1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Zadbaj o swoje bezpiecze?stwo, gdy zaci?gasz chwilówk?

Zadbaj o swoje bezpiecze?stwo, gdy zaci?gasz chwilówk?

bezpiecze?stwo

Wsz?dzie tam, gdzie w gr? wchodz? pieni?dze, a wi?c równie? w przypadku chwilówek, najwa?niejsze jest bezpiecze?stwo osoby bezpo?rednio zaanga?owanej w transakcj?. Po?yczkobiorca powinien je stawia? na pierwszym miejscu, przed kosztami zobowi?zania, wysoko?ci? dost?pnych kwot, czy czasem zaci?gni?cia chwilówki. ?aden z wymienionych parametrów ni b?dzie mia? bowiem tak powa?nego wp?ywu na przysz?o?? po?yczkobiorcy (co nie znaczy, ?e nie b?dzie mia? ?adnego). Przypatrzmy si? wi?c, jak bezpiecznie zaci?ga? chwilówki, zarówno pod wzgl?dem proceduralnym, jak i technicznym.

Sprawd?my wiarygodno?? po?yczkodawcy

Zanim przyst?pimy do z?o?enia wniosku o chwilówk?, zawsze upewnijmy si?, ?e udzielaj?ca jej firma jest wiarygodnym po?yczkodawc?. Wiarygodnym, czyli oferuj?cym zgodne z prawem warunki finansowe (nieprzekraczaj?ce limitu wyznaczonego przez ustaw? antylichwiarsk?), legalne funkcjonowanie i rzeczywiste udzielanie chwilówek, a nie tylko ?erowanie na op?atach wst?pnych. Sprawd?my wi?c fora internetowe i opinie klientów i list? ostrze?e? publicznych KNF. Je?eli przyniesie nam to spokój, to warto równie? zainteresowa? si? tym, czy firma pojawia si? w porównywarce chwilówek. Jest to narz?dzie, które zawiera tylko godne zaufania firmy, a wi?c i bezpieczne chwilówki. Wtedy b?dziemy mie? pewno??, ?e nie padniemy ofiar? oszustwa.

Chwilówka tylko z bezpiecznej strony internetowej

Zaci?gni?cie chwilówki odbywa si? w Internecie, a wi?c w miejscu, którego przeci?tny u?ytkownik nara?ony jest na potencjalne ataki. Przyjrzyjmy si? wi?c temu, jak wygl?da internetowy serwis po?yczkodawcy. Pomin?wszy ju? to, ?e powinny si? na nim znale?? wzory dokumentów, umowa o chwilówk?, tabela op?at i prowizji oraz formularz informacyjny, chwilówka powinna zosta? zaci?gni?ta za pomoc? strony szyfrowanej.

Poinformuje nas o tym symbol k?ódki w lewym roku paska adresowego przegl?darki. Po klikni?ciu symbolu, b?dziemy mogli sprawdzi? podmiot, który wyda? certyfikat bezpiecze?stwa, kiedy zosta? on wydany i przez jaki czas b?dzie on obowi?zywa?. Dzi?ki temu dane, które wpiszemy we wniosku o chwilówk?, b?d? zabezpieczone przed wyciekiem i nikt nie wejdzie w posiadanie np. naszego numeru dowodu osobistego, czy danych bankowych.

Unikajmy otwartych po??cze? internetowych

Chwilówki mo?na zaci?ga? z ka?dego miejsca na ?wiecie i z ka?dego urz?dzenia, które ma dost?p do Internetu. Ze wzgl?du na ogromn? wygod? i niekiedy podbramkowe sytuacje, bardzo cz?sto decydujemy si? na z?o?enie wniosku o chwilówk? za po?rednictwem smartfona, znajduj?c si? poza naszym miejscem zamieszkania. Bardzo prawdopodobne jest wtedy, ?e skorzystamy z niezabezpieczonej sieci wi-fi lub Internetu komórkowego. Mo?e to grozi? tym, ?e nasze dane b?d? mog?y by? bardzo ?atwo przej?te przez niepowo?ane osoby.

Ma to szczególne znaczenie zw?aszcza w przypadku, w których wnioskujemy o chwilówki stosuj?ce b?yskawiczn? weryfikacj? za pomoc? aplikacji. Trzeba w nich wpisa? login i has?o do swojej bankowo?ci elektronicznej, przez co istnieje ryzyko, ?e kto? mo?e uzyska? dost?p do naszego konta bankowego. Konsekwencje takiego kroku mog? by? naprawd? powa?ne.

Wysy?ka dokumentów tylko zabezpieczonymi mailami

Czasami mo?e zdarzy? si?, ?e chwilówka nie zostanie udzielona bez potwierdzenia naszej zdolno?ci kredytowej. Po?yczkodawca mo?e poprosi? nas o przes?anie dokumentu po?wiadczaj?cego zatrudnienie lub wysoko?? dochodów, a w szczególnych przypadkach mo?e by? to nawet skan dowodu osobistego.

Je?li przydarzy nam si? taka sytuacja, warto zadba? o to, by ka?dy mo?liwy dokument (za?wiadczenie od pracodawcy, wyci?g z konta bankowego) by? wys?any zabezpieczonym mailem. Jeszcze lepiej, je?li mo?emy wys?a? go za pomoc? swojego osobistego profilu klienta w serwisie – ale nie wiemy przecie?, czy taka opcja jest dost?pna jeszcze przed zaci?gni?ciem chwilówki). Wyciek danych mo?e mie? wbrew pozorom bardzo przykre konsekwencje i nie powinno si? tego bagatelizowa?. Mo?e by? nawet powa?niejsze w skutkach ni? zwyk?e niesp?acenie chwilówki, bo to drugie zale?y wy??cznie od nas samych.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *