1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Zepsuta lodówka? Gdzie w 15 minut po?yczysz pieni?dze na napraw?

Zepsuta lodówka? Gdzie w 15 minut po?yczysz pieni?dze na napraw?

z?otówki i monety

Je?li potrzebujesz pieni?dzy na napraw? lodówki, a Twój portfel ?wieci pustkami, wartym rozwa?enia rozwi?zaniem mo?e si? okaza? zaci?gni?cie szybkiej po?yczki. Ogromnym walorem takiego sposobu finansowania jest fakt, ?e pieni?dze mo?esz otrzyma? ju? w 15 minut. W dzisiejszym artykule podpowiemy, ile w praktyce kosztuj? popularne chwilówki, gdzie mo?na je zaci?gn?? i jak otrzyma? ?rodki jak najszybciej.

Awaria sprz?tu AGD mo?e utrudni? ?ycie. W przypadku usterki lodówki mo?e by? to wyj?tkowo odczuwalne. Zw?aszcza, je?li podczas wczorajszych zakupów zd??yli?my wype?ni? j? po brzegi ulubionymi smako?ykami.

Im szybciej, tym lepiej

W przypadku takich urz?dze? jak pralka czy lodówka, czas usuni?cia awarii ma ogromne znaczenie. Szybka regeneracja u?ywanych na co dzie? sprz?tów pozwoli rodzinie wróci? do normalnego funkcjonowania. A zawarto?? lodówki b?dzie mog?a z za?nie?onego balkonu powróci? do kuchni.

Naprawa lodówki? A mo?e zakup nowego modelu

Czasem zdarza si?, ?e awaria okazuje si? tak du??, ?e zwyczajnie nie op?aca si? reperowa? lodówki. Jest to szczególnie cz?ste w przypadku starszych modeli. Cz??ci do takich lodówek mog? by? nie tylko drogie, ale równie? trudno dost?pne. W takiej sytuacji zdecydowanie lepszym rozwi?zaniem b?dzie zakup nowego modelu. ?wietniej jako?ci, niewielk? lodówk? mo?na zakupi? ju? za 500-600 z?. Za 1500-2000 z? z powodzeniem kupisz energooszcz?dny sprz?t, który spe?ni oczekiwania du?ej rodziny.

Z?o?liwo?? rzeczy martwych

Bardzo cz?sto zdarza si?, ?e doskonale sprawny dot?d sprz?t psuje si? w najmniej odpowiednim momencie. W momencie, kiedy na koncie nie ma wystarczaj?cych ?rodków, aby sfinansowa? napraw? z w?asnej kieszeni. Je?li nie jeste? pokry? kosztów reperacji lodówki z w?asnych ?rodków, a bliscy nie s? w stanie udzieli? Ci finansowe wsparcia, dobrym pomys?em mo?e okaza? si? zaci?gni?cie szybkiej po?yczki pozabankowej.

Jak dzia?aj? szybkie po?yczki?

Szybkie po?yczki, udzielane przez pozabankowe firmy po?yczkowe to po?yczki krótkoterminowe na dowolny cel.
O po?yczk? mog? stara? si? tak?e osoby, które nie mieszcz? si? w tradycyjnym systemie bankowym – studenci, emeryci, renci?ci czy osoby, które czerpi? dochody z niestandardowych ?róde?. Firmy po?yczkowe, zdecydowanie przychylniej ni? banki patrz? równie? na klientów z niekorzystn? histori? kredytow? w BIK-u czy tych, których dane znajduj? si? w rejestrach d?u?ników.

Ile kosztuj? po?yczki przez internet?

Cho? szybkie po?yczki maj? opini? drogich, rzeczywisto?? wygl?da zupe?nie inaczej. Szybka po?yczka pozabankowa mo?e by? zdecydowanie ta?sza od kredytu bankowego. Nie wszyscy wiedz?, ?e istniej? po?yczkodawcy, którzy udzielaj? po?yczek zupe?nie za darmo. Niemo?liwe? A jednak!

Czym jest darmowa po?yczka?

Darmowa po?yczka to promocyjna propozycja, skierowana jedynie do nowych klientów konkretnej firmy po?yczkowej. Jej celem jest przyci?gni?cie (i zatrzymanie) nowych po?yczkobiorców, którzy po sp?acie darmowej po?yczki skusz? si? na kolejne chwilówki.
Po?yczaj?c pieni?dze za darmo b?dziesz zobowi?zany zwróci? po?yczkodawcy dok?adnie tak? kwot?, jak? od niego po?yczy?e?. Noe zap?acisz wi?c prowizji, ustawowych odsetek ani jakichkolwiek innych op?at dodatkowych.

Pierwsza po?yczka – czy zawsze za darmo?

Je?li chcesz po?yczysz pieni?dze za darmo upewnij si?, ?e po?yczkodawca, którego wybra?e? oferuje tak? mo?liwo??. Nie wszystkie firmy po?yczkowe proponuj? swoim klientom darmowe chwilówki. Warto równie? doda?, ?e jest to oferta promocyjna, która wraz z up?ywem czasu mo?e si? zmienia?. To, ?e dany po?yczkodawca oferuje obecnie darmowe chwilówki w wysoko?ci 1000 z? nie oznacza automatycznie, ?e za 2 czy 3 miesi?ce równie? b?dzie.

Gdzie po?ycz? pieni?dze za darmo?

O darmow? chwilówk? mo?esz wnioskowa? w firmach:

 • Vivus
 • InCredit
 • Dopo?yczka
 • Extra Portfel
 • NetCredit
 • LendOn
 • Szybka Moneta
 • Tani Kredyt
 • Alfa Kredyt
 • ViaSMS
 • Wonga
 • Ofin
 • Ekspres Kasa
 • Kobieta z Kas?
 • KasaTAK!
 • Ferratum Bank
 • ?atwy Kredyt
 • Money Man
 • Visset
 • Po?yczka Plus
 • Filarum
 • Super Grosz
 • Soho Credit
 • Modna Po?yczka
 • Finansowe Posi?ki
 • BIG Credit

Maksymalna kwota darmowej po?yczki

To, ile pieni?dzy b?dziesz móg? po?yczy? zale?y nie tylko od zdolno?ci do sp?aty zobowi?zania, ale równie? od konkretnego po?yczkodawcy.
Najwy?sz? obecnie darmow? po?yczk? oferuje swoim klientom Vivus. Korzystaj?c z us?ug Vivusa b?dziesz móg? po?yczy? a? 2500 z?.
Nie ulega w?tpliwo?ciom, ?e taka kwota b?dzie wystarczaj?ca do sfinansowania naprawy pralki. Je?li zamiast naprawy wybierzesz zakup nowego modelu, za 2500 z? b?dziesz móg? zakupi? naprawd? doskona?ej jako?ci urz?dzenie.

Maksymalne kwoty szybkich po?yczek w innych firmach po?yczkowych przedstawiaj? si? nast?puj?co:

 • InCredit, Dopo?yczka, Extra Portfel, NetCredit, LendOn – 2000 z?
 • Szybka Moneta – 1800 z?
 • Tani Kredyt- 1700 z?
 • Alfa Kredyt,ViaSMS, Wonga, Ofin, ,Ekspres Kasa, Kobieta z Kas?, KasaTAK!, Ferratum Bank, ?atwy Kredyt – 1500 z?
 • Money Man, Visset, ,Po?yczka Plus, Filarum, Super Grosz, Soho Credit, Modna Po?yczka, Finansowe Posi?ki, BIG Credit – 1000 z?.

Ile dni na sp?at??

Darmowe chwilówki nie s? po?yczkami ratalnymi. Oznacza to, ?e ca?? po?yczon? kwot? b?dziesz musia? zwróci? jednorazowo.
W wi?kszo?ci firm po?yczkowych na sp?at? zobowi?zania b?dziesz mia? 30 dni. Je?li potrzebujesz troch? wi?cej czasu, skorzystaj z us?ug firm, które umo?liwiaj? sp?at? w ci?gu 45, 60, a nawet 61 dni.

Maksymalny czas sp?aty Nazwa firmy
30 dni NetCredit, LendOn, Szybka Moneta, Tani Kredyt, Alfa Kredyt, ViaSMS, ?atwy Kredyt, Credit.pl, Visset, Po?yczka Plus, Filarum, Super Grosz, Soho Credit, Modna Po?yczka, Finansowe Posi?ki
45 dni Extra Portfel
60 dni Dopo?yczka, Wonga, Ofin, Ekspres Kasa, KasaTAK!, Ferratum Bank
61 dni InCredit, Money Man

Co, je?li nie sp?ac? na czas?

Je?li jeszcze przed up?yni?ciem terminu sp?aty wiesz, ?e nie b?dzie w stanie zwróci? pieni?dzy w terminie, mo?esz wnioskowa? o udzielenie po?yczki refinansuj?cej lub przed?u?enie terminu sp?aty. Z uwagi na nowe prawo, które wesz?o w ?ycie w marcu ubieg?ego roku nie wszystkie firmy po?yczkowe oferuj? swoim klientom takie mo?liwo?ci. Warto wiedzie? tak?e, ?e zarówno zaci?gni?cie po?yczki refinansuj?cej, jak równie? przed?u?enie terminu sp?aty to zabiegi bardzo kosztowne. W?a?nie dlatego powinny by? absolutn? ostateczno?ci?.

Bez przed?u?enia, bez refinansowania

Je?li nie zdecydujesz si? na po?yczk? refinansowan? ani przed?u?enie terminu sp?aty, mo?esz po prostu… poczeka? na mo?liwo?? wygenerowania potrzebnych do sp?aty pieni?dzy. Cho? takie rozwi?zanie cz?sto sprawdzi si? zdecydowanie lepiej ni? 2 powy?sze, warto potraktowa? je z przymru?eniem oka i dystansem.

Kiedy warto nie sp?aca? chwilówki?

Zgodnie z nowym prawem maksymalne koszty, zwi?zane z opó?nieniem w sp?acie po?yczki omg? wynosi? równowarto?? 6-krotno?ci stopy lombardowej NBP, czyli 15% w skali roku. Jest jednak jedno „ale”. Odk?d firmy po?yczkowe przesta?y zarabia? na spó?nialskich klientach, zdecydowanie cz??ciej i szybciej oddaj? sprawy do zewn?trznych firm windykacyjnych i do s?dów. Je?li jeste? pewien, ?e uda Ci si? zgromadzi? pieni?dze w ci?gu 4-5 dni od wymaganego terminu sp?aty, takie rozwi?zanie mo?e okaza? si? najbardziej korzystne (tak?e ekonomicznie).

D?ugotrwa?e opó?nienie w sp?acie po?yczki

Je?li opó?nienie w sp?acie chwilówki b?dzie si? przed?u?a?, po?yczkodawca mo?e wyst?pi? na drog? s?dow?. Efektem post?powania s?dowego mog? by? nieprzyjemne i wyj?tkowo stresuj?ce zaj?cia komornicze. Konsekwencj? braku terminowej sp?aty mo?e by? równie? przekazanie informacji o zad?u?eniu do Biura Informacji Kredytowej, obni?enie scoring i pogorszenie historii kredytowej. Je?li b?dziesz zwleka? ze sp?at? przez co najmniej 60 dni firma po?yczkowa b?dzie mog?a wpisa? Twoje dane do rejestru d?u?ników.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *