1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Windykacja chwilówki – tego da si? unikn??

Windykacja chwilówki – tego da si? unikn??

windykacja

Wnioskuj?c o chwilówki, nie zawsze pami?tamy o tym, jakie konsekwencje przynios?, je?li nie zdo?amy sp?aci? ich w terminie. Gdzie? z ty?u g?owy jawi si? s?owo „windykacja”, ale na tym etapie jest to jeszcze poj?cie do?? odleg?e – przecie? nie ka?da chwilówka musi do tego prowadzi?. Zapoznanie si? z tym, jak zwykle wygl?da egzekwowanie nale?no?ci w firmach po?yczkowych, pozwoli na dobranie ?rodków zaradczych odpowiednio wcze?niej, a tak?e na wybór lepszej, bardziej dopasowanej chwilówki.

Jak wygl?da windykacja prowadzona przez firmy po?yczkowe?

Po?yczkowe firmy pozabankowe wbrew pozorom nie maj? szerokiego repertorium dzia?ania, je?li chodzi o windykacj? chwilówki. Co oczywiste, musz? to robi? w granicach prawa, ale ograniczenia wynikaj? równie? z ma?ych zasobów windykacyjnych, jakimi dysponuj?. Dlaczego tak si? dzieje? Chwilówki udzielane s? przez Internet – maj? przez to bardzo szeroki zasi?g, ale fizycznie (czyli swoimi oddzia?ami) firmy po?yczkowe nie mog? pokry? ca?ego kraju. Z tego powodu pion windykacyjny b?dzie nierozbudowany i prowadz?cy tylko sk?pe dzia?ania na odleg?o??. Zdaj?c sobie z tego spraw?, ?atwiej jest sobie wyt?umaczy?, dlaczego windykacja chwilówki b?dzie w wi?kszej mierze polega? na:

  • przypominaniu o sp?acie chwilówki za pomoc? SMS-ów lub mailów;
  • wysy?aniu do po?yczkobiorcy monitów listownych;
  • telefonowaniu.

Mo?na si? domy?li?, ?e windykacja chwilówki w ten sposób bardzo rzadko b?dzie skuteczna. Firma po?yczkowa nie ma bowiem tak mocnej si?y, by móc na tyle oddzia?ywa? na po?yczkobiorc?, by ten zaleg?? chwilówk? niezw?ocznie sp?aci?. Dlatego po jakim? czasie po?yczkodawca zwróci si? do firmy windykacyjnej, z któr? wspó?pracuje lub znajdzie tak?, która zgodzi si? kupi? d?ug w ca?o?ci. Wtedy koszty zobowi?zania mog? rosn?? ju? w szybszym tempie, a windykacja wkroczy w now?, bardziej intensywn? faz?.

Zanim dojdzie do windykacji

Warto wiedzie?, ?e niesp?acon? chwilówk? nie zawsze op?aca si? sprzedawa?. Firma windykacyjna odkupuje j? za u?amek ceny, wi?c po?yczkodawca zwykle b?dzie z tym zwleka?, licz?c, ?e uda mu si? sk?oni? klienta, by odda? pieni?dze. Z tego powodu przewiduje si? wiele ?rodków, które mog? sp?at? chwilówki umo?liwi? i uchroni? po?yczkobiorc? od wiele powa?niejszych konsekwencji. Drogi dzia?ania zaproponowane przez po?yczkodawc? b?d? korzystne dla obu stron i warto na nie przysta?. Od windykacji mo?emy uchroni? si? poprzez:

  • przed?u?enie okresu sp?aty chwilówki – nad tym rozwi?zaniem trzeba zastanowi? si? jeszcze przed up?ywem terminu sp?aty i tu? po tym, jak zorientujemy si?, ?e chwilówki nie uda si? sp?aci?. B?d? to dodatkowe koszty, ale dzi?ki temu windykacja mo?e zosta? odsuni?ta na d?u?szy czas.
  • Ustalenie indywidualnego harmonogramu sp?aty chwilówki – wielu po?yczkodawców zgodzi si? na niego nawet wtedy, je?eli brak sp?aty chwilówki nast?pi? z powodu niefrasobliwo?ci po?yczkobiorcy, na nie powa?nych przyczyn zawodowych czy zdrowotnych. Najwa?niejsze jest jednak wykazanie dobrej woli i ch?ci sp?aty.

Chwilówki dla odpowiedzialnych

Najwa?niejszym elementem zapobiegania windykacji chwilówki jest dok?adne przemy?lenie swoich potrzeb i przeanalizowanie perspektyw finansowych na przysz?o?? jeszcze przed jej zaci?gni?ciem. Wizualizacja tego, jak bardzo pogorszy si? sytuacja materialna w przypadku niesp?acenia chwilówki na czas, mo?e uzmys?owi? to, czy b?dzie nas na ni? sta?. Niekiedy tak?e sam strach przed konsekwencjami mo?e skutecznie powstrzyma? po?yczkobiorc? przed wys?aniem wniosku o chwilówk?.

Dlaczego warto?

Chwilówki to naprawd? po?yteczne narz?dzie finansowe umo?liwiaj?ce realizacj? planów i zabezpieczaj?ce po?yczkobiorc? od wielu nieprzyjemnych sytuacji zwi?zanych z brakiem gotówki. By? mo?e dlatego warto dogada? si? z firm? po?yczkow?, zanim dojdzie do powa?nej windykacji, post?powania s?dowego i egzekucji komorniczej. Sp?acaj?c chwilówki ugodowo, nie zamykamy sobie drogi do nast?pnych zobowi?za? i dost?pu do pieni?dzy, je?li b?dziemy ich potrzebowa?. S?d i komornik sprawi natomiast, ?e chwilówki stan? si? niedost?pne na bardzo d?ugi czas.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *