1. Chwilówki online
  2. >
  3. Po?yczki wraplo

Po?yczki Wraplo – uwaga na ukryte koszty

Wraplo.pl ma w swojej ofercie chwilówki dla zad?u?onych. Nie weryfikuje klientów w bazach BIK. Oferuje d?ugoterminowe po?yczki przez internet do 60 000 z?. Niby wszystko ?wietnie, ale jak to wygl?da w praktyce?

Chwilówka we Wraplo.pl – brak informacji o kosztach ca?kowitych

Gdy jeste? sta?ym klientem, to masz mo?liwo?? wzi?cia chwilówki na raty nawet do 60 000 z?. Wszystko pi?knie, ale nie ma co ukrywa?, ?e w porównaniu do konkurencji, która daje maksymalnie 5000 z?, s? to gigantyczne kwoty. Co z kosztami? Tutaj was zaskoczymy, pewnie, bo…nie wiadomo. Kalkulator nie podaje kwot odsetek, ani prowizji. Nie jest to zach?caj?ca perspektywa, dla osoby, która ju? jest zad?u?ona, a w dodatku bierze kolejn? po?yczk? i nie wie, ile tak naprawd? ma do sp?acenia. Wzi?cie takiej chwilówki na dowód wi??e si? z naprawd? bardzo du?ym ryzykiem. Powinna Ci si? w tym momencie zapali? w g?owie ogromna czerwona lampka. Co jeszcze mog?oby Ci? zaniepokoi? w ofercie Wraplo.pl? Fakt, ?e mo?esz z?o?y?, a? 5 wniosków jednocze?nie. Jest to bardzo dziwne, poniewa? zdecydowana wi?kszo??, o ile nie wszystkie firmy po?yczkowe, które oferuj? chwilówki bez BIK, nie daj? takiej mo?liwo?ci. Mo?na z?o?y? tylko jeden wniosek. Jest to bardzo logiczne, poniewa? po?yczkodawca nie weryfikuje klienta i ta osoba, mo?e mie? ju? bardzo du?e d?ugi i prawdopodobie?stwo sp?aty kolejnego kredytu jest minimalne.

Chwilówka we Wraplo.pl – brak danych kontaktowych

Wydawa?o by si?, ?e firma, która ma w swojej ofercie chwilówki, na równie? na stronie dane kontaktowe. Niestety nie. Gdy wejdziesz w zak?adk? Kontakt, która te? jest dobrze ukryta (w Menu na samym dole), to mo?esz do nich jedynie wys?a? wiadomo??. Musisz poda? tam swoje imi?, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Po?yczkodawca nie zdradza o sobie nic. Na stronie nie ma ani numeru telefonu, ani e-maila, ani nawet adresu siedziby.

Chwilówka we Wraplo.pl – ukryte op?aty

Dla potencjalnego klienta niemi?ym zaskoczeniem b?dzie równie? fakt, ?e po wype?nieniu formularza b?dzie musia? zap?aci? za aktywacj? konta, chocia? na stronie jest informacja, ?e rejestracja jest ca?kowicie bezp?atna. Op?ata za przelew wynosi 5 z?, a za sms a? 11,07 z?. T? form? wy?udzenia pieni?dzy stosuj? wszystkie firmy nale??ce do Geldor Artur Karwot ul. Morwowa 64, 44-207 Rybnik, NIP: 642-247-94-42.

Chwilówka we Wraplo.pl – brak uprawnie? do udzielania po?yczek

Aby firma zgodnie z prawem, mog?a oferowa? chwilówki bez BIK, powinna mie? kapita? zak?adowy w wysoko?ci minimum 200 tys. z?otych. Trzeba by? te? wpisanym na list? po?yczkodawców KNF. Wraplo.pl nie spe?nia tych warunków, wi?c uzyskanie po?yczki jest po prostu niemo?liwe. Strona jest tylko form? wy?udzenia od potencjalnych klientów pieni?dzy.

Podsumowanie

Przygl?daj?c si? bli?ej ofercie Wraplo.pl, trzeba przyzna?, ?e lepiej jest dwa razy si? zastanowi?, zanim we?mie si? u nich po?yczk?. Ostrze?eniem powinno by? dla Ciebie to, ?e mo?na po?yczy? bardzo du?? kwot?, a na stronie nie ma nawet danych kontaktowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *