1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Wakacje 2018 – ile b?d? kosztowa? i jak je sfinansowa??

Wakacje 2018 – ile b?d? kosztowa? i jak je sfinansowa??

Wakacje 2018 – ile b?d? kosztowa? i jak je sfinansowa??

Wyjazd wakacyjny to, obok remontu i naprawy samochodu, najcz?stszy powód korzystania z chwilówek online. Niestety, zarówno wyjazd krajowy, jak i zagraniczny generuj? spore koszty, nierzadko przekraczaj?ce mo?liwo?ci Polaków. Zesz?oroczny sezon wakacyjny pokaza?, i? ponad 40% rodaków nie by?o sta? nawet na tygodniowy wyjazd wakacyjny, co uplasowa?o Polsk? na 17. pozycji w?ród innych europejskich pa?stw (Eurostat, 2017). Z tego powodu du?o osób si?ga po po?yczk? online i inne formy finansowania – niektóre badania wskazuj?, ?e jest to nawet 15% Polaków. Czy decyzja o zaci?gni?ciu po?yczki na wakacje jest s?uszna?

Ile kosztuj? przeci?tne wakacje w Polsce?

Wed?ug badania „Wakacyjne zwyczaje Polaków” w zesz?ym roku, 67% ankietowanych osób deklarowa?o, ?e sp?dzi urlop w kraju. Z bada? przeprowadzonych przez firm? Wonga mo?emy si? natomiast dowiedzie?, ?e taki wypoczynek kosztuje ?rednio od 1000 do 3000 z?otych, a dla 15% respondentów kwota ta si?gnie nawet 5000 z?otych. W pierwszej kolejno?ci zostanie ona spo?ytkowana na zakwaterowanie, wy?ywienie, transport oraz zwiedzanie. Da si? tak?e zauwa?y? tendencj?, ?e na wakacyjn? rekreacj? w Polsce przeznaczane s? coraz wi?ksze kwoty i dotycz? tych bardziej wyrafinowanych rozrywek: skoku na bungee, lotu paralotni?, a nawet skoków ze spadochronem. Szacuje si?, ?e koszty tylko takich atrakcji mog? si?gn?? kilkuset z?otych.

Ruszamy za granic? – ile zap?acimy?

W roku 2017 a? (lub tylko) 20% mieszka?ców Polski wyjecha?o za granic?. Na stronie firmy Vivus zamieszono niedawno szczegó?owe wyliczenie kwoty, któr? musz? zebra? osoby pragn?ce wyjecha? na wczasy do Chorwacji. Wed?ug zaproponowanych wylicze? nocleg dla dwóch osób w tym kraju wyniós?by 650, 1000, 2800 i 4000 z?otych odpowiednia dla nocowania w przyczepie kempingowej, kwaterze prywatnej, hotelu trzygwiazdkowym oraz hotelu czterogwiazdkowym w opcji all inclusive. Kilkaset z?otych zostanie wykorzystane z przeznaczeniem na wy?ywienie, a kolejne – na zwiedzanie (jeden bilet wst?pu do Parku Narodowego Jezior Plitwickich mo?e kosztowa? 100 z?otych). Do tego nale?y doliczy? tak?e op?aty za pami?tki i dodatkowe rozrywki. W sumie ca?kowity koszt tygodniowych wakacji w Chorwacji w opcji maksymalnej mo?e si?gn?? nawet 6000-7000 z?otych (3000 w wersji minimum). Jest to wi?c du?a kwota – Vivus wylicza, ?e b?dzie to nawet dwukrotno?? tego, co mo?emy wyda? w Polsce, mimo tego, ?e Chorwacja dalej jest jednym z ta?szych krajów turystycznych Europy.

Jak po?yczaj? wczasowicze?

Je?liby odpowiedzie? na to pytanie w kilku s?owach, nale?a?oby powiedzie?: wi?cej ni? zwykle. Okres urlopowy to równie? okres wzmo?onego ruchu w instytucjach udzielaj?cych kredytów i po?yczek. W?a?nie wtedy sk?adane jest najwi?cej wniosków, a ich liczba znacznie przewy?sza liczb? wniosków sk?adanych w okresie przed?wi?tecznym. Po?yczanie przez Internet sta?o si? form? finansowania awaryjnego – mo?emy po?yczy? szybko, bez formalno?ci i bez pyta? o to, na co decydujemy si? przeznaczy? kwot? po?yczki. To szczególnie wa?ne w przypadku, gdy chcemy skorzysta? z bardzo atrakcyjnej oferty wyjazdu last minute lub wtedy, gdy zaplanowany wyjazd mo?e nie doj?? do skutku ze wzgl?du na brak odpowiedniej kwoty.

Najlepsze po?yczki na wakacje

W najlepszym wyborze z pewno?ci? pomo?e porównywarka po?yczkowa. Poni?ej przedstawiamy skromne zestawienie po?yczek, które pomog? sfinansowa? wyjazd krajowy i zagraniczny. Na jakie kwoty mo?emy liczy? w darmowych chwilówkach i w po?yczkach ratalnych?

 • LendOn – 2500 z?otych/45 dni
 • NetCredit – 3000 z?otych/30 dni
 • Vivus – 3000 z?otych/30 dni
 • Kuki – 3000 z?otych/30 dni
 • Tani Kredyt – 3100 z?otych/30 dni
 • Szybka Gotówka – 6000 z?otych/65 dni
 • Efino – 1000 – 6000 z?otych/12 miesi?cy
 • Zaplo – 1000 – 10000 z?otych/ 24 miesi?ce
 • Wonga – 100 – 15000 z?otych/24 miesi?ce
 • Ferratum – 1000 – 10000/24 miesi?ce
 • Monedo Now – 1500 – 1000/24 miesi?ce

Wszystkie wymienione po?yczki pozwol? sfinansowa? wszystkie opisane wcze?niej formy wczasowe, zarówno te w Polsce, jak i za granic?. Co ciekawe, odsetek po?yczek wakacyjnych sp?acanych w terminie jest wysoki i si?ga nawet 81%. Du?? popularno?ci? w?ród wczasowiczów ciesz? si? darmowe chwilówki, które wydaj? si? najkorzystniejszym i najbardziej rozs?dnym wyborem. Nie u ka?dego jednak takie rozwi?zanie si? sprawdzi, g?ównie ze wzgl?du na to, ?e okres ich sp?aty przypadnie w momencie, kiedy wrócimy z wakacji, na których… wydali?my wszystkie pieni?dze. Warto zastanowi? si? nad po?yczk? rataln?, która co prawda b?dzie do?? kosztowna, ale jej ca?kowita sp?ata b?dzie od?o?ona na pó?niejszy, spokojny okres. Wakacyjny luz nie powinien przes?ania? racjonalnego my?lenia i zastanowienia si? nad tym, w jaki sposób na?o?y? na siebie dyscyplin? finansow? po udanym wypoczynku.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *