1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Zaj?cia komornicze – niezb?dnik o niesp?aconej po?yczce

Zaj?cia komornicze – niezb?dnik o niesp?aconej po?yczce

podpis

Po?yczki online s? na wyci?gni?cie r?ki, dlatego cz??? osób si?ga po nie zawsze, gdy pojawia im si? niezaplanowany wydatek. Pó?niejsza sp?ata natomiast bywa problemem. Etap egzekucji komorniczej jest bardzo stresuj?cy, jednak dobrze jest pozna? swoje prawa w tym zakresie.

Od razu zastrzegamy jednak, ?e poni?szy artyku? ma pomóc w budowaniu ?wiadomo?ci prawnej, nie jest natomiast instrukta?em, jak si? od p?acenia wymiga?.

Sk?d kwota wolna od zaj?cia komorniczego?

Kwota wolna od potr?ce? komorniczych ma chroni? d?u?nika przed pozbawieniem go ?rodków do ?ycia. Wierzyciele najch?tniej domagaliby si? wszystkich mo?liwych ?rodków finansowych (i nie tylko), jakimi dysponuje niesolidny p?atnik. Takie dzia?anie jednak mog?oby spowodowa?, ?e osoba taka wpad?aby w spiral? d?ugów. ?ci?ganie nale?no?ci za wszelk? cen? mog?oby skrzywdzi? równie? rodzin? d?u?nika – st?d ta podstawowa ochrona.

Kwota wolna od zaj?cia komorniczego ma po pierwsze umo?liwi? dalsze funkcjonowanie osoby zad?u?onej, a po drugie pomóc wyj?? z d?ugów drobnymi krokami. W interesie spo?ecze?stwa jest po prostu, ?eby d?ug zosta? sp?acony (jak wszystkie zobowi?zania), jednak bez powodowania skrajnego niedostatku.

Kwota wolna od zaj?cia komorniczego – kto wyznacza?

To, ile maj?tku mo?e pobra? od zad?u?onego komornik, reguluje ustawa. Tutaj nale?y zwróci? uwag?, ?e przepisy te nie s? zawarte w jednym dokumencie, ale rozproszone po ró?nych aktach. S? to mi?dzy innymi:

 • Kodeks cywilny,
 • Kodeks post?powania cywilnego,
 • Kodeks pracy,
 • Prawo bankowe.

Ustawodawc? jest parlament, zatem od jego decyzji zale?y, jaka b?dzie wysoko?? kwoty wolnej od zaj?cia komorniczego. Wp?yw na ni? maj? równie? pensje w kraju i po cz??ci równie? koszty ?ycia.

Wszcz?cie egzekucji komorniczej – kiedy?

Uruchomienie procedury egzekucyjnej jest mo?liwe, gdy wierzyciel lub inny podmiot uprawniony z?o?y wniosek do s?du rejonowego o wydanie tytu?u wykonawczego (tytu? wykonawczy wraz z klauzul? wykonalno?ci). Uzyskanie takiego tytu?u i przekazanie go do wykonania komornikowi skutkuje wszcz?ciem egzekucji komorniczej. Od decyzji s?du mo?na oczywi?cie si? odwo?a?.

I tu musimy uczuli? wszystkich na pewne niepozorne listy od S?du Rejonowego w Lublinie. Tam formalnie ma siedzib? e-s?d, zwany 24-godzinnym, do którego w pierwszej kolejno?ci kieruje si? wnioski o wydanie tytu?ów wykonawczych. Je?li otrzymacie tak? decyzje s?du, a na przyk?ad w ogólne nie brali?cie po?yczki online czy innego zobowi?zania lub nie zgadzaj? si? istotne dane, to koniecznie zareagujcie.

Po otrzymaniu takiej “pomy?ki” nale?y jak najszybciej napisa? odwo?anie i poprosi? o przeniesienie sprawy do w?a?ciwego s?du rejonowego. Wówczas podczas post?powania s?dowego, trzeba wykaza?, ?e po?yczkodawca si? pomyli?, bo przyk?adowo nie zgadzaj? si? dane osobowe i na Wasze konto nigdy nie wp?yn??y od niego ?adne pieni?dze – lub nie zgadza si? kwota roszczenia. Takie post?powanie to nie proces – nie ma zasady domniemania niewinno?ci i swoje racje nale?y udowadnia? – o tym nale?y pami?ta? przede wszystkim.

Co mo?e zosta? zaj?te?

W toku post?powania egzekucyjnego najcz??ciej zajmowane s? ?rodki na rachunku bankowym lub przychody z tytu?u wykonywanej pracy, umów cywilnoprawnych i ?wiadcze? socjalnych (renta i emerytura). Je?li tutaj roszczenia nie zostan? zaspokojone, to komornik mo?e si?gn?? jeszcze do innych sk?adników maj?tku:

 • ruchomo?ci (np. samochód, sprz?t rtv, sprz?t AGD, cz??? wyposa?enia domu lub mieszkania),
 • zwierz?t (zw?aszcza ozdobnych, nale?y jednak przestrzega? przepisów o ochronie zwierz?t),
 • nieruchomo?ci (dzia?ka rolna, budowlana, dom, mieszkanie, lokal komercyjny),
 • innych praw maj?tkowych (np. akcje, udzia?y w spó?ce),
 • wierzytelno?ci (czyli tego, co kto? ma zap?aci? d?u?nikowi np. z tytu?u dzier?awy, z tytu?u umowy o dzie?o).

Nale?y mie? jednak na uwadze, ?e egzekutor nie mo?e zaj?? podstawowych elementów wyposa?enia domu (po?cieli, bielizny osobistej, ubra?), atrybutów potrzebnych do wykonywania pracy i tych niezb?dnych do funkcjonowania domowników (np. sprz?tu medycznego).

Chroniony jest równie? zapas ?ywno?ci i opa?u, cho? tutaj przepisy brzmi? ju? nieco anachronicznie i jak z poprzedniego systemu prawnego.

Po?yczka i egzekucja komornicza

Je?li nie sp?acili?cie chwilówki i nie kontaktowali?cie si? w tej sprawie z chwilówkodawc?, to bardzo prawdopodobne, ?e do sprawy zostanie w ko?cu w??czony komornik. Jak? cz??? zarobków lub dochodów mo?e Wam zaj??? To zale?y od wielko?ci d?ugu, wysoko?ci op?at oraz sposobu w jaki uzyskujecie dochody. Dla przyk?adu:

 • Praca na etat: kwota wolna od zaj?cia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za prac? (cz??? etatu liczona jest proporcjonalnie);
 • Renty i emerytury: wolna od zaj?cia jest kwota w wysoko?ci 75% najni?szej emerytury lub renty;
 • Umowa zlecenie: brak kwoty wolnej od zaj?cia.

Poniewa? minimalne miesi?czne wynagrodzenie jest sukcesywnie podnoszone, to zwi?ksza si? równie? kwota wolna od egzekucji komorniczej. Nie sprawia, to jednak, ?e d?u?nicy maj? teraz wy?szy komfort ?ycia ni? wcze?niej. Równolegle bowiem rosn? koszty ?ycia, wysoko?? op?at itp.

Do?? kontrowersyjny jest brak ochrony osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne (czyli zlecenie). Ten rodzaj umów staje si? coraz bardziej popularny, osoby zatrudnione w ten sposób nie zarabiaj? najcz??ciej wiele, nie otrzymuj? równie? ?wiadcze? chorobowych, a ich los jest niepewny. W przysz?o?ci zad?u?enie tej grupy spo?ecznej mo?e sta? si? sporym problemem i ustawodawca winien si? nad nim pochyli? ju? teraz.

W przypadku zgody na zaj?cie ?rodków na koncie bankowym, to komornik musi zostawi? na koncie odpowiednik 75% minimalnej krajowej. Jest to kwota, która jest odnawiana co miesi?c. Wcze?niejsze rozwi?zanie prawne wskazywa?o wy?sz? kwot?, jednak limit by? ustanawiany jednorazowo. Obecne rozwi?zanie jest bardziej przyjazne osobom o ni?szych zarobkach.

Jak unikn?? egzekucji komorniczej?

Z pewno?ci? nie zach?camy do ?amania prawa i ukrywania maj?tku – takie dzia?anie jest karalne, ale równie? bardzo szkodliwe dla reszty spo?ecze?stwa.

Je?li jest taka mo?liwo??, to najlepiej skontaktowa? si? z instytucj? po?yczkow?, która udzieli?a po?yczki, i razem wypracowa? rozwi?zanie, które zadowoli obie strony. Zad?u?onym pozwoli to z pewno?ci? ograniczy? koszty zaleg?o?ci. Gdy na takie negocjacje jest ju? za pó?no, to warto podj?? je w kontakcie z komornikiem i unikn?? zaj?cia komorniczego, o którym ?atwo mog? dowiedzie? si? s?siedzi lub rodzina.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *