak czuje si? bezpiecznie z tym ?e ma du?? kwot? gotówki w domu, któr? przede wszystkim trudniej kontrolowa?. Po?yczka na karcie daje mo?liwo?? swobodnego korzystania ze ?rodków, ale likwiduje problemy z bezpiecze?stwem.

Z Karty Trzynastka ch?tnie skorzystaj? równie? te osoby, dla których zaci?gni?cie po?yczki jest utrudnione ze wzgl?du na posiadanie konta w SKOK-u, jako ?e w du?ej liczbie firm po?yczkowych niedopuszczalne jest u?ycie tego typu rachunków. Jednak najwi?ksz? zalet? jest to, ?e ka?da sp?ata po?yczki jednocze?nie zwi?ksza dost?pny do wykorzystania limit pieni?dzy. Je?li wi?c po?yczk? sp?aca si? regularnie, tak jak w przypadku zwyk?ej po?yczki ratalnej, teoretycznie mo?na mie? do dyspozycji ci?gle t? sam? kwot? na wypadek innych, niespodziewanych wydatków. Zachowuje si? przy tym najwi?kszy poziom dyskrecji i swobody – po?yczka mo?e by? spo?ytkowana na dowolny cel i kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Uwa?aj na pokusy!

Sta?y dost?p do gotówki to komfort psychiczny, tym bardziej, je?li ka?da sp?ata powi?ksza dost?pny limit. Niemniej jednak mo?e to wystawia? na pokus? wydawania pieni?dzy na rzeczy niepotrzebne i ci?g?ego u?ytkowania nadwy?ki, która powstawa?a po sp?atach. Przez to mo?e si? zdarzy?, ?e pod koniec okresu sp?aty trzeba b?dzie odda? maksymaln? kwot? powi?kszon? o koszty w bardzo krótkim czasie. Uzbieranie takich pieni?dzy mo?e by? wi?c niemo?liwe. Dobrze wi?c pami?ta? o tym, ?e Karta Trzynastka, cho? ró?ni si? tylko sposobem wyp?aty pieni?dzy i metod? wyznaczenia limitu po?yczkowego, jest takim samym produktem finansowym jak inne po?yczki. Dlatego najwa?niejszy w tym wypadku jest rozs?dek.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *