1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Zakupy na raty – jak sprawdzi?, czy mog? kupi? co? na raty?

Zakupy na raty – jak sprawdzi?, czy mog? kupi? co? na raty?

kobieta z laptopem

Zakupy na raty s? wygodn? form? finansowania wydatków. Szczególnie w sytuacji, kiedy stajesz przed konieczno?ci? zakupu drogiego sprz?tu RTV AGD czy mebli, a nie dysponujesz odpowiednimi ?rodkami na jego sfinansowanie. W takich przypadkach roz?o?enie p?atno?ci na raty jest bezpiecznym i wygodnym wyj?ciem z sytuacji. Jednak czy wszyscy mog? skorzysta? z systemu ratalnego?

Raty = kredyt

Cz??? osób chc?cych skorzysta? z p?atno?ci ratalnej za zakupy, nie zdaje sobie sprawy, ?e raty s? niczym innym jak zaci?gni?ciem bankowego kredytu. W przypadku systemu ratalnego mamy do czynienia z trzema stronami transakcji: klientem, sklepem i bankiem. Roli dwóch pierwszych nie trzeba raczej wyja?nia?. Jednak obecno?? banku w tym zestawieniu mo?e zaskoczy? niejednego czytelnika. Zakup na raty jest tak naprawd? kredytem, jakiego za po?rednictwem sklepu udziela klientowi konkretny bank. To w?a?nie z nim podpisujesz umow? rataln?. Sklep, w którym zakupujesz konkretny towar, pe?ni w tym przypadku jedynie rol? dostawcy produktu. Formalno?ci zwi?zane z roz?o?eniem p?atno?ci na raty, jak równie? harmonogram sp?aty i warunki po?yczki zale?? od banku, w którym zaci?gany jest kredyt.

Niezb?dne formalno?ci

Wprawdzie skorzystanie z zakupów ratalnych nie jest bardzo skomplikowane. Jednak do ich pozyskania konieczne jest z?o?enie odpowiednich dokumentów. W pierwszej kolejno?ci, po wyborze interesuj?cego ci? sprz?tu, który chcesz kupi?, musisz z?o?y? w sklepie wniosek o roz?o?enie p?atno?ci na raty. B?dziesz musia? przedstawi? w tym celu dowód osobisty. Oprócz tego wymagana jest deklaracja miesi?cznych dochodów oraz wysoko?ci innych zobowi?za?, jakie posiadasz. Konieczne jest równie? podanie miejsca zatrudnienia, rodzaju umowy (umowa o prac?, umowa cywilno-prawna) i czasu, na jaki zosta?a zawarta. W niektórych przypadkach mo?e by? wymagane przedstawienie za?wiadczenia od pracodawcy lub samej umowy.

Raty tylko na umow? o prac??

Pytanie o ?ród?o dochodów jest jednym z podstawowych pyta? w procesie zakupów ratalnych. ?adnych w?tpliwo?ci banku nie budzi sytuacja, kiedy pracujesz na podstawie umowy o prac? na czas nieokre?lony. Je?li jest jednak ona terminowa, bank mo?e ograniczy? liczb? dost?pnych rat w taki sposób, aby ich sp?ata ko?czy?a si? w momencie zako?czenia twojej czasowej umowy o prac?. Podobna sytuacja mo?e mie? miejsce w przypadku umów cywilno-prawnych.

Po z?o?eniu wniosku o raty, bank weryfikuje twoj? wiarygodno??. Trwa to z regu?y od kilkunastu do kilkudziesi?ciu minut. Je?li bank wyda pozytywn? decyzj?, b?dziesz móg? zrealizowa? zakupy na raty. Wówczas analizowany jest nie tylko termin zawartej umowy, ale równie? sta? u obecnego pracodawcy. Niekiedy mo?e okaza? si?, ?e umowa zlecenie nie jest dla banku wiarygodnym ?ród?em dochodu. Taka decyzja mo?e zaskoczy? chocia?by dlatego, ?e pozyskiwanie regularnych dochodów z umowy cywilno-prawnej nie jest z regu?y ?adnym problemem w zaci?ganiu tzw. chwilówki.

Raty na 500+

Zakupy na raty bez regularnego dochodu mog? by? niemo?liwe. Fakt ten zmartwi szczególnie tych, którzy chcieli w ten sposób sfinansowa? zakup niezb?dnych mebli czy sprz?tu, a którzy korzystaj? z rz?dowego programu Rodzina 500+. Wprawdzie mog? one spróbowa? wnioskowa? o mo?liwo?? zakupu w systemie ratalnym, jednak do kwestii uznania ?rodków z 500+ jako dochodu banki podchodz? bardzo indywidualnie. Z pewno?ci? wzi?cie rat nie b?dzie mo?liwe, je?li 500+ b?dzie jedynym twoim dochodem.

Raty zawsze z weryfikacj? w BIK

Z tego wzgl?du, ?e zakupy ratalne to tak w?a?ciwie bankowy kredyt, przed wydaniem decyzji kredytowej bank bardzo dok?adnie weryfikuje wiarygodno?? klienta. W tym celu zasi?ga informacji w BIK, BIG czy KRD na temat przesz?ych zobowi?za? i ewentualnych zad?u?e?, które posiadasz. Je?li kiedykolwiek wcze?niej mia?e? problemy z uregulowaniem innych rat czy po?yczki albo nie sp?aci?e? d?ugu zaci?gni?tego na karcie kredytowej, bank z pewno?ci? odmówi ci zakupów ratalnych. Pami?taj, ?e na twoj? histori? kredytow? negatywnie wp?ywaj? równie? wszelkie nieuregulowane rachunki, np. za telefon, telewizj? czy energi? elektryczn?.

Jak sprawdzi?, czy dostan? co? na raty?

Niestety nie ma ?adnego sposobu, który pozwoli na zdobycie 100% pewno?ci, ?e bank zgodzi si? na twoje zakupy ratalne. Wprawdzie mo?esz zweryfikowa? swoj? histori? kredytow? w BIK za pomoc? elektronicznego raportu dost?pnego po zalogowaniu si? na stronie internetowej Biura. Jednak bank podejmuje decyzje o przyznaniu rat w oparciu o szereg innych danych na twój temat. W wielu przypadkach jest równie? ona bardzo indywidualna. Szansa na zakupy na raty s? du?e w przypadku braku zad?u?e?, posiadania stabilnego zatrudnienia i odpowiednio wysokich zarobków. Ostateczn? decyzj? o ich przyznaniu podejmuje bank i nikt nie jest w stanie jej przewidzie?.

Negatywna decyzja banku to nie ostateczno??

Je?li bank odmówi? ci przyznania zakupów ratalnych, nie oznacza to, ?e musisz definitywnie rezygnowa? z zaplanowanego zakupu. Bez wzgl?du na powód odmowy, zawsze mo?esz skorzysta? z pozabankowych form finansowania. Rozbudowana oferta po?yczek ekspresowych umo?liwia nie tylko dopasowanie wariantu zobowi?zania do twoich wymaga?, ale równie? pozwala na wzi?cie chwilówki przez tych klientów, którzy dla banku nie s? wiarygodni. Brak regularnych dochodów czy nawet negatywna historia kredytowa nie s? obecnie przeszkod? w pozyskaniu chwilówki. Du?ym u?atwieniem s? równie? ograniczone formalno?ci, które sprowadzaj? si? z regu?y do przedstawienia wy??cznie dowodu osobistego.

Po?yczki niczym raty

Oczywi?cie sfinansowanie zakupów po?yczk? ekspresow? wymaga od ciebie nieco wi?cej zachodu. W pierwszej kolejno?ci musisz dope?ni? formalno?ci zwi?zanych z chwilówk?, a dopiero pó?niej zakupi? za po?yczone pieni?dze interesuj?cy ci? towar. Jednak zalet? jest ?atwo?? pozyskania dodatkowej gotówki i niewielkie koszty z tym zwi?zane. Poza tym sam decydujesz, z jakiego wariantu po?yczki chcesz skorzysta?. Je?li chcesz po?yczy? niewielk? kwot?, powiniene? zainteresowa? si? po?yczk? krótkoterminow?. W ramach niej mo?esz po?yczy? od 100 do nawet 6000 z?, które b?dziesz musia? zwróci? w terminie 30-61 dni. Atutem tego rodzaju po?yczek jest mo?liwo?? skorzystania z gotówki ca?kowicie za darmo. Cz??? firm po?yczkowych nie nalicza nowym klientom ?adnych op?at dodatkowych, o ile ci sp?ac? zobowi?zanie w wyznaczonym terminie.

Inn? opcj? chwilówki jest po?yczka ratalna. W tym wariancie mo?na wnioskowa? nawet o 25 000 z?, a sp?ata zobowi?zania roz?o?ona jest na raty. Okres sp?aty – w zale?no?ci od wysoko?ci zobowi?zania i warunków oferty – wynosi od 6 do 36 miesi?cy. W przypadku po?yczki ratalnej niekiedy konieczne jest odr?czne podpisanie umowy (w przypadku po?yczek krótkoterminowych formalno?ci za?atwiane s? online). Poza tym, je?li b?dziesz chcia? po?yczy? do?? wysok? kwot?, po?yczkodawca mo?e za??da? przedstawienia za?wiadczenia o dochodach. Wszystko zale?y oczywi?cie od wymogów konkretnej firmy po?yczkowej.

Jak wida?, zakupy na raty nie s? jedynym sposobem na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków. Po?yczki ekspresowe s? alternatyw? dla wszystkich, przed którymi banki zamykaj? swoje drzwi.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *