1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. W?tpliwo?ci dotycz?ce chwilówki online – o co pyta si? infolini??

W?tpliwo?ci dotycz?ce chwilówki online – o co pyta si? infolini??

infolinia

Mo?liwo?? wzi?cia chwilówki online ca?kowicie internetowo to dla wi?kszo?ci po?yczkobiorców du?a wygoda, z której nigdy by nie zrezygnowali. Niekiedy jednak, szczególnie dla starszej generacji klientów, mo?e to by? drobny minus. Chwilówki online wymagaj? bowiem pewnej dozy samodzielno?ci i wiedzy finansowej, zw?aszcza je?li wnioskuje si? o nie pierwszy raz. Niepewno?? i w?tpliwo?ci dotycz?ce chwilówki mog? by? spot?gowane przez fakt, ?e nie ma si? bezpo?redniego kontaktu z pracownikiem firmy. Nie wszystko jednak stracone – w wi?kszo?ci firm po?yczkowych pr??nie funkcjonuj? rozbudowane infolinie dla klientów. Podpowiadamy, jak mog? wygl?da? odpowiedzi na najbardziej popularne pytania.

Jak wysok? chwilówk? online mog? otrzyma??

Nie chodzi tutaj o maksymaln? dost?pn? kwot?, bo to jest jasne – ka?dy po?yczkodawca informuje o tym ju? na samym pocz?tku. Warto jednak zorientowa? si?, jak? kwot? chwilówki online mo?emy otrzyma? z nasz? zdolno?ci? kredytow?. Oszcz?dzi to zachodu i sk?adania wniosku o chwilówk?, która nie mo?e zosta? nam udzielona. Pami?tajmy, ?e nie ka?dy po?yczkodawca, który uzna, ?e nasza zdolno?? kredytowa jest niewystarczaj?ca, zaproponuje kwot? ni?sz?. Du?a cz??? po prostu odrzuci wniosek.

Pracownik infolinii na podstawie podanych przez klienta danych (wysoko?ci dochodu, rodzaju zatrudnienia, ewentualnych d?ugów) powinien mniej wi?cej okre?li? optymaln? kwot? chwilówki online. Dzi?ki temu wniosek mo?na z?o?y? tylko raz i mie? pewno??, ?e chwilówk? online si? otrzyma, lub skierowa? si? po ni? do innej firmy.

Ile pieni?dzy zostanie wys?anych na moje konto?

W zwi?zku z do?? powszechn? praktyk? innych instytucji finansowych, nie zawsze mamy pewno??, czy przyznana kwota chwilówki online zawsze b?dzie taka sama, jak kwota wyp?acona. Z do?wiadczenia wiemy, ?e niektóre instytucje pomniejszaj? t? kwot? o prowizj? lub inne op?aty. Warto o to zapyta?, cho? w przypadku chwilówek online takie sytuacje praktycznie si? nie zdarzaj?, a je?li ju? maj? miejsce, to s? to naprawd? nieliczne wyj?tki. Zwykle bywa bowiem tak, ?e je?eli otrzymamy chwilówk? online w wysoko?ci 2000 z?otych, to dok?adnie tyle zostanie przelane na nasze konto. Reszta op?at zostanie doliczona do ca?kowitej kwoty do oddania i p?acimy je dopiero wtedy, gdy przypada termin sp?aty. Przy tym pytaniu warto równie? dopyta? o ca?kowite koszty chwilówki online – b?dzie to potwierdzenie tego, co mo?e nam pokaza? kalkulator po?yczkowy.

W jaki sposób musz? sp?aci? chwilówk? online?

Nie wszyscy po?yczkodawcy uwzgl?dniaj? t? kwesti? w sekcji „pytania i odpowiedzi” w swoim serwisie internetowym. Jest to niejako informacja domniemana, lub pojawi si? ona dopiero w naszym profilu klienta. Przede wszystkim dopytajmy si? o to:

  • kiedy chwilówka powinna by? sp?acona,
  • czy jest mo?liwo?? skorzystania z przelew ekspresowego,
  • kiedy trzeba wys?a? przelew, by mie? pewno??, ?e zostanie on zaksi?gowany w odpowiednim terminie,
  • co zrobi?, je?li termin p?atno?ci przypada w niedziel? lub w ?wi?to;
  • na jakie konta bankowe mo?na sp?aca? chwilówk? online;
  • czy mo?na dokona? wcze?niejszej sp?aty, a je?li tak, to czy nale?y si? za to zwrot kosztów i czy trzeba informowa? o tym po?yczkodawc?.

Jakie konsekwencje braku sp?aty chwilówki online musz? ponie???

Absolutnie ka?dy po?yczkobiorca powinien zawsze mie? ?wiadomo?? tego, ile mo?e kosztowa? go niesp?acenie chwilówki online i czy mo?e on ponie?? dodatkowe konsekwencje tego, ?e nie sp?aci? jej w terminie lub w ogóle.

Nie obawiajmy si?, ?e w oczach pracownika infolinii b?dzie to pytanie podejrzane lub, ?e z góry oceni nas jako osoby niesumienne. W ?wietle prawa ma on obowi?zek poinformowa? klienta o wszystkich szczegó?ach chwilówki online, które zaci?ga, równie? dotycz?ce kosztów ewentualnego braku sp?aty. Pami?tajmy te?, ?e jedyn? podstaw? oceny, czy chwilówka online zostanie sp?acona, jest badanie zdolno?ci kredytowej i weryfikacja wnioskodawcy w bazie BIK oraz rejestrach d?u?ników. Rozmowa telefoniczna nie mo?e zawa?y? na przyznaniu chwilówki online lub jej odmowie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *