1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Wysokie koszty komunii – gdzie szuka? po?yczki na ten cel?

Wysokie koszty komunii – gdzie szuka? po?yczki na ten cel?

dziewczynka

W okresie pierwszych komunii ?wi?tych nie tylko dzieci si? stresuj? ca?? uroczysto?ci?, ale te? rodzice, na których spoczywa obowi?zek zadbania o dziecko oraz zorganizowania ca?ej uroczysto?ci i podj?cie go?ci. Niestety jest to te? bardzo wyczerpuj?cy finansowo czas, poniewa? z roku na rok koszty organizacji komunii rosn?, a poza tym wypada ona w okresie mi?dzy ?wi?tami wielkanocnymi, po majówce, a przed wakacjami, wi?c bud?et domowy mo?e nie ud?wign?? tego ci??aru bez pomocy. Dlatego coraz wi?cej osób si?ga po po?yczk? w instytucji po?yczkowej na ten cel, aby ca?a uroczysto?? by?a elegancka, a dziecko dosta?o ?wietne prezenty.

Koszty zorganizowania pierwszej komunii ?wi?tej

Coraz cz??ciej porównuje si? koszty zorganizowania pierwszej komunii do kosztów zorganizowania wesela. Naprawd? nie jest to porównanie przesadne, poniewa? tak jak w wypadku wesela trzeba kupi? odpowiedni? sukienk? lub garnitur, ubranie komunijne, zarezerwowa? sal?, op?aci? catering dla go?ci czy te? znale?? przyjezdnej rodzinie nocleg. Do tego dochodzi jeszcze ozdobienie kwiatami ko?cio?a, dzielone na rodziców, ozdobienie sali na uroczysty obiad a tak?e koszt wynaj?cie ?adnego samochodu, który dziecko do komunii zawiezie. Zwykle koszty tej imprezy ponosz? rodzice, ale czasem i rodzice chrzestni partycypuj? w wydatkach, poniewa? s? one nie ma?e. Nie bez znaczenia jest te? polska zasada „postaw si? a zastaw si?” wedle której i komunia ma by? na najwy?szym poziomie, wystawnym przyj?ciem dla rodziny. Dlatego te? coraz wi?cej osób musi wspomóc si? po?yczk?.

Wydatki konieczne

Aby obliczy? wszystkie koszty trzeba przede wszystkim wzi?? pod uwag? liczb? go?ci, bo to obiad komunijny b?dzie kosztowa? najwi?cej. Urz?dzaj?c go w wynaj?tej sali trzeba si? liczy? z kosztem 100-150 z?otych za osob?. Z kolei w lokalnych restauracjach z wcze?niej przygotowanym menu mo?e to by? cena ni?sza do 100 z?otych za osob?. Jednak zapraszaj?c na przyk?ad 20 osób b?dzie to 2000-3000 z?otych wydane na sam obiad. A jeszcze trzeba zadba? o wygl?d dziecka. Ch?opi?ce garnitury i eleganckie buty to wydatek oko?o 500 z?otych. Z kolei strój dla dziewczynki mo?e kosztowa? nawet dwa razy tyle. Ponadto niektóre dzieci id? do komunii w albach, które kosztuj? oko?o 150 z?otych, a dopiero potem s? przebierane w garnitury czy eleganckie sukienki. Oczywi?cie dziecko trzeba te? pos?a? do fryzjera. Strzy?enie ch?opca to ?rednio 20 z?otych, ale uczesanie dziewczynki mo?e kosztowa? nawet 10 razy tyle. Coraz modniejsze jest te? robienie manicure i makija?u dla dziewczynek co kosztuje kolejne 100 z?otych.

Nie mo?na te? zapomnie? o wydatkach na dewocjonalia jak ksi??eczka, ró?aniec, ?wieca czy z?oty medalik z ?a?cuszkiem. Za odprawienie mszy, dekoracje ko?cio?a czy jego przygotowanie równie? trzeba b?dzie zap?aci?. Warto te? to wydarzenie uwieczni?, a wi?c trzeba zatrudni? jeszcze fotografa i kamerzyst?. Nie wolno te? zapomina? o op?acie dla organisty, który przygotuje odpowiedni? opraw? muzyczn? w ko?ciele.

Prezenty dla dziecka

Kolejny du?y koszt to same prezenty dla dziecka. Dzisiaj nie wypada da? w kopert? mniej ni? 1000 z?otych, je?li si? jest rodzicem chrzestnym. Sami rodzice i dziadkowie równie? musz? jaki? prezent sprawi?. Zazwyczaj s? to urz?dzenie elektroniczne takie jak tablet, laptop czy smartfon. Ka?de z nich kosztuje od kilkuset do nawet kilku tysi?cy z?otych, a wi?c z pewno?ci? i na to przyda si? kredyt. Sam koszty organizacji i prezentów to nawet 5000 z?otych, które albo trzeba przez wiele miesi?cy odk?ada?, albo trzeba gdzie? po?yczy?. Sprawa si? komplikuje, je?li nie mamy zdolno?ci kredytowej w banku, ale i pozabankowe instytucje po?yczkowe maj? odpowiednie oferty dla osób w potrzebie.

Je?li zdecydujesz si? na po?yczk?

Trzeba pami?ta? o tym, ?e wi?kszo?? chwilówek udziela swoim nowym klientom po?yczki tylko do wysoko?ci 2500 z?otych, ale za to mo?e to by? po?yczka darmowa, bez dodatkowych kosztów, je?li tylko oddamy j? w ci?gu 30 dni. Je?li jednak nie b?dziemy w stanie tego dokona? albo potrzebujemy wi?kszej kwoty warto rozpatrzy? wzi?cie po?yczki d?ugoterminowej, która zawsze b?dzie wi?za?a si? z dodatkowymi kosztami, ale za to b?dzie mo?na j? sp?aca? w niskich ratach nawet przez kilka lat na przyk?ad do bierzmowania czy wydatków na studniówk?.

Szybkie po?yczki na nisk? kwot?

Na kwot? 2000 z?otych bez trudu mo?na znale?? wiele ofert od firm po?yczkowych. W tym darmowe po?yczki, je?li jest si? nowym klientem instytucji po?yczkowej. Jest to zdecydowanie najlepsza opcja, je?li liczymy, ?e koszty poniesione z organizacj? pierwszej komunii ?wi?tej zwróc? nam si? z kopert i po?yczk? b?dzie mo?na odda? w ci?gu 30, maksymalnie 60 dni, bo na takie terminy jest to oferta.

Na przyk?ad w LendOn b?dzie mo?na po?yczy? do 2500 z?otych za pierwszym razem i odda? dok?adnie tyle samo po miesi?cu. Z kolei w Vivus mo?na spotka? si? z ofert? po?yczki a? do 3000 z?otych dla nowych klientów, ale firma ta sprawdza BIK i inne bazy, wi?c niestety nie wszyscy dostan? pozytywn? odpowied?. Ofert? na 2000 z?otych, które za darmo mo?na po?yczy? na 61 dni ma z kolei firma Incredit. W firmie po?yczkowej Extra Portfel po?yczymy z kolei 2000 z?otych bez dodatkowych kosztów na 45 dni. Natomiast w Wonga za koszt op?aty weryfikacyjnej 10 z? mo?na po?yczy? za pierwszym razem do 1500 z?otych, ale za to na 60 dni. A firma Po?yczkomat oferuje swoim nowym klientom do 1500 z?otych za darmo i na 35 dni. Poniewa? oferty znacznie ró?ni? si? mi?dzy sob? czasem sp?aty warto dok?adnie obliczy? czy faktycznie damy rad? sp?aci? tak? po?yczk? z komunijnych kopert.

Po?yczki d?ugoterminowe

Bezpieczniejsz?, ale niestety dro?sz? opcj? b?d? za to po?yczki ratalne. Te mo?na sp?aca? nawet do 48 miesi?cy, czyli ca?e 4 lata. Przez co miesi?czna rata takiego zobowi?zania nie b?dzie wysoka i nawet do?? zwi?z?y domowy bud?et sobie z ni? poradzi.

W Zaplo mo?na po?yczy? od 1000 do 10000 z?otych ze sp?at? od 3 do 24 miesi?cy, ale prowizja zaczyna si? tutaj od 32,5%. Z kolei w Monedo Now mo?na po?yczy? kwot? z przedzia?u od 1500 do 10000 z?otych do sp?aty przez 6 do 24 miesi?cy, a prowizja ustalana jest indywidualnie. Po?yczka Super Grosz to oferta, dla osób które chc? sp?aca? jeszcze ni?sze raty, kosztem d?u?szego czasu sp?aty. Po?yczy? mo?na tu od tysi?ca do 7 tysi?cy z?otych na czas od 2 do 48 miesi?cy, podobnie jak w Monedo Now i tutaj prowizja ustalana jest indywidualnie. Najwi?cej mo?na po?yczy? w Hapi Po?yczki, gdzie mo?na wnioskowa? o kwot? od 1500 do 15000 z?otych z okresem sp?aty od 3 do 36 miesi?cy, a prowizja wynosi tutaj od 34%. Nie jest wi?c to du?y koszt, a za kwot? maksymaln? mo?na wyprawi? komuni? marze? dziecka i kupi? mu nie jeden prezent.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *