1. Chwilówki online
 2. >
 3. po?yczkaOK

Po?yczkaOK.pl – chwilówki, opinie, kontakt

Potrzebujesz pieni?dzy na nag?e wydatki? Zale?y Ci na tym, ?eby nie by?o konieczno?ci przynoszenia do po?yczkodawcy du?ej ilo?ci dokumentów? W Po?yczka OK za?atwisz wszystko szybko, sprawnie i nawet bez wychodzenia z domu. Poni?ej kilka przydatnych informacji, zanim we?miesz po?yczk?.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

po?yczkaOK logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Odnaol Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Prosta 68, Warszawa
E-mail:
Telefon kontaktowy: brak informacji
NIP: 7010588866
REGON: 364737833
KRS: 0000624003

Kilka s?ów o serwisie po?yczkaOK.pl

Po?yczkaOK.pl to serwis przeznaczony dla wszystkich, dla których wa?na jest wygoda, przejrzysto?? oraz bezpiecze?stwo. Maksymalna kwota po?yczki to 7000 z?otych. Sp?at? mo?na roz?o?y? nawet na 30 miesi?cy. W dodatku Po?yczkaOK posiada ofert? dla osób starszych. Górna granica wiekowa dla klientów to 80 lat. Dlatego w tym serwisie prawie ka?dy mo?e otrzyma? pieni?dze na nag?e wydatki lub spe?nienie swoich marze?. Wygodna aplikacja pozwala na wybór przez klienta niezb?dn? kwot? oraz termin sp?aty. Firma Po?yczkaOK szanuje polskie prawo oraz zasady etyczne. Mo?esz by? spokojny o wszystkie informacje, które podajesz, bo Twoje dane osobowe s? przetwarzane z zachowaniem najwy?szych standardów bezpiecze?stwa.

Kto mo?e uzyska? po?yczk? rataln? online w serwisie po?yczkaOK.pl?

Serwis www.pozyczkaOK.pl umo?liwia bezpieczne i szybkie uzyskanie po?yczki ratalne przez internet w wysoko?ci do 7000 z?. T? kwot? mo?esz roz?o?y? maksymalnie na 30 rat.

Aby z?o?y? wniosek o szybk? po?yczk?, nale?y spe?ni? nast?puj?ce warunki:

 • By? w wieku od 25 do 80 lat,
 • Mie? numer PESEL,
 • Posiada? stale oraz udokumentowane ?ród?o dochodu,
 • Mie? sta?e miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Uzyska? pozytywn? Ocen? ryzyka,
 • Zawrze? z po?yczkodawc? Umow? po?yczki.

Jak wzi?? po?yczk? rataln? przez internet w serwisie po?yczkaOK.pl?

Od pieni?dzy na Twoim koncie dzieli Ci? tylko pi?? kroków:

 1. W pierwszym kroku nale?y wype?ni? wniosek internetowy.

Wype?nienie wniosku sk?ada si? z kilku etapów. Pierwszy z nich to dane po?yczki. Tutaj musisz poda?: kwot? po?yczki oraz okre?li? czas sp?aty w miesi?cach. W drugim etapie uzupe?niasz takie dane osobiste, jak: imi?, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, sposób odbioru gotówki, numer konta oraz stan cywilny. Kolejnym etapem jest podanie danych niezb?dnych do okre?lenia zdolno?ci kredytowej. Tutaj trzeba uzupe?ni? takie dane, jak: ?ród?o dochodu, kwota dochodu netto, liczba osób na utrzymaniu, miesi?czna kwota innych rat i kredytów, obecna forma zamieszkania, czas zamieszkania w aktualnym miejscu, dok?adny adres zamieszkania i do korespondencji. Przedostatni etap dotyczy dochodu i zatrudnienia. Tutaj wymagane s? takie informacje, jak: nazwa zak?adu pracy, stanowisko, dzie? otrzymywana przychodów, okre?lenie od kiedy otrzymujesz dochód z bie??cego ?ród?a, data wyga?ni?cia umowy o prac?, dok?adny adres zak?adu pracy. Trzeba równie? odpowiedzie? na pytanie: ,, Czy pracowa?e? za granic? i chcesz ubiega? si? o zwrot podatku?”. Ju? ostatnim etapem jest potwierdzenie. W nim musisz zaznaczy? nast?puj?ce zgody i o?wiadczenia:

 1. ,,Potwierdzenie zapoznania si? z informacj? o przetwarzaniu danych w celach marketingowych przez SMS Kredyt.”
 2. ,,Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych ?wiadczonych za po?rednictwem telekomunikacyjnych urz?dze? ko?cowych.”
 3. ,,Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych ?wiadczonych drog? elektroniczn?”
 4. ,,Wyra?am zgod? dla SMS Kredyt sp. z o.o. na wyst?pienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej z pro?b? o udost?pnienie informacji, a tak?e udzielam zgody i upowa?nie? zawartych w tre?ci o?wiadczenia dost?pnych pod linkiem.”
 5. ,,Zgoda na potwierdzenie zatrudnienia”
 6. ,,O?wiadczam, ?e podane przeze mnie dane s? prawdziwe i wnioskuj? o zawarcie umowy na odleg?o??.”
 7. ,,O?wiadczam, ?e nie posiadam statusu PEP”.

Mo?na te? zaznaczy? wszystkie zgody jednym przyciskiem.

 1. Drugim krokiem jest decyzja Po?yczkodawcy. Otrzymasz j? smsem.
 2. Trzeci krok to podpisanie umowy po?yczki, któr? przywiezie do Ciebie kurier.
 3. Czwarty krok to przelew pieni?dzy na Twoje konto. Mo?esz je równie? odebra? na poczcie lub w banku w formie gotówki.
 4. Teraz pozosta?a Ci tylko sp?ata po?yczki. Je?eli b?dzie terminowa, to nie poniesiesz ?adnych dodatkowych kosztów.

Kiedy dostan? pieni?dze w po?yczkaOK.pl?

Decyzj? o przyznaniu chwilówki otrzymujesz zaraz po przeprowadzeniu Oceny Ryzyka. Dostaniesz smsa lub firma zadzwoni do Ciebie w tej sprawie. Nast?pnie umowa jest do Ciebie wysy?ana kurierem. Podpisujesz j?, a serwis dostarcza do Ciebie wtedy pieni?dze. Mo?e by? to przelew na konto, odbiór na poczcie albo w banku. Ca?a procedura mo?e potrwa? kilka dni. Plusem jest jednak to, ?e nie musisz wychodzi? z domu, ani dostarcza? ?adnych dokumentów.

Co zrobi?, gdy nie dasz rady sp?aci? po?yczki w terminie?

Sam przed wype?nieniem wniosku o po?yczk? decydujesz o d?ugo?ci okresu sp?aty. Nie ma mo?liwo?ci jego wyd?u?enia po podpisaniu umowy. Jednak je?eli wiesz, ?e nie zd??ysz na czas z zap?at? raty, to skontaktuj si? z Biurem Obs?ugi Klienta. Doradcy postaraj? si? znale?? korzystne dla Ciebie rozwi?zanie.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Po?yczkaOK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *