1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Zepsuty samochód? We? chwilówk? i ciesz si? pieni?dzmi ju? w 15 minut

Zepsuty samochód? We? chwilówk? i ciesz si? pieni?dzmi ju? w 15 minut

z?otówki

Awarie samochodów to chleb powszechni milionów polskich kierowców. Niestety, bardzo cz?sto dochodzi do nich w najmniej odpowiednich momentach. Np wtedy, kiedy portfel ?wieci pustkami, a sfinansowanie naprawy z w?asnych ?rodków okazuje si? niemo?liwe. Dzi? podpowiemy jak poradzi? sobie w takiej sytuacji i gdzie po?yczy? pieni?dze jak najszybciej.

Zw?aszcza podczas mro?nych, zimowych dni w?asny samochód ogromnie u?atwia ?ycie. Bole?nie przekonuj? si? o tym wszyscy kierowcy, których auta odmówi?y pos?usze?stwa w?a?nie wtedy. Konieczno?? zmiany ?rodka transportu na autobus, poci?g lub tramwaj mo?e znacz?co skomplikowa? codzienn? „logistyk?”, a nawet uniemo?liwi? realizacj? niektórych aktywno?ci.

Awaria auta? Sk?d wzi?? pieni?dze na napraw??

Niestety, cho? cz?sto robimy wszystko, by wymarzony samochód sprawowa? si? na medal, niektórych sytuacji zwyczajnie nie sposób przewidzie?. Szkoda tylko, ?e wi?kszo?? z nich zdarza si? w najmniej odpowiednich momentach. Np. przed planowan? podró?? lub wtedy, kiedy nie jeste? w stanie zap?aci? za napraw? z w?asnych ?rodków finansowych.

Przej?ciowe k?opoty finansowe to nie koniec ?wiata

Nie martw si? jednak, przej?ciowe k?opoty finansowe to nie koniec ?wiata. Je?li nie masz pieni?dzy na napraw?, dobrym rozwi?zaniem mo?e by? sfinansowanie jej pieni?dzmi z po?yczki. Po?yczaj?c pieni?dze w pozabankowej firmie po?yczkowej, b?dziesz móg? otrzyma? je ju? w ci?gu kilkunastu minut. W dodatku za darmo. Nie wierzysz? A jednak.

Po?yczka za darmo – jak to mo?liwe?

Darmowa po?yczka to promocyjna oferta, skierowana jedynie do nowych klientów. Udzielaj?c darmowych chwilówek firmy po?yczkowe staraj? si? przyci?gn?? jak najwi?ksz? liczb? po?yczkobiorców, którzy zostan? z nimi na d?u?ej. Bo cho? po?yczkodawcy nie zarabiaj? na po?yczaniu pieni?dzy po raz pierwszy, zaci?gni?cie kolejnej chwilówki oznacza ju? konieczno?? poniesienia standardowych op?at. A te b?d? ju? dla po?yczkodawców ?ród?em zysku.

Co z ukrytymi kosztami?

Je?li wydaje Ci si?, ?e darmowa chwilówka przypomina ofert? kredytu z oprocentowaniem 0%, mylisz si?. Je?li dog??bnie przeanalizujesz ofert? kredytu 0% z pewno?ci? oka?e si?, ?e cho? wysoko?? odsetek rzeczywi?cie wynosi 0%, za po?yczenie pieni?dzy bank naliczy Ci wysok? prowizj?. A co za tym idzie ca?kowity koszt kredytu wcale nie b?dzie taki niski. W przypadku darmowej chwilówki nie poniesiesz kompletnie ?adnych op?at. Po?yczaj?c 1000 z?, b?dziesz zobowi?zany zwróci? dok?adnie tyle samo. Jak wida? po?yczka pozabankowa mo?e by? znacznie ta?sza ni? ta, zaci?gni?ta w banku.

Gdzie po?ycz? pieni?dze za darmo?

Darmowe po?yczki oferuje obecnie a? kilkadziesi?t firm po?yczkowych. W?ród nich znajduj? si? m.in.: Vivus, Wonga, Filarum, ViaSMS, Money Man, NetCredit, InCredit, Dopo?yczka, Ofin, Ekspres Kasa, Kobieta z Kas?, KasaTAK! W zale?no?ci od firmy, za darmo b?dziesz móg? po?yczy? od 1000 do 2500 z?.

Którego po?yczkodawc? wybra??

Nie ulega w?tpliwo?ciom, ?e dla osoby, która si?ga po szybk? po?yczk? pierwszy raz, wybór po?yczkodawcy mo?e by? ?ród?em sporych trudno?ci.
Aby rozwia? w?tpliwo?ci i dylematy, podpowiemy co zrobi?, aby nie trafi? kul? w p?ot.

Postaw na liderów

Niestety, na rynku po?yczek pozabankowych wci?? dzia?aj? firmy, których uczciwo?? pozostawia sporo do ?yczenia. Osoby, które nie wiedz? jak „oddzieli? ziarno od plew”, mog? wpakowa? si? w powa?ne finansowe tarapaty. Je?li chcesz mie? pewno??, ?e korzystasz z us?ug sprawdzonej firmy o ugruntowanej pozycji, postaw na jednego z liderów rynku szybkich po?yczek. Obecnie nalez? do nich: Vivus, Wonga, NetCredit, ViaSMS czy Filarum.

Sprawd? wymagania

Cho? wymagania, jakie stawiaj? przed potencjalnymi klientami na 1 rzut oka wygl?daj? identycznie, to tylko pozory.
Sprawd?my, jak to wygl?da w praktyce.

Vivus:

 • wiek mi?dzy 20 a 78 lat,
 • polskie obywatelstwo i mieszkaj? na terenie Polskiej,
 • dowód osobisty, numer telefonu komórkowego i konto w banku,
 • brak zad?u?enia wzgl?dem firmy Vivus.pl,
 • brak wpisów do rejestru d?u?ników.

Wonga:

 • minimum 18 lat,
 • pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych,
 • miejsce zamieszkania – Polska,
 • posiadanie numeru telefonu komórkowego oraz konta w banku.

NetCredit:

 • miejsce zamieszkanie i sta?ej pracy po?yczkobiorcy – Polska,
 • wiek – 20 – 70 lat,
 • brak opó?nie? w sp?acie po?yczek (obecnych oraz ju? sp?aconych),
 • sta?e dochody,
 • rachunek w którymkolwiek z polskich banków oraz aktywny numer telefonu w wybranej sieci telefonii komórkowej.

ViaSMS

 • wiek -20 – 65 lat,
 • sta?y dochód,
 • brak negatywnej historii kredytowej.

Filarum

 • sta?e miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • polskie obywatelstwo,
 • wiek od 20 do 76 lat,
 • adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski,
 • numer telefonii komórkowej oraz osobisty rachunek bankowy w polskim banku.

Je?li uda?o Ci si? wybra? po?yczkodawc?, mo?esz rozpocz?? starania o dodatkow? gotówk?. Jak to zrobi??

Jak po?yczy? pieni?dze za darmo?

Aby zaci?gn?? szybka po?yczk? b?dziesz potrzebowa? jedynie komputera (lub urz?dzenia mobilnego) z dost?pem do internetu, dowodu osobistego oraz telefonu komórkowego. Sk?adaj?c wniosek b?dziesz musia? poda? po?yczkodawcy numer konta. Wa?ne, aby konto nale?a?o tylko i wy??cznie do Ciebie.

Wejd? na stron? internetow? po?yczkodawcy

Pierwszym krokiem na drodze o dodatkowe ?rodki powinna by? wizyta na stronie internetowej po?yczkodawcy. Przy pomocy suwaków wybierz preferowan? kwot? oraz termin sp?aty po?yczki. Nast?pnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy.

Zweryfikuj dane osobowe

Kiedy po?yczkodawca dostanie wniosek, b?dzie musia? sprawdzi?, czy jeste? rzeczywisto?ci t? osob?, za któr? si? podajesz i czy nikt si? za Ciebie nie podszywa. W celu weryfikacji to?samo?ci niezb?dne b?dzie wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Jego kwota jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 z? do 1 z?. Po zaksi?gowaniu ?rodków mo?liwe b?dzie porównanie danych w?a?ciciela rachunku bankowego z tymi we wniosku. W?a?nie dlatego tak wa?ne jest, aby wykona? przelew ze swojego konta.

Weryfikacja a szybko?? otrzymania pieni?dzy

Wysy?aj?c przelew weryfikacyjny koniecznie zwró? uwag?, w jakim banku znajduje si? rachunek firmy po?yczkowej. Je?li jest to ten sam bank, w którym znajduje si? Twoje konto, przelew dotrze do po?yczkodawcy niemal natychmiast. Oznacza to, ?e dane zostan? zweryfikowane ekspresowo, a po?yczkodawca b?dzie móg? wyp?aci? pieni?dze nawet w ci?gu 15 minut od pozytywnej decyzji.

Jak sp?aci? po?yczk? przez internet?

Aby odda? po?yczone pieni?dze, wystarczy wykona? przelew na konto firmy po?yczkowej. Pami?taj jednak, ?e ca?? kwot? b?dziesz zobowi?zany zwróci? jednorazowo. Nie ma mo?liwo?ci roz?o?enia jej na raty. Zanim podpiszesz umow? po?yczkow? upewnij si? wi?c, ?e b?dziesz w stanie tego dokona?. Nawet wtedy, kiedy w Twoim ?yciu pojawi? si? nieprzewidziane wydatki, które dodatkowo obci??? domowy bud?et. Konsekwencje nieterminowej sp?aty mog? by? bowiem bardzo dotkliwe. Nie tylko dla portfela.

Konsekwencje nieterminowej sp?aty

Je?li spó?nisz si? ze sp?at? chwilówki, po?yczkodawca obci??y Ci? dodatkowymi kosztami, wynikaj?cymi z zapisów umowy. B?dzie mia? tak?e prawo do rozpocz?cia procedury windykacyjnej, maj?cej na celu wyegzekwowanie nale?no?ci. Je?li jego dzia?ania nie przynios? oczekiwanych rezultatów, b?dzie móg? przekaza? spraw? do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub do s?du. A st?d ju? tylko krok od egzekucji komorniczej.

To jeszcze nie wszystko

Bolesn? konsekwencj? nieterminowej sp?aty mo?e okaza? si? równie? przekazanie informacji o zad?u?eniu do BIK-u i pogorszenie historii kredytowej. Czy wiesz, ?e nawet po sp?acie zad?u?enia, ?atka nieuczciwego po?yczkobiorcy mo?e ci?gn?? si? za Tob? nawet przez 5 lat?
Je?li spó?nisz si? ze sp?at? co najmniej 60 dni, wierzyciel b?dzie móg? tak?e wpisa? Twoje dane do rejestru d?u?ników. Taki wpis znacz?co zmniejszy Twoj? wiarygodno?? w oczach banków, firm po?yczkowych, a nawet potencjalnych kontrahentów.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *