1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Wska?nik wiarygodno?ci finansowej – co mówi?

Wska?nik wiarygodno?ci finansowej – co mówi?

Wska?nik wiarygodno?ci finansowej – co mówi?

Zdolno?? kredytowa jest ju? znana kredyto- i po?yczkobiorcom, gdy? najcz??ciej jest to jeden z najwa?niejszych warunków udzielenia finansowania, równie? w przypadku po?yczki online. Cho? zasady jej obliczania s? odr?bne dla ka?dej z instytucji, nie s? zbyt skomplikowane i w do?? prosty sposób mo?na je policzy? samodzielnie – chocia?by wspieraj?c si? dost?pnymi w Internecie kalkulatorami zdolno?ci kredytowej. Inaczej jest w przypadku osób staraj?cych si? o kredyt lub po?yczk? dla firm. W takim przypadku najcz??ciej podstawowym kryterium udzielenia finansowania jest odpowiednia wysoko?? wska?nika wiarygodno?ci finansowej (kredytowej). Czym on jest?

Wska?nik wiarygodno?ci finansowej – jak go obliczy??

Wska?nik wiarygodno?ci finansowej jest niezbyt zakorzenionym w ?wiadomo?ci spo?ecznej terminem ekonomicznym. Jest jednak doskona?ym wyznacznikiem dla banku lub innej instytucji finansuj?cej, ?wiadcz?cym o tym, czy i w jaki sposób firma staraj?ca si? o uzyskanie zobowi?zania jest w stanie je sp?aci?.
Wska?nik wiarygodno?ci finansowej pokazuje, ile razy zysk firmy jeszcze przed opodatkowaniem i zap?aceniem odsetek powi?kszony o amortyzacj? (koszt zu?ycia ?rodków trwa?ych przedsi?biorstwa) jest w stanie pokry? sp?at? kredytu wraz z jego kosztami. Innymi s?owy – ile razy udzielony kredyt jest w stanie zmie?ci? si? w zysku firmy lub w jeszcze inny sposób – jaki odsetek zysków stanowi zobowi?zanie.

Wska?nik wiarygodno?ci kredytowej liczy si?, dziel?c zysk przedsi?biorstwa przez raty kredytu powi?kszone o odsetki. Przyjmuje si?, ?e optymaln? warto?ci? tego wska?nika jest 2,3 (czyli zyski firmy musz? by? 2,3 razy wi?ksze ni? wysoko?? zobowi?zania), minimaln? za? 1,3. Oczywi?cie to, jak? warto?? nale?y utrzymywa?, by dosta? kredyt lub po?yczk? jest spraw? indywidualn? banku lub pozabankowej firmy po?yczkowej. W przypadku tej drugiej mo?na liczy? na mniejsze wymagania, tym bardziej ?e cz?sto w przypadku po?yczek pozabankowych wymagany jest zastaw np. nieruchomo?ci, samochodu, a nawet udzia?ów w firmie. Oczywi?cie, akceptowalny poziom tego wska?nika mo?e równie? zale?e? od innych czynników: bran?y, w której dzia?a przedsi?biorstwo, jego renomy, czy liczby lat funkcjonowania firmy. Warto jednak mie? go na wzgl?dzie, gdy stara si? o po?yczk? dla firm, gdy? mo?e to ju? na wst?pie zaw?zi? kr?g poszukiwa? odpowiedniego po?yczkodawcy.

Pozabankowe po?yczki dla firm – gdzie ich szuka??

Osoby prowadz?ce jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz? maj? u?atwione zadanie, gdy? mog? one finansowa? jej prowadzenie ze ?rodków prywatnych, a op?aty po?yczkowe wpisa? w koszty prowadzenia dzia?alno?ci, je?li po?yczka zosta?a wydana na cele firmowe. Z tego wzgl?du mog? skorzysta? z bardzo szerokiej oferty finansowania pozabankowego i z jego ró?nych rodzajów – chwilówki, po?yczki ratalnej, a nawet po?yczki pod zastaw. Nie musz? przy tym do??cza? za?wiadcze? o niezaleganiu w ZUS czy US, a w wi?kszo?ci przypadków wystarczy tylko deklaracja dochodowa. Kolejn?, bardzo du?? zalet? takiego rozwi?zania jest równie? mo?liwo?? skorzystania z us?ug najwi?kszych i najbardziej rzetelnych graczy sektora po?yczkowego, takich jak Vivus, LendOn, Wonga, Aasa (udziela tak?e po?yczek dla firm) czy NetCredit. Wad? jest jednak to, i? s? to relatywnie niskie kwoty, które mo?na uzyska? – ?rednio kilka tysi?cy z?otych w chwilówkach i nie wi?cej ni? kilkana?cie w po?yczkach ratalnych. Podobne kwoty mo?na spotka? w po?yczkach dla firm udzielanych przez marki Provident (15 tysi?cy) lub Profi Credit (6 tysi?cy).

Potrzebuj? wi?kszej kwoty – gdzie si? uda??

Funkcjonuj?c? na polskim rynku instytucj?, która swoim klientom mo?e zaproponowa? najwi?ksz? gotówk? jest Speed Cash Polska. Oferuje ona po?yczki pozabankowe w zawrotnej wysoko?ci si?gaj?cej nawet 5 milionów z?otych. Oczywi?cie taka kwota nie b?dzie dost?pna dla wszystkich, a jedynie dla tych firm, które mog? ustanowi? zastaw o odpowiedniej warto?ci.

W przypadku po?yczki dla firm zastawem mo?e by? zarówno nieruchomo??, jak i udzia?y firmowe czy maj?tek firmy. W razie konieczno?ci mo?na skorzysta? równie? z po?yczki konsolidacyjnej, je?li posiada si? zad?u?enia w innych instytucjach finansowych, w ZUS czy w Urz?dzie Skarbowym.

Z mniejszymi kwotami mo?na natomiast spotka? si? w firmie Fundusz Mikro. Po?yczki wyst?puj? tam w trzech wariantach: EKSPRESOWA – 20 tysi?cy z?otych oraz BIZNES i PROFI – obie po 200 tysi?cy z?otych. Po?yczka EKSPRESOWA oraz PROFI s? po?yczkami przeznaczonymi na rozwój firmy lub sp?at? innych zobowi?za?, nie mog? by? jednak spo?ytkowane na sp?at? sk?adek ZUS ani podatków. Tak spo?ytkowana mo?e by? natomiast po?yczka BIZNES, ale w zwi?zku z tak wysok? kwot? po?yczki, wymaga ustawienia zastawu na hipotece.

Ile kosztuj? po?yczki dla przedsi?biorców? Ka?da firma ma swoje w?asne wytyczne, ale w wi?kszo?ci przypadków b?d? one raczej podobne. Warto wiedzie?, ?e zgodnie z ustaw? antylichwiarsk?, ca?kowity koszt po?yczki w ca?ym okresie finansowania nie mo?e przekroczy? 100% kwoty po?yczki. Ze wzgl?dy na d?ugi okres finansowania (nawet 10 lat), takich w?a?nie kosztów nale?y si? spodziewa?.

Wiarygodno?? finansowa osoby fizycznej – jak si? j? liczy?

Instytucja finansowa decyduj?ca si? udzieli? finansowania w postaci kredytu lub po?yczki bada równie? wiarygodno?? finansow? osób nieb?d?cych przedsi?biorcami. Potwierdzeniem wiarygodno?ci finansowej w oczach przysz?ego kredyto- lub po?yczkodawcy s? zdolno?? oraz wiarygodno?? kredytowa. Pierwsza z nich w prosty sposób obliczana jest na podstawie dochodów oraz wydatków wnioskodawcy, druga – na podstawie jego ogólnego profilu oraz historii p?atniczej zawartej w Biurze Informacji Kredytowej (je?li jest dost?pna – zob: „Brak historii w BIK – czy dostan? po?yczk??”) oraz bazach d?u?ników.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *