1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Wygrywaj z chwilówkami – gdzie znajd? najlepsze konkursy?

Wygrywaj z chwilówkami – gdzie znajd? najlepsze konkursy?

Wygrywaj z chwilówkami – gdzie znajd? najlepsze konkursy?

Niektórzy mówi?, ?e z chwilówkami jak na loterii – nigdy nie wiesz, co z tego wyniknie. I mog? mie? racj?. Co prawda, nie je?li chodzi o bezpiecze?stwo korzystania z takich po?yczek, bo te s? coraz bardziej bezpieczne, ale je?li chodzi o sam fakt loterii. Wielkie firmy po?yczkowe, coraz cz??ciej kusz? swoich klientów konkursami, w których mo?na wygra? atrakcyjne nagrody, a nawet sp?at? po?yczki! Jak po?ycza?, by wygra??

Gdzie i kiedy szuka? konkursów po?yczkowych?

Konkursy po?yczkowe rzadko bywaj? og?aszane bez okazji. Zwykle przyczyn? og?oszenia takowego b?dzie przede wszystkim ?wi?to, Bo?e Narodzenie lub Wielkanoc, a nawet ?wi?ta pomniejsze: Dzie? Kobiet, Walentynki, czy dzie? dziecka. W tym roku z ka?dej tej okazji konkurs okoliczno?ciowy pojawi? si? w Ferratum – ta marka naprawd? lubuje si? w tego typu rozrywkach. Kolejnym powodem dla og?oszenia konkursu jest sezon i nast?puj?ce w nim ferie zimowe i wakacje. Dodatkowo mo?na liczy? równie? na wa?ne dla firmy po?yczkowej daty – 10-lecie lub 20-lecie (takim sta?em na polskim rynku mo?e pochwali? si? firma Provident). Wida? wi?c pewien schemat, wed?ug którego lubi? post?powa? po?yczkodawcy. Je?eli wi?c lubimy konkursy, warto zajrze? na stron? po?yczkow? w?a?nie w tym czasie, by wybra? najlepsz? dla siebie ofert?.

Co jednak nale?y zrobi?, by w konkursie wzi?? udzia?? To wszystko zale?y od danej instytucji i charakteru konkursu, ale zwykle uczestnictwo opiera si? na kilku podstawowych zasadach:

 • podstaw? wzi?cia udzia?u w konkursie jest zaci?gni?cie po?yczki w wyznaczonym terminie;
 • sposobem wy?onienia zwyci?zcy mo?e by? loteria lub pytanie konkursowe, na które nale?y odpowiedzie? – zazwyczaj dotyczy tematyki konkursu;
 • czasami pojawia si? warunek zaci?gni?cia konkretnej po?yczki, np. na co najmniej 12 rat;
 • niekiedy konkursy i promocje kierowane s? wy??cznie dla sta?ych klientów, ale nie jest to sytuacja nazbyt cz?sta;
 • nale?y terminowo sp?aca? po?yczk?.

Jak wida?, nie s? to wygórowane wymagania, a po?yczkobiorca nie ponosi ?adnych dodatkowych kosztów. Nie obowi?zuje ?adne wpisowe ani te? nie zmieniaj? si? na gorsze warunki finansowe udzielenia po?yczek. Udzia? w konkursie nie poci?ga wi?c za sob? dodatkowych wyrzecze? – w najgorszym wypadku b?dzie to jedynie czas po?wi?cony na wys?anie swojego zg?oszenia i wykonanie zdania. Zaci?gni?ta po?yczka i tak musia?aby by? sp?acona, a w takim przypadku przynajmniej mo?na sko?czy? z umorzeniem jednej raty, bonifikat? finansow?, mniejsz? prowizj? na nast?pne po?yczki, a nawet z nagrod? rzeczow?, tak? jak tablet czy smartfon.

Kto najcz??ciej tworzy konkursy? Jak ju? wspomnieli?my, na pierwszym miejscu pod tym wzgl?dem nale?y wymieni? mark? Ferratum, a tak?e i inne marki nale??ce do grupy – na przyk?ad Ekspres Kasa czy Kasa TAK. Cz?sto mo?na spotka? si? z konkursami w firmie Vivus i Zaplo. Ta ostatnia marka zwyk?a natomiast udziela? nagród tym po?yczkobiorcom, którzy terminowo sp?acaj? raty i nie zale?y to od losowania czy dodatkowego zadania, a jedynie od sumienno?ci ich klientów. Dobrze wi?c ?ledzi? promocje i trzyma? r?k? na pulsie – zw?aszcza ?e zwykle promocje konkursowe pojawiaj? si? wtedy, kiedy wi?kszo?? ludzi potrzebuje dodatkowej gotówki, wi?c i tak zaci?gn? po?yczk?.

Letni konkurs w Ferratum – wygraj sp?at? po?yczki

Lider konkursowy wyszed? w?a?nie naprzeciw swoim klientom – i obecnym i przysz?ym. Z okazji zbli?aj?cej si? pory wakacyjnej i urlopowej przygotowa? Letni Konkurs, w którym mo?na wygra? umorzenie sp?aty po?yczki – kilku szcz??liwców b?dzie wi?c cieszy? si? z ca?kiem darmowych pieni?dzy, których nie trzeba b?dzie oddawa?. Jak tego dokona?? Sposób jest bardzo prosty:

 • w terminie od 11.06 do 29.07 wystarczy wzi?? po?yczk? w dowolnej kwocie i z dowolnym okresem sp?aty, bez znaczenia czy b?dzie to pierwsza, czy kolejna po?yczka;
 • zastanowi? si? nad pytaniem „Dlaczego Ferratum powinien sp?aci? akurat Twoj? po?yczk??” i wymy?li? najbardziej oryginaln? odpowied?;
 • czeka? na og?oszenie wyników konkursu – ka?dego tygodnia b?dzie wy?aniany jeden zwyci?zca.

Le? z Vivus na wakacje

Konkurs Vivusa nie jest konkursem w ?cis?ym tego s?owa znaczeniu, gdy? wygrywaj? wszyscy po?yczkobiorcy. Aby jednak z tego skorzysta?, nale?y si? pospieszy? – promocja b?dzie trwa?a tylko do 30.06. Zosta?o wi?c niewiele czasu. Co trzeba zrobi?, by skorzysta??

Vivus to kolejna marka, która my?li o wakacjach. Warto doda?, ?e wygodnych wakacjach, bo organizowanych przez biuro podró?y Fly.pl. Je?li wi?c wykupili?my w tym biurze wczasy o warto?ci przynajmniej 3000 z?otych i potrzebujemy dodatkowej gotówki, warto skierowa? si? do Vivusa, znanego ostatnio z reklam z zabawnym Mr. Hi’s. Dzi?ki po?yczce w tej firmie otrzyma si? bon o warto?ci 300 z?otych do wykorzystania na Fly.pl. Warunkiem udzia?u jest jedynie z?o?enie wniosku o po?yczk? w wymaganym terminie oraz spe?nienie wszystkich warunków stawianych przez po?yczkodawc?.

Warto bra? udzia? w konkursach?

Udzia? w konkursach po?yczkowych na pewno mo?e przynie?? korzy?ci. Poza tym akcje konkursowe s? najcz??ciej ograniczone czasowo, wi?c warto korzysta? z nich, póki s?. Ale nale?y te? pami?ta? o tym, ?e cho? wzi?cie w nich udzia?u nic nie kosztuje, to nierozs?dna „konkursomania” mo?e po?yczkobiorc? kosztowa? utrat? ?rodków finansowych i niema?e problemy. Podstawow? kwesti? wyboru po?yczki konkursowej powinno by? przede wszystkim to, czy po?yczka jest nam naprawd? niezb?dna czy nie. Drug? z kolei – to, czy po?yczkodawca organizuj?cy konkurs jest w stanie zapewni? nam konkurencyjne warunki. Konkurs mo?emy wygra? lub nie – to w wi?kszej mierze kwestia szcz??cia. Warto wi?c zastanowi? si?, czy nie lepiej wybra? inn? po?yczk?, by? mo?e na lepszych warunkach – porównywarka po?yczkowa b?dzie bardziej miarodajnym ?ród?em informacji o atrakcyjno?ci po?yczki. Je?li jednak jeste?my sta?ymi klientami danej marki, potrzebujemy pieni?dzy, a „nasz” po?yczkodawca w?a?nie organizuje konkurs, to dlaczego nie?

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *