1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Zaleg?a po?yczka – ile komornik mo?e zabra? z pensji?

Zaleg?a po?yczka – ile komornik mo?e zabra? z pensji?

z?otówki i monety

Zepsuty samochód, wadliwy sprz?t AGD lub pilny remont to rzeczy, których mo?emy nie mie? zaplanowanych w swoim bud?ecie. Dlatego, gdy brakuje gotówki na sfinansowanie takich nag?ych potrzeb, to rozgl?damy si? za szybkim ?ród?em gotówki. Jednym z nich jest chwilówka online – mo?na j? szybko zaci?gn?? bez zb?dnych formalno?ci i bez wychodzenia z domu.

Co jednak, gdy pó?niej nie mamy ?rodków, by sp?aci? zobowi?zanie? Jak wyj?? z sytuacji, kiedy komornik puka nam do drzwi? Najwa?niejsze, to zna? swoje prawa – zapraszamy zatem do lektury!

Egzekucja komornicza – jakie kroki s? podj?te wcze?niej?

Warto pami?ta?, ?e dzia?ania podj?te przez komornika s? jednymi z ostatnich, jakie s? mo?liwe, by odzyska? na przyk?ad po?yczone pieni?dze. Instytucje po?yczkowe najpierw si?gaj? po mniej drastyczne ?rodki, podstawowym z nich jest monit po?yczki. Jak? form? ma takie przypomnienie o po?yczce? Wszystko zale?y od konkretnej firmy po?yczkowej, najcz??ciej wykorzystywane s?:

  • forma elektroniczna: e-mail,
  • forma telefoniczna: SMS lub rozmowa,
  • forma osobista: wizyty terenowe.

Wszystkie te dzia?ania s? p?atne, stawka op?at zale?y od instytucji po?yczkowych. Dodatkowo przez ca?y czas naliczane s? odsetki karne. D?ug zatem stopniowo, ale stale wzrasta.

Tutaj przypomnimy tylko, ?e takiego biegu wydarze? mo?na unikn??. Jak? Informuj?c po?yczkodawc?, ?e wyst?pi? trudno?ci ze sp?at?. Mo?na wtedy sp?aci? cz??? kwoty zobowi?zania, roz?o?y? sp?at? reszty na raty lub w inny sposób szuka? kompromisu dogodnego dla obu stron. Najgorszym rozwi?zaniem jest ignorowanie problemu, lekcewa?enie prób kontaktu – niewa?ne jest czy wynika to z niewiedzy, czy ze z?ej woli po?yczkobiorcy.

Firmy po?yczkowe nie mog? jednak nalicza? op?at karnych w niesko?czono??, dlatego cz?sto rezygnuj? z samodzielnych prób odzyskania pieni?dzy. Sprawy takie mog? zosta? skierowane do rozpatrzenia przez s?d albo przekazane zewn?trznej firmie windykacyjnej.

Niesp?acona po?yczka – sprawa w s?dzie

Zanim sprawa o odzyskanie nale?no?ci trafi na wokand?, to po?yczkodawca jest zobowi?zany do przypomnienia o sp?acie – pisali?my o tym wy?ej. Przedstawia zatem w s?dzie informacj?, ?e nie chcemy wspó?pracowa?. I dzia?a ona na nasz? niekorzy??.

Nale?y pami?ta?, ?e do obowi?zku po?yczkobiorcy nale?y podanie w?a?ciwych danych adresowych i kontaktowych. Albo ich uaktualnienie w razie zmian. Nie jest zatem ?adnym znacz?cym argumentem informacja, ?e monity do nas nie trafia?y.

Wracaj?c do post?powania s?dowego: wnioski o nadanie tytu?u wykonawczego egzekucji nale?no?ci najcz??ciej trafiaj? do e-s?du, który rozpatruje zg?oszenie w ci?gu 24 godzin. Ten s?d, to S?d Rejonowy, który ma swoj? siedzib? w Lublinie. Orzeczenia wydawane s? cz?sto na wpó? automatycznie, wi?c zdarza si?, ?e zawieraj? b??dy.

Co zrobi?, gdy otrzymamy takie wadliwe rozstrzygni?cie? Najlepiej wtedy napisa? pismo odwo?awcze i wniosek o rozpatrzenie sprawy przed w?a?ciwym s?dem rejonowym. Post?powanie wchodzi wówczas w standardowy tryb i mo?emy wówczas przedstawi? stosowne argumenty dokumentuj?ce nasz? racj?.

Ile mo?e zabra? komornik – pensja

Zaj?cie komornicze mo?e przybra? ró?ne formy, jedn? z najpopularniejszych jest zaj?cie wynagrodzenia za prac? d?u?nika. A dok?adnie ile komornik mo?e zabra? z pensji? Wszystko zale?y jeszcze od formy zatrudnienia.

W najbezpieczniejszej sytuacji s? osoby, które zatrudnione s? na etat lub jego cz???. Prawo okre?la wówczas, ?e kwot? woln? od zaj?cia jest 75% najni?szej pensji krajowej. Czyli komornik mo?e zabra? wszystko, co jest ponad to. Komfort polega na tym, ?e pozostawia ?rodki niezb?dne do prze?ycia.

Nieco inaczej kszta?tuje si? zaj?cie komornicze, gdy wynagrodzenie jest wyp?acane na skutek zawartej umowy cywilnoprawnej, czyli tak zwanej umowy zlecenie. Gdy jeste?cie zatrudnieni w ten sposób, to komornik mo?e zaj?? 100% Waszej pensji. Niestety nie ma obowi?zku pozostawienia Wam jakichkolwiek funduszy – na rachunki lub zakup ?ywno?ci.

Cz?sto pada równie? pytanie o umowy o dzie?o i jak jest traktowana przez komorników. Tutaj sytuacja wygl?da inaczej, poniewa? nie jest to traktowane jako wyp?ata a jako wierzytelno??. Nie ma tutaj ?adnych ogranicze? kwotowych, wi?c je?li kto? rozlicza si? z pracodawc? w ten sposób, to równie? nie jest chroniony przez prawo.

Zaj?cie pensji wi??e si? oczywi?cie z tym, ?e Wasz pracodawca b?dzie poinformowany przez komornika o Waszych problemach z p?atno?ciami. Nie wygl?da to zbyt dobrze i wiele osób stara si? za wszelk? cen? tego unikn??. G?ównie ze wzgl?dów wizerunkowych. A co jeszcze w takim razie mo?e zrobi? komornik, by odzyska? d?ug?

Zaleg?a po?yczka – inne zaj?cia komornicze

Je?li macie niesp?acon? po?yczk?, to komornik mo?e skorzysta? jeszcze z innych ?rodków, które b?d? pomocne w odzyskaniu d?ugu. S? to metody niewykluczaj?ce si? wzajemnie, to znaczy, ?e komornik mo?e wykorzysta? na przyk?ad wszystkie jednocze?nie. Stosowane s? one do momentu pokrycia ca?ej zaleg?ej kwoty po?yczki, odsetek karnych, taksy za monity i op?at za egzekucj? komornicz?.

Inn? drog? do odzyskania pieni?dzy jest zaj?cie ?rodków na rachunku rozliczeniowym w banku. Kwota wolna od zaj?cia komorniczego wynosi wówczas 75% najni?szego wynagrodzenia z tytu?u umowy o prac?. Kwota ta jest odnawialna co miesi?c, czyli w tym przypadku równie? egzekutor pozostawia ?rodki niezb?dne do op?acenia bie??cych najpilniejszych wydatków.

Taki sposób ?ci?gania d?ugu mo?e by? zatem bardziej korzystny dla osób, które nie pracuj? na etacie. Nie ma wówczas problemu, ?e z powodu egzekucji komorniczej rachunki nie b?d? op?acone i osoba zad?u?ona wpadnie w jeszcze wi?ksze k?opoty.

D?ug mo?e by? równie? pokryty ze sprzeda?y zaj?tego przez komornika mienia. A co dok?adnie mo?e zaj?? egzekutor? Mog? by? to przedmioty nale??ce do d?u?nika, na przyk?ad samochód, smartfon, laptop lub sprz?t RTV. Je?li kwota do sp?aty jest ju? bardzo wysoka, to zaj?te mo?e zosta? mieszkanie, dom lub dzia?ka (budowlana, rolna lub rekreacyjna). Tutaj jednak na niekorzy?? dzia?a to, ?e podczas licytacji komorniczej zaj?te mienie sprzedawane jest po ni?szych cenach ni? jego rzeczywista warto??.

Warto jeszcze wspomnie? o tym, czego komornik nie mo?e zabra? z mieszkania d?u?nika. S? to przede wszystkim rzeczy niezb?dne do funkcjonowania: odzie? osobista, po?ciel, zapas ?ywno?ci. Potrzebny sprz?t medyczny równie? powinien zosta? przy osobie, która go u?ywa.

Dbaj o swoje prawa

Nawet gdy wpad?o si? w d?ugi, to zawsze nale?y szuka? informacji dotycz?cych ewentualnego wyj?cia z tej niekomfortowej sytuacji. Dobrym rozwi?zaniem mo?e by? równie? próba porozumienia si? z wierzycielem – wi?kszo?? podmiotów zgadza si? na polubowne rozwi?zania.

Gdy spotkamy si? z jakim? dzia?aniem, które zdaje si? nam by? bezprawnym, to najlepiej uda? si? do prawnika. Mo?e by? to porada bezp?atna w ramach dzia?ania poradni prawnej przy uczelni wy?szej, o?rodków pomocy spo?ecznej lub urz?dów miasta. Mo?na si? tam uda?, by skonsultowa? dzia?anie komornika lub po?yczkodawcy – i warto z tej pomocy korzysta?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *