1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Za dwa miesi?ce nowa regulacja dotycz?ca po?yczek

Za dwa miesi?ce nowa regulacja dotycz?ca po?yczek

dokument

Konsumenci b?d? bardziej chronieni przez prawo. Nowe przepisy maj? przede wszystkim wyeliminowa? z rynku nieuczciwych po?yczkodawców, obni?y? koszty chwilówek oraz zapobiega? narastaniu d?ugów po?yczkobiorców.

Trzy zmiany w po?yczkach

Najwa?niejsza dla konsumenta zmiana dotyczy? b?dzie kosztów pozaodsetkowych – wprowadzona zostan? maksymalne progi procentowe, których firmy po?yczkowe nie b?d? mog?y przekroczy?. Kolejny zapis projektu dotyczy? b?dzie ograniczania op?at za wyd?u?anie czasu sp?aty zobowi?zania. Ustawodawcy chc? równie? ograniczy? zjawisko rolowania kredytów, to znaczy zaci?gania po?yczki na sp?at? poprzednich zobowi?za?.

Samoregulacja w zakresie reklam

Interwencja ustawodawców to jedno, ch?? samooczyszczenia bran?y po?yczkowej z nieuczciwych podmiotów to druga inicjatywa zmian w tym sektorze. Ruszy?y prace grupy roboczej w ramach Kodeksu Etyki Reklamy. Maj? one doprowadzi? do wypracowania norm, które jasno b?d? informowa?y, czym jest reklamowany produkt. Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ju? wcze?niej wysy?a? sygna?y, ?e przekaz reklamowy jest mylny b?d? niezrozumia?y dla przeci?tnego odbiorcy.

Poprawa wizerunku firm po?yczkowych

Bran?? po?yczkow? czekaj? w tym roku zmiany: opisane wy?ej regulacje antylichwiarskie, a tak?e wprowadzenie podatku od instytucji finansowych. W dodatku banki zmieni?y swoj? narracj? w stosunku do klientów poszukuj?cych dodatkowej gotówki, którzy nie maj? zdolno?ci kredytowej, oferuj?c im inne produkty, takie jak karty kredytowe, czy limity kredytowe na rachunkach osobistych. Wzrost konkurencji oraz negatywne postrzeganie ca?ej bran?y skutkuje w?a?nie od?rodkow? tendencj? do wypracowania nowych jako?ci. Wszystko to jednak ma na celu zwi?kszenie zaufania klientów, a tym samym ich pieni?dzy.

Klient wobec zmian

Nawet najbardziej restrykcyjne regulacje prawne nie ustrzeg? jednak klientów, je?li ci sami nie b?d? dba? o swoje interesy. Propozycje ustawowe maj? doprowadzi? do wi?kszego bezpiecze?stwa konsumentów. Najlepiej jednak jest nie czeka? na odgórne regulacje i rzetelnie sprawdza? oferty chwilówek. Powinno w tym celu korzysta? si? z porównywarek po?yczek, a tak?e zagl?da? na stron? internetow? KNF, gdzie wyszczególnione s? podmioty, których dzia?anie budzi w?tpliwo?ci.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *