1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Wysoko?? dochodu, a kredyt i po?yczka. Jak? kwot? mog? dosta??

Wysoko?? dochodu, a kredyt i po?yczka. Jak? kwot? mog? dosta??

Wysoko?? dochodu, a kredyt i po?yczka. Jak? kwot? mog? dosta??

Zdolno?? kredytowa to temat rzeka. Dzi?, dzi?ki szerszej ni? jeszcze kilka lat temu edukacji finansowej, wi?kszo?? po?yczkobiorców doskonale zdaje sobie spraw? z tego, czego dotyczy to zagadnienie i w jaki sposób wylicza si? zdolno?? do sp?aty zobowi?zania. Kwesti? osobn? jest natomiast to, jak zdolno?? kredytowa przek?ada si? na wysoko?? uzyskanego finansowania. St?d te? pojawia si? pytanie: „Ile trzeba zarabia?, by otrzyma? kredyt lub po?yczk??”. Postaramy si? na nie odpowiedzie?.

Kredyt konsumencki, a wysoko?? dochodu

Uzyskanie kredytu w banku, je?li posiada si? niezbyt wysokie i nieregularne wp?ywy, mo?e by? trudne. Cz??? aplikantów odbija si? od drzwi do drzwi placówek bankowych, otrzymawszy jedynie lakoniczne wyt?umaczenie odmowy przyznania finansowania: „niewystarczaj?ca zdolno?? kredytowa”.

Istniej? jednak oficjalne dyrektywy mówi?ce o tym, w jakiej proporcjonalnej do dochodów kwocie mo?e by? udzielony kredyt. Szczegó?owo t? kwesti? wyja?nia Rekomendacja T Komisji Nadzoru Finansowego. Wed?ug jej zapisów wysoko?? kredytu konsumenckiego nie mo?e miesi?cznie przekracza? 50% ?redniego wynagrodzenia netto klienta (lub 65%, w przypadku zarobków powy?ej ?redniej krajowej), je?li spe?ni on wszystkie inne warunki udzielenia finansowania i zaci?gnie zobowi?zanie na co najmniej 12 rat. Przyk?adowo, zarabiaj?c miesi?cznie 2000 z?otych, teoretycznie mo?emy sp?aca? 1000 z?otych w jednej racie. W przeliczeniu rocznym da nam to kwot? kredytu w wysoko?ci 12 tysi?cy z?otych.

Trzeba jednak przyj?? poprawk? na to, ?e jest to kwota maksymalna. Banki najcz??ciej przyjmuj? pewien margines i je?li udziel? finansowania, to zapewne w kwocie mniejszej o 20-30%. W tej materii bardzo du?o zale?y tak?e od ogólnej sytuacji socjalnej, mieszkaniowej i kredytowej wnioskodawcy. Niski scoring w BIK (niekoniecznie z negatywnymi wpisami), nieposiadanie w?asnego mieszkania, a cz?sto nawet nieodpowiedni wiek b?d? kolejnymi powodami obni?enia realnie przyznanej kwoty. Dodatkowo Rekomendacja T zak?ada równie?, ?e wnioskuj?cy nie ma ?adnych innych zobowi?za? finansowych, które musi regularnie sp?aca?.

Podajmy kolejny przyk?ad. Zarobki minimalne, czyli oko?o 1530 z?otych (na 2018 rok) pozwol? na kredyt oscyluj?cy w granicach 6 tysi?cy z?otych, je?li okres sp?aty wynosi?by nie mniej ni? rok i by?by to jedyny kredyt wnioskodawcy. Uzyskanie wi?kszej kwoty i d?u?szego okresu kredytowania zale?y przede wszystkim od stabilno?ci zatrudnienia i prawdopodobie?stwa utrzymania zatrudnienie przez ten okres.

Firmy po?yczkowe dla ka?dego

Wi?kszo?? firm po?yczkowych nie ustala kwoty minimalnej, któr? nale?y zarabia?, by po?yczk? otrzyma?. Jest to logiczne, je?li we?mie si? pod uwag? to, ?e firmy po?yczkowej umo?liwiaj? zaci?gni?cie po?yczki równie? osobom, których g?ównym ?ród?em utrzymania s? ?wiadczenia spo?eczne takie jak zasi?ek z MOPS, zasi?ek dla bezrobotnych czy dodatek 500+. Mo?na wi?c za?o?y?, ?e minimalna kwota pozwalaj?ca na uzyskanie finansowania uplasuje si? na poziomie oko?o 500-600 z?otych miesi?cznie, i takie te? informacje pojawiaj? w informatorach firm po?yczkowych, je?li tylko firma okre?li kwot? minimaln?.

Trzeba wzi?? te? pod uwag? fakt, i? po?yczki online zosta?y stworzone jako alternatywa dla kredytów bankowych. Naturaln? kolej? rzeczy b?dzie wi?c to, ?e i wysoko?? udzielanych po?yczek przy porównywalnych dochodach b?dzie zdecydowanie wi?ksza. Oczywi?cie, osoby posiadaj?ce dochody w kwocie trzycyfrowej, nie powinny oczekiwa? po?yczki w kwotach maksymalnych. Jednak wspomniane ju? wcze?niej zarobki minimalne b?d? wystarczaj?ce, by otrzyma? po?yczk? w wysoko?ci nawet kilkunastu tysi?cy z?otych. Tak wysokie po?yczki mog? uzyska? w firmach:

Dobry po?yczkobiorca to nie tylko wysokie dochody

Kieruj?c si? w stron? instytucji po?yczkowej, warto uwzgl?dni? kilka dodatkowych kwestii, które mog? mie? znaczenie przy udzielaniu po?yczek. Pierwsza z nich dotyczy relacji pomi?dzy rodzajem po?yczki a wysoko?ci? dochodów. W przypadku po?yczki ratalnej wy?ej w hierarchii kryteriów b?dzie sta?a regularno?? wp?ywów ni? ich wysoko??, na której akcent b?dzie po?o?ony w przypadku chwilówki. Ta jest obci??ona wi?kszym ryzykiem niesp?acenia, szczególnie je?li opiewa na kwot? kilkutysi?czn?.

Ponadto po?yczkobiorca musi wykaza? si? równie? wiarygodno?ci? kredytow?. D?u?nik, który zarabia sporo, nie b?dzie potraktowany jak osoba rzetelna, chyba ?e zwróci si? bezpo?rednio do firm, które na takie kwestie mog? przymkn?? oko, o ile zdolno?? kredytowa po?yczkobiorcy stoi na odpowiednio wysokim poziomie. Najbardziej znan? firm? dzia?aj?c? w ten sposób jest LendOn.

Stali klienci mog? liczy? na wi?cej

Nie bez powodu pierwsza, darmowa chwilówka udzielana jest zwykle w ni?szej kwocie. Firma po?yczkowa nie zna jeszcze kultury p?atniczej klienta i nie ma pewno?ci co do terminowej sp?aty po?yczki, nawet je?eli po?yczkobiorca osi?ga wymagane dochody. Premiowani s? natomiast klienci stali, którzy z powodzeniem sp?acili ju? jedn? lub wi?cej po?yczek. W takim wypadku chwilówka mo?e przynie?? im nawet 8 tysi?cy z?otych (np. w firmie Kuki). Warto wi?c by? klientem solidnym i terminowym, nie tylko ze wzgl?dy na korzy?ci po?yczkowe, ale i dla w?asnego bezpiecze?stwa finansowego.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *