1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Zdolno?? kredytowa – co to?

Zdolno?? kredytowa – co to?

skarbonka pieni?dze

Zapewne sporemu odsetkowi z Was zdarzy?a si? sytuacja, w której wniosek o kredyt lub po?yczk? nie zosta? pozytywnie rozpatrzony. Powody s? ró?ne, ale jedn? z najcz?stszych przyczyn jest brak zdolno?ci kredytowej. Co to w?a?ciwie jest i jakie elementy maj? na ni? wp?yw? O tym dowiecie si? w naszym artykule 🙂

Termin „zdolno?? kredytowa” zdefiniowany jest w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe. I jest to zdolno?? kredytobiorcy do sp?aty zaci?gni?tego kredytu wraz z odsetkami w terminach, które zosta?y okre?lone w umowie. Ocena zdolno?ci przeprowadzana jest przez instytucje bankowe, a potencjalny kredytobiorca zobowi?zany jest do przed?o?enia dokumentów wskazanych przez np. bank.

Co bior? pod uwagi banki w ocenie zdolno?ci kredytowej?

Ocena zdolno?ci kredytowej przez ka?dy bank odbywa si? na innych zasadach – instytucje posiadaj? do tego specjalnie opracowane procedury. Dla nas kredytobiorców oznacza to, ?e je?li w banku A nasza zdolno?? zosta?a oceniona negatywnie, to by? mo?e w banku B droga do kredytu wcale nie musi by? zamkni?ta.

Warto te? pami?ta?, ?e instytucje bankowe inaczej oceniaj? zdolno?? kredytow? klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Co zatem bior? pod lup? instytucje? Jest wiele czynników, które s? weryfikowane i oceniane. Najcz??ciej na zdolno?? kredytow? ma wp?yw:

 • wysoko?? dochodów – bank zwraca du?? uwag?, czy dochód netto jest sta?y czy nie. Lepiej w oczach banku wypadaj? osoby, które maj? regularne wp?ywy. W przypadku rodzin dochód netto jest ??czny;
 • ?ród?o dochodu – bank przyjrzy si? równie? naszemu ?ród?u dochodu. W najkorzystniejszej sytuacji s? osoby zatrudnione na umowy o prac? na czas nieokre?lony i okre?lony. Jednak na kredyt maj? równie? szans? osoby prowadz?ce w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? lub zatrudnione na np. umow? zlecenie;
 • obci??enia – istotny wp?yw na nasz? zdolno?? maj? tak?e nasze obecne obci??enia (np. zwi?zane z utrzymaniem mieszkania, czy auta), czy kredyty. Im s? one wy?sze, tym nasza zdolno?? jest ni?sza;
 • historia kredytowa – banki sprawdzaj? te? nasz? dotychczasow? histori? kredytow? w BIK. Je?li sp?acamy nasze zobowi?zania regularnie, to nie powinni?my mie? problemu z otrzymaniem kredytu. Natomiast osoby ze z?? histori? maj? ma?e szanse na otrzymanie po?yczki;
 • wysoko?? i forma kredytu – wiele te? zale?y od rodzaju kredytu i jego wysoko?ci. Osoby z nisk? zdolno?ci? kredytow? mog? mie? problem przy np. zaci?ganiu kredytu hipotecznego;
 • okres kredytowania – kolejn? rzecz? jest okres sp?aty zobowi?zania, im jest on krótszy tym z wy?szymi ratami musimy si? liczy?, co wp?ynie negatywnie na nasz? zdolno??;
 • rodzaj rat – banki rozpatruj? nasz? zdolno?? uwzgl?dniaj?c tak?e rodzaj rat – wy?sz? zdolno?? mamy, gdy zdecydujemy si? na raty sta?e, ni? malej?ce.

Dla banku wa?nymi elementami jest równie? nasz wiek, czy liczba osób w gospodarstwie domowym. Ponadto, cz??? instytucji mo?e przyjrze? si? naszemu wykszta?ceniu lub stanowi cywilnemu.

W zale?no?ci od zaci?ganego kredytu, pod lup? banki mog? wzi?? wysoko?? wk?adu w?asnego, czy dodatkowe zabezpieczenia kredytu.

Nie masz zdolno?ci kredytowej co dalej?

Jak widzicie na zdolno?? kredytow? ma wp?yw szeroki wachlarz czynników, a i tak wymienili?my tylko te najwa?niejsze 🙂 Niestety, cz?sto bywa tak, ?e z ró?nych przyczyn cz??? z nas nie posiada zdolno?ci kredytowej. Co w takiej sytuacji?

Przede wszystkim warto pami?ta?, ?e zawsze mo?na poprawi? swoj? zdolno??. A je?li nie mamy na to czasu, a potrzebujemy ?rodków finansowych, to warto zapozna? si? ze ?wiatem szybkich po?yczek. W naszym serwisie z pomoc? naszych rankingów chwilówek znajdziecie odpowiedni? ofert? dla siebie.

Na koniec pami?tajcie: nie zaci?gajcie zobowi?za?, których nie b?dziecie w stanie sp?aci?!

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *