1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Wszystko, co trzeba wiedzie? o chwilówkach bez BIK

Wszystko, co trzeba wiedzie? o chwilówkach bez BIK

bez bik

Mimo tego, ?e ?wiadomo?? polskiego spo?ecze?stwa w zakresie finansów wzrasta, wci?? nie wszyscy s? w stanie podejmowa? racjonalne decyzje. Osobom do?? powierzchownie podchodz?cym do tematu sprawy nie u?atwia tak?e wysoka dost?pno?? chwilówek i ogromna ?atwo?? ich zaci?gni?cia. Z tego powodu bardzo cz?sto nie udaje si? p?aci? zobowi?za? w terminie. Oczywi?cie, nale?y sobie zdawa? spraw? tak?e z tego, ?e istnieje mnóstwo osób, które w tarapaty podpad?y z przyczyn losowych, niezawinionych. Tak czy inaczej, obie te grupy po?yczkobiorców w pewnym momencie mog? by? zmuszone poszuka? chwilówki bez BIK. Zanim si? na to zdecyduj?, powinni pozna? kilka faktów towarzysz?cych takim chwilówkom.

#1. Chwilówki bez BIK to nie zawsze chwilówki bez baz

Niegdy? rzeczywi?cie by?o tak, ?e pozabankowe firmy po?yczkowe nie wspó?pracowa?y z Biurem Informacji Kredytowej. Opó?nienia w sp?acie zobowi?za? finansowych nie by?y wi?c dla nich widoczne, wi?c w rezultacie ka?da udzielona chwilówka by?a chwilówk? bez BIK. Obecnie sytuacja jest diametralnie inna – podpisanie umowy z BIK jest oznak? wiarygodno?ci po?yczkodawcy i na takow? stawia wi?kszo?? po?yczkodawców. Dodatkowo prawie wszyscy z nich si?gaj? równie? do zasobów rejestrów d?u?ników BIG. Chwilówk? bez BIK mo?emy otrzyma?, ale po?yczkodawca tak czy inaczej chce wiedzie?  „na czym stoi”. Sprawdzi wi?c, jak du?e s? zaleg?o?ci w BIK.

#2. Nie ka?dy po?yczkodawca zaoferuje chwilówk? bez BIK

W dzisiejszych czasach chwilówki bez BIK s? raczej wyj?tkiem ni? regu??. Wszystko za spraw? idei odpowiedzialnego po?yczania, propagowanego przez wi?kszo?? firm po?yczkowych. Wielu z nich dba o to, by ich klienci niepotrzebnie si? zad?u?ali. Konieczno?? si?gni?cia po chwilówki bez BIK tymczasem zwi?ksza to ryzyko zad?u?enia si? i niesp?acenia chwilówki w terminie, bo wiadomo, ?e ju? wcze?niej takie co? mia?o miejsce. Dlatego na rynku znajdziemy zaledwie kilkunastu lub niewielu ponad dwudziestu takich po?yczkodawców. Aby wybra? jak najlepszego po?yczkodawc? i mie? pewno??, ?e nie przyk?ada on du?ej wagi do wyniku punktowego w BIK, warto si?gn?? po ranking chwilówek bez BIK.

#3. Chwilówki bez BIK nie dla d?u?ników

Wszyscy zainteresowani chwilówkami bez BIK powinni pami?ta? o tym, ?e dopuszczaj? one wy??cznie opó?nienia w sp?acie zobowi?za?, które ju? zosta?y uregulowane. Oznacza to, ?e aby stara? si? o chwilówk? bez BIK, nie mo?na by? d?u?nikiem odnotowanym w jednym ze stosownych rejestrów: KRD, ERIF lub BIG Infomonitor (do nich po?yczkodawcy si?gaj? najcz??ciej). D?u?nik ma bardzo ma?e mo?liwo?ci otrzymania nie tylko zwyk?ej chwilówki, ale tak?e chwilówki bez BIK.

#4. Nie ma chwilówek bez BIK bez ogranicze?

Chwilówki bez BIK nie s? przyznawane bezwarunkowo wszystkim tym, którzy w przesz?o?ci nie sp?acali terminowo swoich zobowi?za? i teraz maj? niski scoring kredytowy. Po?yczkodawca spojrzy nie tylko na ogóln? zdolno?? do sp?aty zobowi?zania (czyli zapewniaj?ce j? do?? wysokie zarobki), ale te? zorientuje si?, jak du?e s? zaleg?o?ci w BIK. Je?eli b?dzie z nich wynika?, ?e praktycznie ?adne z zaci?gni?tych zobowi?za? nie zosta?o sp?acone w terminie, chwilówka bez BIK nie b?dzie mog?a zosta? udzielona.

#5. Chwilówki bez BIK s? dro?sze?

Panuje przekonanie, ?e ka?da chwilówka, która wi??e si? z jakimi? przywilejami, a za taki trzeba uwa?a? mo?liwo?? otrzymania chwilówki bez BIK, jest dro?sza. Firma po?yczkowa musi bowiem zrekompensowa? sobie wi?ksze ryzyko niesp?acenia chwilówki. W pewnym stopniu tak b?dzie, cho? oczywi?cie nie zawsze. Cena takich chwilówek mo?e by? odrobin? wy?sza, ale wzi?wszy pod uwag? wysoko?? takich zobowi?za?, b?dzie to ró?nica niemal?e nieodczuwalna, kszta?tuj?ca si? w granicach kilku procent ogólnych kosztów.

Trzeba równie? wspomnie? o tym, ?e ka?da chwilówka bez BIK wyst?puje równie? w wersji darmowej. Ponadto, takich chwilówek udzielaj? tak zaufani po?yczkodawcy, ?e korzystaj? z nich równie? osoby, które nie maj? ?adnych zaleg?o?ci w BIK: LendOn, ExtraPortfel, Via SMS czy Filarum.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *