1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Wyprawka szkolna 2019 – jakie koszty?

Wyprawka szkolna 2019 – jakie koszty?

koszty wyprawki szkolnej

Pocz?tek roku szkolnego to du?e obci??enie dla domowego bud?etu. Podr?czniki, przybory szkolne i ubrania to wydatek, który mo?e wynosi? kilkaset z?otych. Z czego si? sk?ada wyprawka szkolna? Jakie s? jej koszty? Kiedy najlepiej rozpocz?? jej kompletowanie? Jakie s? sposoby jej finansowania? Na te pytania znajdziesz odpowied? w poni?szym artykule.

Wyprawka szkolna – z czego si? sk?ada?

Zanim ustalimy bud?et na wyprawk? szkoln?, musimy okre?li?, czego nasze dziecko b?dzie potrzebowa?o do szko?y. Dla dziecka w szkole podstawowej zrobimy inne zakupy do szko?y ni? dla osoby ucz?szczaj?cej do liceum. Wyprawka b?dzie równie? zale?a?a od tego, czy dziecko rozpoczyna nauk? w szkole, czy j? kontynuuje. W przypadku pierwszoklasisty lista przedmiotów do kupienia b?dzie znacznie d?u?sza, co oznacza wi?kszy wydatek.

Najwa?niejszym zakupem jest tornister lub plecak. To w nim nasze dziecko b?dzie nosi?o podr?czniki, przybory oraz drugie ?niadanie. Na takiej rzeczy nie powinno si? oszcz?dza?. Wa?ne jest, aby przede wszystkim by? on wygodny, ergonomiczny i wytrzyma?y. Poza tym, je?eli kupimy plecak troch? dro?szy i przy tym lepszej jako?ci, to powinien pos?u?y? on znacznie d?u?ej.

Podr?czniki wymagane przez program nauczania to kluczowa cz??? wyprawki. Zgodnie z aktualnymi przepisami, dzieci ucz?ce si? w szko?ach podstawowych otrzymaj? je za darmo. We w?asnym zakresie pozostaje zakup ksi??ek do dodatkowych przedmiotów, np. religii, etyki.

Oprócz podr?czników i ksi??ek musimy zaopatrzy? nasze dzieci w zeszyty. Ich ilo?? i rodzaj zale?y od przedmiotów. Ponadto potrzebujemy piórnika wraz z jego wyposa?eniem, bloki rysunkowe i techniczne (bia?e oraz kolorowe), farby, p?dzelki, bibu??, plastelin?, flamastry, notesy, kalkulator itp.

Wyprawka szkolna to równie? buty i ubrania, strój na wychowanie fizyczne, pojemnik na ?niadanie, akcesoria do w?osów dla dziewczynki, worek na buty. Niekiedy wyprawka mo?e te? obejmowa? wi?ksze wydatki, takie jak nowy komputer, tablet, telefon, drukarka ze skanerem, rower, hulajnoga.

Wyprawka szkolna 2019 – jakie koszty?

Sporz?dzili?my ju? list? i wiemy, ?e mog? nas czeka? bardzo kosztowne zakupy. Jednak zanim wybierzemy si? na nie, warto oszacowa?, ile b?dziemy potrzebowa? pieni?dzy.

Wed?ug raportu Deloitte “Wyprawka szkolna 2019” przeci?tna polska rodzina na wyprawk? szkoln? wyda ?rednio 1 718 z?. Co wi?cej, rodzina z jednym dzieckiem przeznaczy oko?o 1 388 z?, z dwojgiem 1 898 z?, natomiast z trojgiem 2 742 z?. Mo?na zauwa?y?, ?e s? to bardzo wysokie kwoty, które mo?e by? ci??ko pokry? pieni?dzmi przeznaczonymi na bie??ce wydatki. Co wi?cej, z badania wynika, ?e ponad 30% rodzin planuje wyda? wi?cej na zakupy ni? przed rokiem, a 50% osób tyle samo.

Warto, przyjrze? si? dok?adniej kosztom poszczególnych przedmiotów, z których sk?ada si? wyprawka naszego dziecka. Na plecak lepszej jako?ci musimy przeznaczy? ponad 100 z?. Je?eli chodzi o podr?czniki, to w przypadku szko?y podstawowej zap?acimy tylko ok. 50 z? za ksi??ki do przedmiotów dodatkowych (pozosta?e podr?czniki s? za darmo). W szkole ?redniej podr?czniki to ju? wydatek ponad 300 z?. Równie? sporo pieni?dzy wydamy na przybory szkolne, takie jak piórnik z wyposa?eniem (jego koszt to ok. 50 z?), zeszyty (ich koszt za sztuk? zale?y od jako?ci, ilo?ci kartek oraz jego rozmiaru – od ok. 1 z?/szt. do 8 z?/szt.), bloki rysunkowe i techniczne (bia?e i kolorowe), farby, p?dzelki, bibu??, plastelin?, flamastry, notesy, kalkulator itp. Jest to ogromna ilo?? rzeczy, których koszt za sztuk? jest niewielki, lecz po ich podsumowaniu, mo?emy si? mocno zdziwi?.

Du?? sum? pieni?dzy b?dziemy musieli przeznaczy? równie? na obuwie i ubranie do szko?y, a tak?e strój na wychowanie fizyczne. Sierpie? to miesi?c, w którym ko?cz? si? wyprzeda?e sezonowe i pojawiaj? si? ubrania na jesie?. Zazwyczaj ich ceny s? bardzo wysokie. Za?ó?my, ?e musimy kupi? buty sportowe, koszul?, t-shirt, bluz?, spodnie oraz strój na wf. Razem za te rzeczy zap?acimy ?rednio 300 – 400 z?.

Kiedy najlepiej rozpocz?? kompletowanie wyprawki szkolnej?

Kompletowanie wyprawki szkolnej najlepiej rozpocz?? szybciej, gdy jeszcze nie ma tak du?ego t?oku w sklepach. Kiedy najlepiej zrobi? zakupy do szko?y? Najlepszym czasem jest  pierwsza po?owa sierpnia. Niektórzy rodzice jeszcze nie my?l? o takich zakupach lub nie maj? wystarczaj?cej ilo?ci czasu, przez co decyduj? si? na kompletowanie wyprawki szkolnej na ostatni? chwil?. W sierpniu wiele osób przebywa te? na urlopie.

Pami?tajmy te?, ?e pod koniec sierpnia zazwyczaj jest du?y t?ok w sklepach. W takich warunkach trudniej jest zrobi? zakupy i jest mniejszy wybór towarów.

Sposoby finansowania wyprawki szkolnej

Jak ju? zauwa?yli?my, koszty na wyprawk? szkoln? do?? du?e. W zwi?zku z tym nie zawsze mo?e wystarczy? nam pieni?dzy na ich pokrycie z naszego miesi?cznego bud?etu. Jest jednak kilka sposobów na ich sfinansowanie, dzi?ki którym b?dziemy mogli odpowiednio przygotowa? nasze dziecko na nadchodz?cy rok szkolny.

Dobrym rozwi?zaniem mo?e okaza? si? oszcz?dzanie pieni?dzy na wyprawk? w ci?gu roku. Wymaga to jednak konsekwencji i, oczywi?cie, wolnych ?rodków w bud?ecie, które nie zawsze mo?na wysup?a?.
Cz??? ?rodków (a dok?adnie 300 z?) na wyprawk? szkoln? dla swojego dziecka mo?emy uzyska? z programu „Dobry start”. Z raportu przeprowadzonego przez firm? doradcz? Deloitte wynika, ?e 91% badanych chce z?o?y? wniosek o dofinansowanie w ramach tego programu. Jednak nale?y podkre?li?, ?e taka kwota nie wystarczy na pokrycie wszystkich wydatków.

Pieni?dze mo?emy te? po?yczy? je od rodziny lub znajomych, przy czym nale?y pami?ta?, ?e wielu z nich mo?e takie same lub inne wydatki. Dlatego te? warto szuka? innych sposobów na zdobycie pieni?dzy.

Rozwi?zaniem mo?e by? kredyt w banku. Nale?y pami?ta?, ?e aby go zaci?gn?? musimy mie? dobr? histori? kredytow?, a tak?e odpowiedni? zdolno?? kredytow?. Ponadto, mo?e wi?za? si? to z wieloma formalno?ciami, np. potrzebne mo?e by? za?wiadczenie z zak?adu pracy.

Kolejnym sposobem na sfinansowanie wyprawki szkolnej mo?e by? zaci?gni?cie po?yczki pozabankowej, czyli np. chwilówki lub po?yczki na raty. Je?eli potrzebujemy mniejszej sumy, czyli np. 500 z?, 1 000 z?, czy nawet 2 000 z?, to najlepszym rozwi?zaniem b?dzie chwilówka. Mo?emy wnioskowa? o ni? przez internet, a tak?e otrzyma? j? w krótkim czasie. Co wi?cej jest wiele ofert chwilówek za darmo dla nowych klientów, co oznacza, ?e nie ponosimy ?adnych kosztów. Jednak wybieraj?c ten produkt, musimy pami?ta? o jej terminowej sp?acie. W innym przypadku mo?e wi?za? si? to ze znacznymi kosztami.

Podsumowuj?c, wyprawka szkolna dziecka jest du?ym wydatkiem dla rodziców. Dlatego te? warto, jest przygotowa? list? z produktami do kupienia oraz okre?l kwot?, któr? chcemy przeznaczy? na zakupy. Je?eli przewy?sza ona nasz bud?et, to nale?y rozwa?y? ró?ne sposoby finansowania wyprawki. Ponadto, dokonuj?c zakupów w odpowiednim czasie, mo?emy zaoszcz?dzi? pieni?dze, a tak?e dokona? przemy?lanych wyborów.

Autor: Emila Biernaciak

Biografia: Uko?czy?am Dziennikarstwo i Zarz?dzanie na Uniwersytecie Miko?aja Kopernika w Toruniu. W kr?gu moich zainteresowa? le?? szeroko poj?te finanse i nowoczesne technologie. Po godzinach, fanka motoryzacji, ksi??ek Stephena Kinga i le?nych spacerów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *