1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Zgody we wniosku po?yczkowym – co trzeba wiedzie??

Zgody we wniosku po?yczkowym – co trzeba wiedzie??

Zgody we wniosku po?yczkowym – co trzeba wiedzie??

Wype?niaj?c wniosek po?yczkowy o chwilówk?, trzeba mie? ?wiadomo?? tego, ?e wys?anie go oznacza udzielenie firmie wielu zgód i o?wiadcze?, które mog? pozostawa? w mocy nawet przez kilka nast?pnych lat. Co wi?cej, takie zgody prawnie nas obowi?zuj?, a w niektórych przypadkach mog? nawet poci?gn?? za sob? powa?ne konsekwencje. Aby wi?c unikn?? k?opotów, dobrze wiedzie? wcze?niej, na co si? zgadzamy.

Czytanie umów jest podstaw? wiedzy po?yczkowej

Ka?dy dokument, który firmujemy swoim podpisem, powinien by? dok?adnie przeczytany i zrozumiany – to naturalne, ?e konieczna jest ?wiadomo?? tego, na co si? zgadzamy. Podpis bez zastanowienia jest tak samo wi???cy prawnie i po?wiadczamy nim to, ?e wyra?amy zgod? na wszystkie warunki, które znajduj? si? w umowie. Je?eli b?d? one mia?y negatywne skutki, trzeba wiedzie?, ?e ?aden s?d nie przyjmie t?umaczenia, ?e nie wiedzieli?my, co podpisujemy. Wyj?tkiem mo?e by? tylko podpis zdobyty podst?pem – np. podczas choroby lub w stanie psychicznym, w którym nie by?o si? w pe?ni ?wiadomym.

Zgody i o?wiadczenia obowi?zkowe – to trzeba zaznaczy?

Firma po?yczkowa nie mo?e z wnioskiem po?yczkowym i naszymi danymi osobowymi zrobi? praktycznie nic, je?eli sami nie wyrazimy na to zgody. Ma to zarówno wyd?wi?k pozytywny, jak i negatywny. Z jednej strony – u?wiadamia to po?yczaj?cego, ?e jest w?a?cicielem informacji o swojej osobie i mo?e z nimi zrobi? co chce, z drugiej – niewyra?enie zgody b?dzie oznacza? odrzucenie wniosku i nieprzyznanie po?yczki. Potencjalny po?yczkobiorca jest wi?c niejako zmuszony do tego, by wyrazi? wszystkie niezb?dne zgody. Czego dotycz? zgody obligatoryjne?

  • „Akceptuj? warunki umowy”. Zatwierdzenie tego o?wiadczenia musi wymaga? uprzedniego przeczytania przynajmniej wzoru umowy oraz tabeli op?at i prowizji. To warunek bezwzgl?dny (równie? dla bezpiecze?stwa klienta) i informuj?cy po?yczkodawc? o tym, ?e akceptujemy wszystkie koszty oraz prawa i obowi?zki obu stron;
  • „Zapozna?em si? z regulaminem po?yczki”. Ten punkt dotyczy tego, ?e klient zapozna? si? z procedur? po?yczkow? i wie, jak przebiega udzielenie po?yczki. Ma to chroni? po?yczkodawc? przed niechcianymi i nieuzasadnionymi reklamacjami. Niestety, wi?ksza cz??? klientów tego regulaminu nie czyta;
  • „Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych w celu oceny zdolno?ci kredytowej”. Jest to zgoda niezb?dna do tego, by firma mog?a operowa? danymi osobowymi klienta wewn?trz systemu przeliczaj?cego lub te? systemu zewn?trznego, je?li firma posiada kilka marek po?yczkowych;
  • „Wyra?am zgod? na udost?pnienie danych osobowych…”. W tym miejscu b?d? wpisane wszystkie rejestry kredytowe i gospodarcze, z którymi wspó?pracuje firma po?yczkowa w celu weryfikacji wiarygodno?ci kredytowej. Najcz??ciej b?d? to BIK i rejestry BIG (InfoMonitor, KRD, ERIF). Mo?liwe jest tak?e sprawdzenie w klienta w specjalnych platformach, na których wymieniane s? informacje po?yczkowe i kredytowe, np. CreditCheck lub EUCB;
  • „Potwierdzam prawdziwo?? informacji zawartych we wniosku”. Ten punkt jest bardzo wa?ny z punktu widzenia po?yczkobiorcy. Jako ?e po?yczki pozabankowe najcz??ciej przyznawane s? na podstawie o?wiadczenia dochodowego (w którym wnioskodawca sam deklaruje, gdzie pracuje i ile zarabia, bez pokazywania za?wiadcze?), mo?e to prowadzi? do sytuacji, w której po?yczkobiorca np. zawy?y dochody. O?wiadczenie, które nie jest zgodne z prawd?, nara?a takiego po?yczkobiorc? na postawienie mu zarzutu wy?udzenia po?yczki, co mo?e podlega? karze nawet 5-letniego wi?zienia;
  • „Upowa?niam (nazwa firmy) do zawarcia umowy po?yczkowej w moim imieniu”. Umowa powinna by? podpisana, wi?c je?li nie zrobimy tego osobi?cie, np. w obecno?ci kuriera (takie rozwi?zania praktykuje firma Aasa) lub pracownika firmy udzielaj?cej po?yczek z obs?ug? domow?, musimy zaznaczy? t? zgod?. Dzi?ki temu pe?nomocnictwu umowa mo?e by? zawarta przez nas ca?kowicie przez Internet.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Jest to w?a?ciwie jedyna nieobligatoryjna zgoda znajduj?ca si? we wniosku po?yczkowym, a ?adna instytucja nie mo?e uzale?nia? udzielenia po?yczki od wyra?enia lub nie tej zgody. Wyj?tkiem jest sytuacja, w której firma, w której wnioskujemy o po?yczk?, jest tylko po?rednikiem, a faktycznie finansowania udzieli kto? inny.

Jak d?ugo wa?ne s? moje zgody?

To zale?y od tego, jakiego rodzaju jest to zgoda. W przypadku punktów dotycz?cych udzielenia zgód na przetwarzanie danych osobowych b?d? one obowi?zywa?y 5 lat niezale?nie od tego, czy wniosek po?yczkowy zosta? zaakceptowany czy nie. Je?li nie udzielimy zgody marketingowej, firma po?yczkowa w praktyce b?dzie mog?a jedynie te dane przechowywa? i udost?pni? tylko na wniosek niektórych organów pa?stwowych w uzasadnionych przez prawo przypadkach (podejrzenia o dzia?alno?? terrorystyczn? lub mafijn?). Takie prawa i obowi?zki nak?ada na firmy pozabankowe ustawa o ochronie danych osobowych (art. 23). W pozosta?ych przypadkach udzielone zgody i o?wiadczenia b?d? trwa?y tak d?ugo, jak d?ugo klient nie wywi??e si? ze swojego zobowi?zania. Wyj?tkiem jest tylko udzielenie pe?nomocnictwa do podpisania umowy, które jest jednorazowe i nie jest rozci?gliwe w czasie.

Zgody to bardzo wa?na cz??? wniosku

Wszystkie dane oraz udzielone zgody musz? by? zawsze zgodne z prawem. Nie ma wi?c mo?liwo?ci, by firmy po?yczkowe mog?y wykorzysta? je do oszukania klienta lub wyrz?dzenia mu szkody materialnej czy finansowej. Nie oznacza to jednak, ?e mo?na w tym przypadku post?powa? automatycznie. Wr?cz przeciwnie – trzeba czyta? je za ka?dym razem, nawet je?li mamy na koncie ju? kilka zaci?gni?tych po?yczek.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *