1. Chwilówki online
 2. >
 3. Po?yczka Plus

Po?yczka Plus – chwilówki, opinie, kontakt

Kolejny podmiot dzia?aj?cy na rynku po?yczek to pozyczkaplus.pl. Oferuje swoim klientom chwilówki krótkoterminowe dost?pne online. Czyli dodatkowa gotówka bez wychodzenia z domu – to lubimy! Przyjrzyjmy si? jednak ofercie tego po?yczkodawcy.

Po?yczka Plus logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 15)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Aventus Group Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kard. St. Wyszy?skiego 2B, Bia?ystok
E-mail: info@pozyczkaplus.pl
WWW: www.pozyczkaplus.pl
Telefon kontaktowy: 85 871 00 52
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 21:00,
Sb.09:00 - 18:00; Nd. 09:00 - 17:00

NIP: 9662029390
REGON: 200358089
KRS: 0000355948

Szybkie chwilówki – Po?yczka Plus

Instytucja po?yczkowa ten nale?y do Aventus Group, która dzia?a równie? w Czechach, ?otwie i Litwie. W Polsce firm?-matk? jest Ma?a Po?yczka, która zosta?a zarejestrowana w 2010 roku. Od tego czasu marka Po?yczka Plus zdoby?a wiele wyró?nie? mi?dzy innymi, Rzetelna Firma, Firma Wiarygodna Finansowo, Odpowiedzialny Po?yczkodawca oraz Instytucja Po?yczkowa Roku 2016. Do Aventus Group nale?y jeszcze marka Smart Po?yczka.

Swoim klientom Po?yczka Plus oferuje chwilówki do 8000 z? na maksymalnie 45 dni.  Po?yczkobiorca prowadzi równie? bloga internetowego po?wi?conego finansom: zarówno ró?nym aspektom zobowi?za? finansowych, ale tak?e oszcz?dzaniu, edukacji finansowej.

Pozyczkaplus.pl – jak wzi?? chwilówk??

Bardzo prosto: wystarczy wej?? na stron? internetow? i uzupe?ni? formularz zg?oszeniowy. Wed?ug instytucji po?yczkowych nie powinno to potrwa? d?u?ej ni? dwie minuty – o ile macie pod r?k? wszystkie potrzebne informacje: numer PESEL, seri? i numer dowodu osobistego oraz numer konta bankowego.

Do udanej rejestracji wymagane jest jeszcze tylko potwierdzenie to?samo?ci. Mo?na to zrobi? poprzez wykonanie przelewu na jeden z podanych rachunków bankowych Po?yczki Plus lub korzystaj?c z ekspresowej weryfikacji rachunku za pomoc? specjalnej aplikacji. W przypadku przelewu kwota, jak? b?dziemy musieli przela? to 1 grosz. Trzeba pami?ta?, by tytu? przelewu by? zgodny z szablonem podanym przez po?yczkodawc?, inaczej weryfikacja nie b?dzie udana.

Pomy?lnie zako?czona weryfikacja danych oznajmiona b?dzie SMS-em, w którym dostaniemy tymczasowe has?o do logowania si? na swoim profilu klienta na stronie po?yczkodawcy. Wówczas b?dziemy mogli z?o?y? wniosek kredytowy.

Ca?y proces tylko w opisie mo?e wygl?da? d?ugo, w rzeczywisto?ci jednak ca?o?? nie powinna zaj?? d?u?ej ni? 5 minut.

Formalno?ci w Po?yczka Plus

Po?yczka Plus podobnie jak inni po?yczkodawcy stawia na minimum formalno?ci. Oferta po?yczkodawcy skierowana jest do osób mieszkaj?cych na sta?e w Polsce i maj?cych polskie obywatelstwo. Ponadto, ka?dy po?yczkobiorca powinien mie? w?asny rachunek osobisty, a tak?e aktywny numer telefonu. Wynika to oczywi?cie ze sposobu aplikowania po chwilówk?.

Dla kogo chwilówka w Po?yczkaplus.pl?

Wnioski o po?yczk? sk?ada? mog? osoby, które uko?czy?y 21. rok ?ycia, i które nie mia?y jeszcze 74 urodzin. To do?? szeroki zakres wiekowy – zw?aszcza górna granica jest przyjazna osobom starszym. M?odsze osoby mog? si?gn?? po ranking: chwilówki od 18 lat, natomiast starsze zapraszamy do poznania zestawienia: chwilówki dla emerytów.

Sprawdzanie rejestrów d?u?ników

Je?li kto? z Was widnieje w BIG InfoMonitor, ERIF lub KRD, to niestety weryfikacja Waszej zdolno?ci kredytowej nie wypadnie pomy?lnie i po?yczkodawca odmówi udzielenia wsparcia finansowego. Sprawdzane s? równie? inne rejestry nierzetelnych klientów, wi?c je?li figurujecie w którymkolwiek, to od razu mo?emy Was zaprosi? do poznania rankingów, w których zestawiamy instytucje po?yczkowe mniej restrykcyjne pod tym wzgl?dem: chwilówki dla zad?u?onych oraz chwilówki bez BIK.

Ile i na jaki czas po?yczaj? w Po?yczka Plus

W tej instytucje po?yczkowej mo?na wzi?? od 200 z? do maksymalnie 8000 z? na okres od 1 dnia do 45 dni. Warto jednak zaznaczy?, ?e nie jest to najta?sza oferta na rynku, co poka?e przyk?ad reprezentatywnej po?yczki (kolejnej). Po?yczaj?c 1000 z?otych na 30 dni, b?dziemy zobowi?zani odda? 1282,22 z?, co przeliczaj?c na RRSO daje 1804%. To prawie o 400% wi?cej ni? u konkurencji, takiej jak SohoCredit lub Tani Kredyt.

Dzieje si? tak dlatego, ?e Po?yczka Plus jest po?rednikiem mi?dzy klientem a w?a?ciwym po?yczkodawc?: Tusumi sp. z o.o. Podana spó?ka nie ma w?asnej strony internetowej. Na transakcji musz? zatem zarobi? dwie firmy, a nie tylko jedna.

Musimy zaznaczy?, ?e odnale?li?my cztery wersje umów ramowych, w dwóch z nich by?a mowa o ubezpieczeniu na ?ycie po?yczkobiorcy w Towarzystwie EUROPA, warto wi?c dopyta? si? konsultanta o ten szczegó? – na stronie internetowej nie ma informacji na ten temat.

Warto zaznaczy?, ?e umowa podpisana z Po?yczka Plus jest bezterminowa. Ma to u?atwi? po?yczkodawcy udzielanie kolejnych chwilówek (bez potrzeby weryfikacji to?samo?ci; zdolno?? kredytowa sprawdzana jest ka?dorazowo). Oznacza to jednak, ?e instytucja po?yczkowa ma stale dost?p do naszych danych osobowych i zarz?dza nimi. Dlatego osoby, które strzeg? informacji o sobie i nie planuj? dalszych chwilówek, powinny wypowiedzie? umow? po sp?aceniu zobowi?zania.

Ile czeka si? na pieni?dze?

Wniosek o po?yczk? rozpatrywany jest w godzinach pracy infolinii, zatem w dni powszednie mi?dzy 7:30 a 21:00, natomiast w weekendy od 9:00 do 17:00. Analiza wniosku nie trwa du?ej ni? kwadrans, wi?c decyzja wydawana jest bardzo sprawnie.

Po?yczkodawca wyp?aca pieni?dze od razu po wydaniu pozytywnej weryfikacji wniosku i tylko od tego, w jakim banku mamy za?o?ony rachunek, zale?y jak szybko b?dziemy mieli pieni?dze na koncie. Dlatego te? warto zwróci? uwag? na podane przez Po?yczk? Plus rachunki bankowe, najszybciej jest, gdy transakcja odbywa si? w ramach jednego banku. W innym przypadku na pieni?dze mo?emy czeka? nawet do nast?pnego dnia roboczego.

Jak sp?aci? chwilówk? w Po?yczka Plus?

Tutaj do znudzenia b?dziemy powtarza?: terminowo! Ten po?yczkodawca umo?liwia jednak refinansowanie zobowi?zania, je?li wyniknie taka potrzeba. Nie wiemy, jednak czy jest to dobra informacja, czy te? z?a. Wracaj?c do naszego przyk?adu po?yczki: chc?c przesun?? termin sp?aty 1000 z? o 30 dni, zap?aci? b?dziemy musieli 282,22 z?. I co wa?ne, im kwota po?yczki jest wy?sza, tym koszty przesuni?cia sp?aty s? ni?sze. Po?yczkodawca udost?pnia tylko opcj? refinansowania po?yczki na okres równy okresowi na jaki po?yczyli?my pieni?dze.  Koszt przed?u?enia terminu sp?aty wed?ug tabeli op?at wynosi od 21,9% do 28,6%. Ostateczne koszty zale?? od kwoty po?yczki i okresu kredytowania.

Nale?y równie? przypomnie?, ?e w razie nieterminowych sp?at instytucja po?yczkowa ma prawo wpisa? nas w rejestry nierzetelnych klientów.

Za po?rednictwem pracownika infolinii mo?emy próbowa? równie? zawrze? z po?yczkodawc? ugod? dotycz?c? ratalnej sp?aty zaci?gni?tego zobowi?zania.

Je?eli z jakiego? powodu zdarzy si? nam pomy?ka i wp?acimy na konto instytucji po?yczkowej wi?cej ni? powinni?my, to po telefonicznym upomnieniu kwota zostanie nam zwrócona. Z tego tytu?u pobierane jest 2 z? op?aty za zwrot nadwy?ki.

Dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e sp?aty po?yczki mo?na dokona? szybciej, ni? przewiduje to umowa. W zapisie umowy ramowej nie zaznaczono jednak, by po?yczkobiorcy by?y zwracane z tego tytu?u jakiekolwiek ró?nice w kosztach chwilówki. W tym celu musi skontaktowa? z infolini? – konsultant wyliczy kwot? do sp?aty na wskazany przez klienta dzie?.

Po?yczka Plus i oferta “pierwsza chwilówka”

Klienci, którzy pierwszy raz korzystaj? z po?yczki w tej instytucji po?yczkowej, mog? liczy? na specjalny produkt: pierwsz? chwilówk?. Co mo?e rozczarowa?, nie jest to jednak jak w przypadku innych po?yczkodawców oferta darmowa…

Po?yczka Plus oferuje swoim klientom pierwsz? po?yczk? na normalnych warunkach. Zobowi?zanie mo?na zaci?gn?? na kwot? od 200 z? do 2000 z? ze sp?at? w 15 lub 30 dni. Niezale?nie od tego, na jak? sum? we?miemy chwilówk? zawsze b?dziemy musieli doda? do niej od 52 z? do 565 z?. Czyli po?yczaj?c 500 z? oddajemy 641,11 z?.

Programy lojalno?ciowe w Po?yczce Plus

Osoby, które po?yczaj? w tej instytucji po?yczkowej, s? zach?cane do uczestnictwa w programie lojalno?ciowym Korzy?ci PLUS. Za terminowe sp?aty zobowi?za? otrzymujemy kody rabatowe, które nast?pnie mo?emy wykorzysta? do obni?enia kosztów nast?pnych zobowi?za?.

Na stronie znajduje si? równie? blog po?wi?cony mi?dzy innymi produktom Po?yczki Plus, nagrodach i wyró?nieniach, które otrzymuje instytucja po?yczkowa, a tak?e oszcz?dzaniu i stylowi ?ycia.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Po?yczka Plus

4 thoughts on "Po?yczka Plus"

 1. Enrike pisze:

  Chwilówki bior? od kilku lat- nie zdarzy?o mi si?, ?ebym jeszcze kiedy? spó?ni? si? z oddaniem pieni?dzy. Mo?e nie prowadz? swojego prywatnego rankingu, ale chwilówki w Po?yczka Plus moim zdaniem s? jedn? z najlepszych ofert na rynku. Jak tylko potrzebuje pieni?dzy, to odpalam komputer i w kilka minut mam brakuj?c? w domowym bud?ecie kwot?. Bior? chwilówki z g?ow? i nie przeceniam swoich zdolno?ci, to bardzo wa?ne, wi?c polecam wszystkim osobom z rozwag? podchodzi? do tego typu zobowi?za?.

 2. karolinkaaa pisze:

  Wszystko tak jak w umowie. Pierwsza po?yczka rzeczywi?cie kosztowa?a 10 z?. Pieniadze na koncie po niespe?na godzinie. Mia?am pewne problemy z wype?nieniem formularza ( móg?by by? bardizej czytelny, do niektórych rzeczy mia?am w?tpliwo??). Na szcz??cie pomóg? mi konsultant z infolinii. Nie wiem jak jest z przed?u?eniem po?yczki, ale je?li splacacie po?yczki w terminie to moge poleci?.

  1. Wlad pisze:

   Fajnie, ?e u ciebie wszystko bez najmniejszego problemu si? odby?o…. te? mog? ich poleci?, ale warunkowo. Warunkowo, bo fajnie si? sp?aca?o, wszyscy byli zadowoleni, ale pewnego razu mia?em wyjazd, wys?a?em wi?c z poczty polskiej, przez formularz przelewowy, sz?o to nie wiem ze 4 dni, a oni ?e kara, bo si? spo?ni?em, nieprzyjemna sprawa, ale uda?o si? naprostowa?, bo mia?em formularz przelewu z piecz?tk? z poczty polskiej, wi?c odpu?cili, tak to pewnie dodatkowo kilka dyszek by mnie pewnie kosztowa?o.

 3. forfinka pisze:

  Firma jest ok. Oferta po?yczek równie?. Aczkolwiek kilka rzeczy musz? zmieni? tak aby utrzyma? klientów. Po pierwsze polecam dobrze przeszkoli? osoby pracuj?ce na infolinii bo zdarza si?,?e na stronie jest napisane co innego a na infolinii przekazuj? zupe?nie co innego. Po drugie fajnie by?oby jakby wprowadzili infolini? 24 godziny na 7 dni w tygodniu.
  Po trzecie strona czasami si? zawiesza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *