1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Zabezpieczenie po?yczki pozabankowej – jakie s? mo?liwo?ci?

Zabezpieczenie po?yczki pozabankowej – jakie s? mo?liwo?ci?

Zabezpieczenie po?yczki pozabankowej – jakie s? mo?liwo?ci?

Po?yczki pozabankowe – niezale?nie od tego, czy s? to chwilówki, czy po?yczki ratalne – nie wymagaj? ?adnych zabezpiecze? ani gwarancji. Maj? by? proste i szybkie, a pieni?dze z po?yczki powinny dotrze? do odbiorcy jeszcze tego samego dnia. Ustanowienie zabezpieczenia wi?za?oby si? tylko z dodatkowymi formalno?ciami i wyd?u?y?oby ca?? procedur?. W szczególnych okoliczno?ciach, je?li potrzeba jest wi?ksza ilo?? gotówki lub zad?u?enie uniemo?liwia uzyskanie zobowi?zania w tradycyjnej formie, instytucje pozabankowe dopuszczaj? równie? t? form? finansowania. Zabezpieczenie po?yczki ma ró?ne rodzaje, a ka?de z nich spowoduje inne skutki prawne. Przyjrzymy si? tym najpopularniejszym i najszerzej dost?pnym w firmach po?yczkowych.

Po?yczka pod zastaw – co, jak i gdzie zastawimy?

Pierwsz? rzecz?, któr? nale?y wiedzie? jest to, ?e po?yczki pod zastaw, cho? mo?emy o nie wnioskowa? online, nie s? standardowymi, szybkimi po?yczkami internetowymi. Dalej jest to jednak po?yczka znacznie szybsza ni? w przypadku analogicznego kredytu bankowego i stawiaj?ca zdecydowanie mniejsze wymagania wobec po?yczkobiorców. Niestety, wi?kszo?? formalno?ci trzeba b?dzie za?atwi? osobi?cie podczas spotkania z oddelegowanym pracownikiem firmy.

Nale?y równie? pami?ta? o tym, ?e zastaw wi??e si? z cz??ciowym przew?aszczeniem zastawianego dobra – jego wspó?w?a?cicielem staje si? firma po?yczkowa. Po?yczkobiorca zachowa jednak wszystkie nale?ne prawa do u?ytkowania codziennego. Nie mo?e go jednak sprzeda? ani przenie?? w?asno?ci na kogo? innego. Pami?tajmy jednak, ?e nieruchomo?? lub inny zastawiany przedmiot przejdzie na w?asno?? po?yczkodawcy, je?li nie b?dzie si? sp?aca? po?yczki.

To mo?emy zastawi? w firmach pozabankowych: samochód, dzie?o sztuki, udzia?y firmowe, nieruchomo??

Po?yczki pod zastaw udzielane s? w bardzo ró?nych kwotach: od kilkudziesi?ciu tysi?cy do nawet kilku milionów z?otych. Ostateczna kwota b?dzie jednak zale?e? od tego, jak? warto?? ma zastawiane dobro, ale raczej nie przekroczy 60-70% jego ceny rynkowej. Niektóre firmy obecne na rynku pozabankowym specjalizuj? si? w jednym typie zastawu, inne maj? bardziej ca?o?ciowe spojrzenie i mo?na w nich zastawi? ró?norodne dobra. Poni?ej przedstawiamy najpopularniejsze oferty po?yczek pod zastaw:

  1. Motopo?yczka. Oferuje po?yczki pod zastaw samochodu (równie? na jego zakup) w maksymalnej kwocie 50 tysi?cy z?otych do sp?aty w ci?gu 60 miesi?cy. Ostateczna wysoko?? po?yczki mo?e wynie?? 80% ?redniej rynkowej ceny samochodu, a jego wiek nie mo?e przekroczy? 20 lat. Konieczne b?dzie tak?e przedstawienie dokumentu po?wiadczaj?cego dochody, dowodu rejestracyjnego pojazdu, polisy OC oraz polisy AC, je?li kwota po?yczki jest wi?ksza ni? 10 000 z?otych. Wszystkie formalno?ci zwi?zane z podpisaniem umowy oraz ustanowieniem zastawu na poje?dzie dope?niane s? z pracownikiem firmy.
  2. Speed Cash Polska. Jest to firma naprawd? wszechstronna i umo?liwia zastaw na wszystkich wymienionych wcze?niej dobrach. Mog? wi?c skorzysta? z niej równie? podmioty prawne, czyli firmy. Je?li tylko warto?? zabezpieczenia jest odpowiednio wysoka, po?yczkobiorca mo?e liczy? na kwot? 5 milionów z?otych do sp?aty w ci?gu 48 miesi?cy. Jako ?e po?yczka w Speed Cash Polska mo?e funkcjonowa? tak?e jako po?yczka konsolidacyjna i odd?u?eniowa, jest to tzw. po?yczka bez KRD i bez BIK. Po?yczkodawca po prostu nie zwróci uwagi na to, co znajdzie w tych rejestrach.

Po?yczka hipoteczna – szczególny rodzaj zastawu

Po?yczka hipoteczna jest do?? popularnym produktem finansowym, cho? jeszcze nie ca?kiem zadomowi?a si? na rynku pozabankowym, na którym tak wysokie kwoty zobowi?zania s? raczej niecz?ste. W tym przypadku mo?emy po?yczy? kwoty wi?ksze, proporcjonalne do warto?ci nieruchomo?ci – zazwyczaj wahaj?ce si? w granicach 35-70%. Podstawowym warunkiem uzyskania takiej po?yczki b?dzie oczywi?cie posiadanie nieruchomo?ci, z tym ?e cz??? firm wyklucza zastaw domu lub mieszkania znajduj?cych si? w ma?ych, lub nieatrakcyjnych miejscowo?ciach (w Speed Cash Polska nie mo?e by? to miejscowo?? mniejsza ni? 20 tys. ludno?ci).

Aby móc zaci?gn?? po?yczk? hipoteczn?, niezb?dne b?dzie przygotowanie niezb?dnej dokumentacji, szczególnie dokumentów dotycz?cych ewentualnych obci??e?, wyci?gu z ksi?gi wieczystej lub za?wiadczenia o warunkach zabudowy. Zwykle tak?e po?yczka hipoteczna jest umow? podpisywan? notarialnie.

Po?yczka hipoteczna jest szczególnym rodzajem zastawu, gdy? niesie ze sob? do?? spore ryzyko utraty nieruchomo?ci. Niesp?acanie po?yczki mo?e spowodowa? nawet jej zaj?cie przez wierzyciela, który zlicytuje dom lub mieszkanie na poczet d?ugu. B?dzie to z punktu widzenia po?yczkobiorcy niekorzystne. Sprzeda? nieruchomo?ci w takim trybie rzadko bowiem przyniesie spodziewan? kwot?, przez co po?yczkobiorca b?dzie poci?gni?ty do sp?aty reszty zobowi?zania wynikaj?cej z kosztów. Utraci wi?c nie tylko swoj? w?asno??, ale mo?liwe, ?e b?dzie musia? zmaga? si? z dodatkow? egzekucj? komornicz?.

Po?yczki z gwarantem w Rapida Money

Jedn? z niewielu firm na rynku, które umo?liwiaj? zaci?gni?cie po?yczki z gwarantem jest Rapida Money. Zabezpieczenie po?yczki wyst?puje tutaj dlatego, ?e jest to oferta kierowana g?ównie do osób, które nie maj? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej lub s? zad?u?one i widniej? w rejestrze KRD. Dzi?ki por?czeniu mog? uzyska? kwot? nawet 25 tysi?cy z?otych do sp?aty w ci?gu 48 miesi?cy, a trudno by?oby uzyska? takie warunki w innych instytucjach, nawet pozabankowych.

Oferta Rapida Money jest na tyle atrakcyjna, ?e ca?a procedura mo?e zosta? przeprowadzona internetowo, bez konieczno?ci wychodzenia z domu. Ró?nica polega jedynie na tym, ?e wniosek po?yczkowy wype?niaj? dwie osoby, a nie jedna.

Trudno?ci? w przypadku po?yczki z gwarantem jest znalezienie odpowiedniej osoby, która zechcia?aby por?czy?. To w ko?cu powa?ne zobowi?zanie, nierzadko na kilka lat, które mo?e solidnie zaci??y? na zdolno?ci kredytowej gwaranta. Najwa?niejsze jest jednak to, ?e w przypadku, gdyby po?yczkobiorca nie sp?aca? po?yczki, to gwarant zostanie poci?gni?ty do odpowiedzialno?ci za zobowi?zanie i sp?aty. Za d?ug odpowiada bowiem solidarnie, za? po?yczkodawca b?dzie dochodzi? nale?no?ci od tej osoby, od której ?atwiej b?dzie mu j? ?ci?gn??.

Por?czenie chwilówki? Tylko w Ferratum!

Nietypowym zabezpieczeniem jest por?czenie po?yczki w przypadku, gdy po?yczkobiorca przed?u?a termin sp?aty chwilówki w Ferratum. Dzi?ki znalezieniu gwaranta, po?yczk? w tej firmie mo?na przed?u?y? dwukrotnie bez ponoszenia ?adnych kosztów. Wystarczy, ?e por?czyciel w ci?gu 5 dni od przed?u?enia okresu sp?aty dostarczy podpisan? umow? gwarancji po?wiadczon? przed dwóch ?wiadków lub notariusza.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *