1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Z czego sk?ada si? dokumentacja po?yczkowa?

Z czego sk?ada si? dokumentacja po?yczkowa?

Z czego sk?ada si? dokumentacja po?yczkowa?

Wbrew temu, co mo?na by s?dzi? o szybkich po?yczkach internetowych, dokumentacja chwilówki lub po?yczki ratalnej mo?e sk?ada? si? z kilku mniej, lub bardziej z?o?onych dokumentów. Klient, który napotka trudno?ci ze sp?at? po?yczki, poddany zostanie bezpodstawnie naliczonym kosztom lub zechce reklamowa? po?yczk?, z pewno?ci? skorzysta z mo?liwo?ci si?gni?cia do tej obszernej dokumentacji. Wbrew pozorom, ka?dy dokument ma du?e znaczenie – dlatego jakakolwiek czynno?? zwi?zana z po?yczk? powinna znale?? swoje odzwierciedlenie na pi?mie.

Wniosek po?yczkowy

Wniosek o po?yczk? nie powinien by? pomijany w my?l zasady, ?e najwa?niejsza jest umowa po?yczkowa. W tym formularzu znajduj? si? wszystkie informacje o po?yczkobiorcy – nie tylko jego dane osobowe, ale równie? i informacje ?wiadcz?ce o statusie maj?tkowym wnioskuj?cego. Na tej podstawie firma po?yczkowa wylicza zdolno?? kredytow? i decyduje o tym, czy udzieli? po?yczki i w jakiej ostatecznej kwocie.

Jako ?e szybkie po?yczki online s? tzw. po?yczkami na o?wiadczenie, we wniosku po?yczkowym powinny znale?? si? tylko aktualne i tylko prawdziwe informacje. W razie w?tpliwo?ci i przek?ama? po?yczkodawca mo?e zakwestionowa? te informacje, a nast?pnie zg?osi? prób? wy?udzenia lub oszustwa. Poprawne wype?nienie wniosku przy pierwszej po?yczce jest wa?ne równie? z tego wzgl?du, ?e wszystkie wpisane tam informacje zostan? automatycznie skopiowane do nast?pnego, w razie, gdyby po?yczkobiorca stara? si? o drug? i kolejne po?yczki.

Za?wiadczenia – tylko w szczególnych przypadkach

Je?li po?yczkodawca nabierze podejrze? co do informacji zwartych we wniosku, mo?e poprosi? o dokument potwierdzaj?cy dochody. Zazwyczaj nie b?dzie to konieczne, a nawet je?li – wystarczy zwyk?y wyci?g z konta potwierdzaj?cy wp?ywanie np. wynagrodzenia, renty lub jakiegokolwiek innego ?ród?a. Je?li przedstawienie za?wiadczenia b?dzie wymagane, stosowna adnotacja powinna pojawi? si? w indywidualnym koncie klienta w serwisie po?yczkowym.

Umowa o po?yczk?

Umowa po?yczkowa jest dokumentem b?d?cym podstaw? przy egzekwowaniu nale?nych nam praw i wyznaczonych obowi?zków. Oczywi?cie dzia?a w dwie strony i na tej samej podstawie mo?e go wykorzysta? po?yczkodawca. B?dzie równie? u?yty do dochodzenia swoich roszcze? i zarz?dzania nale?no?ciami. Je?li nie b?dziemy sp?aca? po?yczki w terminie, po?yczkodawca na podstawie umowy mo?e sprzeda? wierzytelno?? firmie windykacyjnej lub dochodzi? swoich praw w s?dzie – umowa po?yczki b?dzie w takim przypadku argumentem koronnym.

Po?yczkobiorcy umowa przys?u?y si? w momencie, gdy firma po?yczkowa w jakikolwiek sposób uchybi swoim obowi?zkom. Mo?e to by? uniemo?liwienie odst?pienia od umowy lub wcze?niejszej sp?aty po?yczki, pó?na wyp?ata pieni?dzy, wprowadzenie nienale?nych kosztów itp. Po?yczkobiorca, który czuje, ?e firma po?yczkowa nie dope?ni?a swoich obowi?zków na jego szkod?, mo?e skierowa? si? do rzecznika UOKiK, Rzecznika Finansowego (i wyznaczonej przez niego komisji mediacyjnej), a nawet do s?du w ramach sprawy rozjemczej lub powództwa. Za ka?dym razem kluczowe znaczenie odegra w?a?nie umowa.

Przed podpisaniem umowy, ka?dy po?yczkobiorca powinien dok?adnie sprawdzi? jej tre??. Przede wszystkim w celu sprawdzenia zgodno?ci jej postanowie? z wcze?niej ustalonymi warunkami. Warto równie? sprawdzi?, czy nie pojawiaj? si? w niej tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone przez prawo. O tym, na co powinni?my zwraca? szczególn? uwag?, opisali?my w artykule Klauzule niedozwolone, czyli co nie ma prawa znale?? si? w umowie.

Tabela op?at i prowizji

Wskazuj?ce koszty zwi?zane z udzieleniem po?yczki w tabelach op?at i prowizja s? cz??ci? umowy po?yczkowej. Powinni?my pami?ta? o tym, i? powinna by? ona dostosowana ?ci?le do takiej po?yczki, jak? zaci?gn?li?my. Dodatkowo wymienione powinny zosta? wszystkie koszty, które zostan? lub mog? zosta? naliczone: prowizje, oprocentowanie i jego wysoko??, ubezpieczenie po?yczki (je?eli takie wyst?puje), koszty nieterminowo?ci, op?ata weryfikacyjna lub op?ata przygotowawcza. Przedstawienie kosztów przyk?adowych, a nie maksymalnych, nie jest zgodne z prawem i jako takie podlega zg?oszeniu do rzecznika UOKiK, a tak?e mo?e stanowi? podstaw? reklamacji.

Potwierdzenie wyp?aty po?yczki

Wi?kszo?? firm po?yczkowych praktykuje wys?anie dokumentu informuj?cego o wys?aniu przelewu z po?yczk?. Jest to niejako potwierdzenie dope?nienia obowi?zków po?yczkodawcy zwi?zanych z maksymalnym terminem, w jakim zobowi?zali si? tego dope?ni?. Pami?tajmy, ?e to, w jakim czasie pieni?dze znajd? si? na naszym koncie, nie zale?y wy??cznie od tego, kiedy po?yczkodawca wy?le pieni?dze. Je?li pieni?dze dotr? z opó?nieniem, ale firma po?yczkowa wywi?za?a si? ze swoich obowi?zków, po?yczkobiorca traci podstaw? do reklamacji.

Aneksy do umowy

Aneks tworzony jest za ka?dym razem, gdy konieczne jest wprowadzenie zmian do umowy. Sam z siebie nie ma mocy wi???cej, ale w po??czeniu z umow? po?yczkow? nabiera znaczenia prawnego i stanowi jej integraln? cz???. Mo?e zosta? sporz?dzony mi?dzy innymi, gdy zmienia si? okres trwania umowy, w umowie po?yczkowej pojawi?y si? b??dy wymagaj?ce korekty, lub cz??? zapisów umowy przesta?a obowi?zywa?. Aby aneks by? wi???cy, musi wskazywa? numer konkretnej umowy po?yczkowej. Formy aneksu i tryb funkcjonowania tego dokumentu zosta? opisany w artykule Aneksy do umowy po?yczkowej – co trzeba o nich wiedzie??.

Wnioski, pro?by, reklamacje…

Po?yczkobiorca, który chcia?by zmieni? tryb sp?aty po?yczki, za pomoc? ugody lub reklamacji, powinien z?o?y? odpowiedni? pro?b? lub skarg? na pi?mie. Mo?e on wnosi? o przed?u?enie okresu sp?aty (je?li po?yczkodawca z góry nie przewiduje takiej mo?liwo?ci), roz?o?enie chwilówki na raty lub ustalenie indywidualnego harmonogramu sp?aty. Ka?dy taki dokument ma kluczowe znaczenie w przypadku, gdyby po?yczkodawca chcia? dochodzi? swoich nale?no?ci na drodze s?dowe. Pami?tajmy, ?e tylko pe?na dokumentacja da prawdziwy ogl?d na sytuacj?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *