1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Wszystkie chwilówki w jednym miejscu – gdzie je znale???

Wszystkie chwilówki w jednym miejscu – gdzie je znale???

gdzie znale?? chwilówke

Jedn? z niezaprzeczalnych zalet pozabankowych instytucji finansowych jest niemal nieograniczona mo?liwo?? wyboru odpowiedniej dla nas chwilówki. Banki raczej nie mog? zaproponowa? nam tak wysokiej elastyczno?ci i zró?nicowania kredytów. Stawia to konsumenta w uprzywilejowanej pozycji, ale z drugiej strony mo?e przyprawi? go o zawroty g?owy. Chwilówek jest bardzo du?o, a tymczasem przeci?tnie z pami?ci potrafi on wymieni? tylko kilka. Jak mo?e wi?c znale?? inne oferty? Tak, by uda?o mu si? zgromadzi? wszystkie chwilówki w jednym miejscu?

Ilu jest po?yczkodawców na rynku?

Nie b?dzie przesad? stwierdzenie, ?e na polskim rynku dzia?a obecnie kilkaset finansowych podmiotów pozabankowych. Pami?tajmy jednak, ?e bardzo du?a cz??? z nich to po?yczkodawcy stacjonarni, o bardzo ograniczonym zasi?gu lokalnym, ograniczaj?cym si? cz?sto do jednego województwa lub nawet miejscowo?ci. Chwilówki, jakie znamy z reklam, s? chwilówkami udzielanymi internetowo, a wi?c obejmuj?cymi ca?y kraj, a nawet wymykaj?cymi si? poza jego granice, je?eli wnioskuj?cy o chwilówk? jest polskim obywatelem, jest zameldowany w Polsce i otrzymuje wyp?at? na polskie konto bankowe.

Po?yczkodawców, którzy udzielaj? chwilówek przez Internet, jest zdecydowanie mniej, ale dalej jest to liczba imponuj?ca. W tej kategorii mo?na naliczy? nawet 100-150 marek po?yczkowych. Dalsza selekcja odrzuci te? pozabankowe zobowi?zania d?ugoterminowe, czyli chwilówki na raty. Zdobywaj? one coraz wi?ksz? popularno??, wi?c ich liczba na polskim rynku pozabankowym ci?gle ro?nie. Niemniej jednak wci?? powinno nam pozosta? przynajmniej kilkudziesi?ciu po?yczkodawców, u których mo?emy zaci?ga? chwilówki.

Czy porównywarka chwilówek obejmuje wszystkie oferty?

Dobra porównywarka chwilówek powinna zawiera? kilkadziesi?t takich ofert. Nie mo?na jednak powiedzie?, ?e b?dzie zawiera?a je wszystkie. Przede wszystkim dlatego, ?e nie wszystkie marki chc?, by ich chwilówki znalaz?y si? w takim miejscu i wol? inne kana?y reklamy, a poza tym monitorowanie tak rozleg?ego obszaru finansowego mo?e by? trudne i nie zawsze da si? wy?apa? wszystkie najkorzystniejsze oferty.

Zadaniem porównywarki chwilówek jest te? pomoc u?ytkownikom. Wci?gni?cie na list? wszystkich mo?liwych chwilówek by?oby tylko niepotrzebnym wprowadzaniem zamieszania. Szeroki wybór jest oczywi?cie bardzo wa?ny, ale nie mo?e by? on zbyt szeroki – tak, aby ?atwo by?o wybra?, ale ryzyko chybionego wyboru by?o zminimalizowane. Po?yczkobiorca móg?by pogubi? si? w nat?oku informacji i pope?ni? b??d. Ponadto bardzo cz?sto oferty chwilówek s? bardzo do siebie podobne – eliminowane s? wi?c te, które mog? zaproponowa? tak? sam? wysoko?? i okres sp?aty, ale s? du?o mniej korzystne cenowo i cechuj? si? ni?sz? przyznawalno?ci?. Cz?sto nieumieszczenie niektórych chwilówek w porównywarce ma na celu zapewnienie jak najwi?kszej przejrzysto?ci i ró?norodno?ci.

Jak powinno korzysta? si? z porównywarki chwilówek?

Poszukiwania odpowiednio dobranej chwilówki na w?asn? r?k? nie musi sko?czy? si? sukcesem, a nawet je?li, to weryfikacja wiarygodno?ci po?yczkodawcy mo?e zaj?? bardzo du?o czasu. Nie b?dziemy te? w stanie sprawdzi? tego tak dok?adnie, jak mog? to zrobi? twórcy porównywarki chwilówek. Warto wi?c, przynajmniej na pocz?tku swojej przygody z chwilówkami, skorzysta? z pomocy.

Nawet najlepsze narz?dzie nie zast?pi jednak zdrowego rozs?dku. Dlatego powinni?my kierowa? si? kilkoma zasadami, by nie oszuka? samych siebie. Przede wszystkim:

  • wyszukujmy chwilówki pod k?tem kwoty, której potrzebujemy, a nie najwy?szej, któr? mog? zaproponowa?;
  • dobierajmy d?u?szy okres sp?aty do wy?szej chwilówki; nie zak?adajmy od razu, ?e by? mo?e uda si? sp?aci? chwilówk? w krótszym terminie;
  • porównujmy RRSO chwilówek o takich samych parametrach;
  • zapoznajmy si? ze wszystkimi szczegó?ami chwilówki, które wymienia porównywarka – nie jest to tylko kwota, okres sp?aty i cena, ale równie? mo?liwo?? refinansowania lub przed?u?enia okresu sp?aty, koszty nieterminowo?ci czy wymagania wzgl?dem przysz?ych po?yczkobiorców.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *