1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Wakacje po?yczkowe. Jak je uzyska? i w jakich firmach?

Wakacje po?yczkowe. Jak je uzyska? i w jakich firmach?

Wakacje po?yczkowe. Jak je uzyska? i w jakich firmach?

Nie wszyscy wiedz?, ?e wakacje po?yczkowe to us?uga, oferowana nie tylko przez banki, ale równie? przez pozabankowe instytucje finansowe. Na czym w praktyce polega, kto mo?e z niej skorzysta? i w jakich firmach jej szuka?? Sprawd?my.

Wakacje po?yczkowe to ca?kowite odroczenie sp?aty zarówno kapita?owej, jak i odsetkowej cz??ci raty. Korzystaj?c z wakacji kredytowych, mo?esz nie sp?aca? zaci?gni?tego zobowi?zania nawet przez kilka miesi?cy. Bez negatywnych konsekwencji ze strony firmy po?yczkowej.

Kiedy przydadz? si? wakacje kredytowe?

Wakacje po?yczkowe oka?? si? nieocenionym wsparciem w przypadku przej?ciowych k?opotów finansowych, spowodowanych np. utrat? pracy lub konieczno?ci? sfinansowania nieplanowanych, wysokich wydatków. Dzi?ki zawieszeniu sp?aty rat Twój bud?et odetchnie z ulg?, a Ty unikniesz negatywnych konsekwencji, wynikaj?cych z opó?nie?. Wiele osób, zw?aszcza tych, których bud?et jest bardzo napi?ty, korzysta z wakacji kredytowych tak?e… przed w?asnymi wakacjami. Zawieszenie rat kredytu pozwala im od?o?y? niezb?dne do sfinansowania urlopu ?rodki. Co wa?ne, w wi?kszo?ci firm z wakacji po?yczkowych b?d? mog?y skorzysta? jedynie osoby, które do tej pory regulowa?y raty po?yczki w terminie.

Co si? dzieje z niesp?aconymi ratami?

Jak nietrudno zgadn??, raty, których z powodu wakacji po?yczkowych nie sp?acisz i tak b?dzie musia? uregulowa?. Jedn? z mo?liwych, stosowanych przez po?yczkodawców opcj? jest przesuni?cie w czasie obowi?zku zwrotu ?rodków i co za tym idzie wyd?u?enie okresu sp?aty. Mówi?c pro?ciej, je?li Twoje wakacje po?yczkowe potrwaj? 3 miesi?ce, 3 niesp?acone raty zostan? przesuni?te „na koniec”. Zamiast sp?aci? po?yczk? do lipca, b?dziesz sp?aca? j? do pa?dziernika. Inn? procedur? stosowan? przez instytucje finansowe jest zwi?kszenie kwoty pozosta?ych do sp?aty rat przy zachowaniu pierwotnego okresu kredytowania.W praktyce oznacza to, ?e suma równa 3 kwocie niesp?aconych rat, zostanie proporcjonalnie podzielona i doliczona do ka?dej pozosta?ej do sp?aty.

Którzy po?yczkodawcy oferuj? wakacje po?yczkowe?

Wakacje po?yczkowe oferuj? obecnie:
• Zaplo
• Hapi Po?yczki
• Provident

Poni?ej omówimy warunki, na jakich mo?na skorzysta? z wakacji po?yczkowych w ka?dej ze wskazanych wy?ej firm.

Wakacje od sp?at w Zaplo

Zaplo udziela po?yczek ratalnych w kwocie od 1000 do 10 000 z?. Sp?at? po?yczki w Zaplo mo?esz roz?o?y? nawet na 36 miesi?cy. Po?yczkodawca, jako jeden z niewielu na rynku umo?liwia swoim klientom przesuni?cie terminu sp?aty poszczególnych rat. Co wa?ne, po dokonaniu ponownej oceny zdolno?ci kredytowej po?yczkobiorcy, po?yczkodawca ma prawo odmówi? przesuni?cia terminu sp?aty raty. Przesuni?cie terminu sp?aty raty po?yczki wraz ze wszystkimi nale?nymi kosztami jest mo?liwe pod warunkiem uprzedniego uiszczenia na rzecz po?yczkodawcy prowizji za przesuni?cie terminu sp?aty w wysoko?ci okre?lonej w Tabeli Op?at i Prowizji. Obecnie jej wysoko?? wynosi 2,5 proc. ca?kowitej kwoty po?yczki Co wa?ne, w tytule przelewu bankowego powiniene? poda? numer referencyjny po?yczki (widoczny w prawym górnym rogu umowy) i informacj? o przesuni?ciu terminu sp?aty raty po?yczki zgodnie z komunikatem w wiadomo?ci e-mail, który otrzymasz niezw?ocznie po akceptacji przez po?yczkodawc? wniosku o wakacje po?yczkowe.

Wakacje po?yczkowe w Hapi Po?yczki

Hapi Po?yczki udziela po?yczek ratalnych w kwocie od 800 do 15 000 z? z okresem sp?aty do od 3 do 36 miesi?cy.
Dodatkowe ?rodki w Hapi mog? otrzyma? osoby, które:
• s? pe?noletnie,
• posiadaj? sta?e/regularne ?ród?o dochodu, polskie obywatelstwo i dowód osobisty,
• korzystaj? z telefonu komórkowego i skrzynki mailowej oraz posiadaj? w?asny rachunek bankowy.

Hapi umo?liwia przesuni?cie terminu sp?aty po?yczki, co stanowi niejako odpowiednik wakacji po?yczkowych. W zale?no?ci od d?ugo?ci okresu sp?aty b?dziesz mia? prawo do nast?puj?cej liczby przesuni??:
• liczba rat do sp?aty od 7 do 11 – 1 przesuni?cie terminu;
• liczba rat do sp?aty od 12 do 17 – 2 przesuni?cia terminu;
• liczba rat do sp?aty od 18 do 23 – 3 przesuni?cia terminu;
• liczba rat do sp?aty powy?ej 24 – 4 przesuni?cia terminu.

Ka?dorazowo klient mo?e skorzysta? z jednego przesuni?cia terminu sp?aty raty po?yczki.
Je?li chcesz skorzysta? z takiej mo?liwo?ci, musisz powiadomi? o tym po?yczkodawc? najwcze?niej w nast?pnym dniu po terminie sp?aty 6. miesi?cznej raty po?yczki. W przypadku przesuni?cia terminu sp?aty raty po?yczki ulegaj? odroczeniu.

Wakacje po?yczkowe w Providencie

Provident jest jedn? z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych firm po?yczkowych w Polsce.
Sztandarowym produktem tego po?yczkodawcy s? po?yczki z obs?ug? domow?. Korzystaj?c z us?ug Providenta po?yczysz od 300 do 15 000 z?, rozk?adaj?c sp?at? nawet na 36 miesi?cy.
Po?yczk? w Providencie mo?e otrzyma? osoba, która:
• ma co najmniej 18 lat;
• posiada sta?e zameldowanie, po?wiadczone wpisem w dowodzie osobistym;
• ma polskie obywatelstwo;
• posiada sta?e ?ród?o dochodu.

Provident oferuje swoim klientom mo?liwo?? skorzystania z okresowej przerwy w sp?acie, polegaj?cej na odroczeniu terminu sp?aty raty wynikaj?cej z pierwotnego harmonogramu w wymiarze od 1 do 4 rat (dla po?yczki z rat? tygodniow?) lub 1 raty dla (po?yczki z rat? miesi?czn?). Z takiej mo?liwo?ci mo?na skorzysta? od 5 tygodnia po wzi?ciu po?yczki i po sp?aceniu przynajmniej 4 rat (w przypadku po?yczki sp?acanej w ratach tygodniowych) lub 2 rat (w przypadku po?yczki sp?acanej w ratach miesi?cznych). Co wa?ne, wnioskuj?c o wakacje po?yczkowe, nie musisz podawa? po?yczkodawcy przyczyny swojej decyzji.

Czy wakacje po?yczkowe s? op?acalne?

Cho? na wakacjach po?yczkowych z pewno?ci? nie zarobisz, taka mo?liwo?? b?dzie istotnym wsparciem w przypadku utraty p?ynno?ci finansowej. Zanim wybierzesz konkretn? firm? po?yczkow?, sprawd? wi?c nie tylko ca?kowity kosz finansowania, wymagania w stosunku do po?yczkobiorców oraz dost?pne limity kwot, ale równie? warunki, towarzysz?ce „odpoczynkowi od rat”. Cho? niektórych zdarze? losowych nie sposób przewidzie?, dzi?ki nowoczesnym rozwi?zaniom oferowanym przez po?yczkodawców, mo?na skutecznie zapobiec ich skutkom.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *