1. Chwilówki online
 2. >
 3. Po?yczka GO

Po?yczka Go – chwilówki, opinie, kontakt

Na rynku jest coraz wi?cej firm po?yczkowych. Prze?cigaj? si? w wymy?laniu coraz lepszych ofert i promocji. Czy warto jest wzi?? chwilówk? w serwisie Po?yczka Go? Postaramy si? znale?? odpowied? na to pytanie.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczka GO logo
Ocena: 2
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: Vippo Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Solec 22, Warszawa
E-mail: info@pozyczkago.pl
Telefon kontaktowy: (22) 3 76 00 76
NIP: 5272801231
REGON: 366826073
KRS: 0000669289

O firmie Po?yczka Go

W serwisie Po?yczka Go we?miesz szybk? i wygodn? po?yczk?, bez wychodzenia z domu. Jest to serwis oferuj?ce profesjonalne us?ugi finansowe, który ma nowoczesne podej?cie do zarz?dzania domowym bud?etem. Dla serwisu Po?yczka Go bardzo wa?ne jest bezpiecze?stwo klientów. Firma dzia?a zgodnie z zasad? odpowiedzialnego po?yczania. Aby wzi?? po?yczk? wystarczy spe?ni? minimum formalno?ci. Wystarczy dowód osobisty, rachunek bankowy, numer telefonu oraz sta?y dochód. Przelew znajdzie si? na Twoim koncie ju? w ci?gu kilku minut od wydania przez serwis pozytywnej decyzji kredytowej. Wniosek o po?yczk? mo?na sk?ada? 24 h na dob? przez 7 dni w tygodniu. Po?yczki udzielane s? na jasnych i przejrzystych zasadach. Bez ?adnych komplikacji i ukrytych kosztów. Pierwsza po?yczka jest darmowa, a stali klienci mog? liczy? na liczne promocje.

Jaki jest maksymalny okres sp?aty i kwota do wzi?cia w serwisie Po?yczka Go?

Mo?esz ubiega? si? o chwilówk? w kwocie od 200 do 2 000 z?otych. Mo?esz równie? wzi?? po?yczk? rataln? w wysoko?ci od 600 do 5000 z?otych. Chwilówk? mo?esz wzi?? na okres od 10 do 30 dni. Natomiast po?yczk? rataln? na okres od 2 do 6 miesi?cy. Po?yczka d?ugoterminowa jest sp?acana w równych ratach.

Do kogo jest skierowana oferta serwisu Po?yczka Go?

Po?yczka Go to szybkie, wygodne i bezpieczne po?yczanie. Zalety tej oferty to minimum formalno?ci, indywidualne podej?cie do ka?dego klienta, profesjonalna obs?uga oraz szybka decyzja kredytowa. Nie s? wymagane ?adne por?czenia ani zabezpieczenia. O po?yczk? mo?na si? ubiega? w ka?dej chwili. Proces sk?adania wniosku przebiega w ca?o?ci przez internet. Uzupe?niane w nim dane s? doskonale chronione. Pierwsza po?yczka jest za darmo, a po?yczki ratalne maj? atrakcyjne warunki.

Aby uzyska? po?yczk? krótkoterminow? nale?y wype?ni? nast?puj?ce kryteria:

 • Mie? minimum 19 lat,
 • Posiada? aktywny dowód osobisty,
 • Mie? aktywny numer telefonu,
 • Posiada? aktywne konto w banku,
 • Mie? sta?y oraz udokumentowany dochód,
 • Mie? adres e-mail,
 • Mie? dost?p do internetu.

Natomiast, aby otrzyma? po?yczk? rataln? nale?y:

 • By? w wieku od 21 do 73 lat,
 • Posiada? numer PESEL,
 • Mie? polskie obywatelstwo,
 • Mie? sta?y adres zameldowania w Polsce,
 • Posiada? w?asne konto w banku,
 • Posiada? sta?y oraz udokumentowany dochód,
 • Mie? aktywny numer telefonu
 • Nie figurowa? w ?adnej z baz d?u?ników.

Nie jest wymagane za?wiadczenie o zarobkach. Wystarczy deklaracja klienta o wysoko?ci dochodów.

Jak uzyska? po?yczk? przez internet w serwisie Po?yczka Go?

Nale?y wybra? rodzaj, kwot? po?yczki oraz okres sp?aty. W nast?pnym kroku trzeba wype?ni? krótki formularz. W dalszej kolejno?ci trzeba wykona? przelew weryfikacyjny albo skorzysta? z opcji weryfikacji natychmiastowej. Op?ata weryfikacyjna wynosi 1 grosz. Aby potwierdzi? swoj? to?samo?? mo?na równie?   korzystaj?c z rejestracji ekspresowej . Dzi?ki us?udze Kontomatik mo?na natychmiast zweryfikowa? numer Twojego konta bankowego oraz oszacowa? zdolno?? kredytow?. Nie trzeba wtedy ju? wykonywa? przelewu weryfikacyjnego. Konieczna jest Twoja zgoda na wykorzystanie tej metody. Teraz wystarczy tylko poczeka? na decyzj? oraz cieszy? si? z przyznanych pieni?dzy.

Ile b?dziesz musia? czeka? na przelew pieni?dzy z po?yczki?

O tym, czy dosta?e? chwilówk? dowiesz si? ju? po kilku minutach po z?o?eniu wniosku. Je?eli otrzyma?e? pozytywn? decyzj?, to teraz czas na czekanie na przelew. Wyp?ata po?yczki nast?pi na numer rachunku bankowego, który poda?e? w umowie po?yczki. Pieni?dze mo?esz dosta? nawet w ci?gu kilku minut od otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej. Jednak musisz spe?ni? dwa warunki. Musisz z?o?y? wniosek w godzinach pracy po?yczkodawcy oraz mie? konto w jednym z banków, z którymi Po?yczka Go wspó?pracuje. S? to: Alior Bank, mBank, Bank Zachodni WBK, Millennium Bank oraz PKO Bank Polski. Jednak je?eli nie masz rachunku bankowego, w którym? z tych banków, to czas, w jakim trafi do Ciebie przelew, jest zale?ny od godzin ksi?gowania sesji mi?dzybankowych. Jednak na pewno nie zajmie to d?u?ej ni? jeden dzie? roboczy od otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej. W dni powszednie po?yczki wyp?acane s? od 7:30 do 21:00. Natomiast w soboty i niedziele od 9:00 do 17:00.

Problem ze sp?at? po?yczki w terminie- co robi??

Je?eli nie jeste? w stanie zwróci? po?yczki w przewidzianym w umowie terminie, to tak szybko jak to mo?liwe skontaktuj si? z biurem obs?ugi klienta. Nasi konsultanci zrobi? wszystko, co tylko w ich mocy, aby pomóc Ci znale?? jak najlepsze wyj?cie z tej trudnej sytuacji. Opó?nienie w sp?acie b?dzie skutkowa? wezwaniami do zap?aty, zaliczaniem karnych odsetek oraz podj?ciem dzia?a? windykacyjnych. Po?yczkodawca mo?e równie? zleci? je zewn?trznym podmiotom.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Po?yczka Go

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *