1. Chwilówki online
 2. >
 3. Po?yczkodaj

Po?yczkodaj.pl – chwilówki, opinie, kontakt

Ka?dy chocia? raz w ?yciu mia? tak? sytuacj?, gdy potrzebowa? gotówki na nagle wydatki. Zepsuta pralka, samochód, potrzeba wyjazdu gdzie?, leczenie. Ilu ludzi, tyle potrzeb. Dlatego dobrze jest zna? cho? jedn? sprawdzon? firm? po?yczkow?. Serwis Po?yczkodaj.pl oferuje szybkie po?yczki przez internet. Czy warto skorzysta? z tej oferty?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczkodaj logo
Ocena: 2
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: Finansec Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Paderewskiego 48, Kielce
E-mail: biuro@pozyczkodaj.pl
Telefon kontaktowy: 801013003
NIP: 9591956892
REGON: 260780752
KRS: 0000516005

Kilka s?ów o serwisie Po?yczkodaj.pl

To nowoczesny i innowacyjny portal z bran?y finansowej. Firma cechuje si? etycznym podej?ciem do biznesu oraz udziela klientom rzetelnych informacji. Serwis www.pozyczkodaj.pl umo?liwia szybki dost?p do gotówki, przy zachowaniu minimum formalno?ci. W ci?gu kilku klikni?? z?o?ysz wniosek o po?yczk? i dostaniesz chwilówk? na dowolnie wybrany przez Ciebie cel. Platforma po?yczkowa opiera si? na nowoczesnych technologiach. Dzi?ki temu wszystkie wpisywane przez Ciebie dane s? stuprocentowo bezpieczne, a ca?a transakcja przebiega bardzo sprawnie. Po?yczki w serwisie www.pozyczkodaj.pl udzielane s? na korzystnych warunkach raz jasnych zasadach. Po?yczkodawc? jest firma Prometeusz Finanse Sp. z o.o. Je?eli szukasz elastycznej po?yczki bez dodatkowych kosztów, to serwis www.pozyczkodaj.pl jest w?a?nie dla Ciebie.

Jakie warunki trzeba spe?ni?, aby wzi?? po?yczk??

O chwilówk? w serwisie www.pozyczkodaj.pl mog? si? ubiega? osoby, które:

 • s? obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej,
 • maj? od 28 do 84 lat,
 • nie maj? wpisu w ?adnym rejestrze d?u?ników.

Niespe?nienie chocia? jednego z tych trzech warunków, b?dzie skutkowa?o odrzuceniem wniosku o po?yczk?. Plusem jest to, ?e wzi?cie chwilówki wi??e si? z minimum formalno?ci. Potrzebny jest jaki? dokument potwierdzaj?cy Twoje wynagrodzenie oraz Twoje dane z dowodu osobistego, numer telefonu i numer rachunku bankowego. Jednak nale?y pami?ta? o tym, ?e chwilówk? mog? wzi?? osoby, które maj? ju? jakie? zobowi?zania finansowe w bankach lub innych instytucjach.

Natomiast powodem odrzucenia wniosku mo?e by? to, ?e nie spe?niasz cho?by jednego z wymienionych wcze?niej warunków, Twoje wynagrodzenie jest zbyt niskie lub w z?o?onym przez Ciebie formularzu by?y b??dy. O decyzji kredytowej zostaniesz poinformowany za pomoc? smsa niezale?nie od tego, czy b?dzie ona negatywna czy pozytywna. Pami?taj równie? o tym, ?e w serwisie mo?esz mie? zaci?gni?t? jednocze?nie tylko jedn? po?yczk?.

Ile czeka si? na pieni?dze w serwisie www.pozyczkodaj.pl?

Je?eli Twój wniosek o po?yczk? zostanie rozpatrzony pozytywnie, to przelew zostanie wykonany w ci?gu 5 minut. Jednak to, kiedy realnie otrzymasz pieni?dze jest zale?ne od chwili, w której Twój bank zaksi?guje pieni?dze.

Jak wzi?? po?yczk??

Przede wszystkim musisz mie? pod r?k? nast?puj?ce dane:

 • numer twojego konta bankowego, na który chcesz otrzyma? pieni?dze,
 • numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu komórkowego (potrzebny do weryfikacji).

Teraz czeka Ci? wype?nienie kilku kroków:

Krok numer 1warunki po?yczki

Na stronie g?ównej za pomoc? suwaka wybierz wysoko?? po?yczki i czas jej trwania. Sprawd?, jaki jest jej ca?kowity koszt, a nast?pnie kliknij przycisk „We? po?yczk?”.

Krok numer 2- wype?nienie wniosku i podanie danych.

Wniosek o po?yczk? mo?na z?o?y? tylko i wy??cznie telefonicznie. Nie ma mo?liwo?ci zawnioskowania telefonicznego. W podstawowych danych musisz wpisa? takie informacje jak: imi?, nazwisko, PESEL, dowód osobisty. Nale?y te? wybra? form? zatrudnienia. W kolejnym etapie nale?y wpisa? dane do logowania, czyli telefon, e-mail, has?o i powtórzenie has?a.

Ostatnim etapem jest zaznaczenie nast?puj?cych zgód i o?wiadcze?:

 1. ,,O?wiadczam, ?e zapozna?am/?em si? z tre?ci? formularza informacyjnego dotycz?cego po?yczki oraz regulaminem serwisu.”
 2. ,,O?wiadczam, ?e zapozna?a/?em si? i akceptuj? zasady ochrony danych osobowych i postanowienia polityki prywatno?ci.”
 3. ,,W zwi?zku ze z?o?onym przeze mnie wnioskiem o udzielenie po?yczki udzielam pe?nomocnictwa do wyst?powania w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz BIG InfoMonitor S.A. z pro?b? o udzielenie informacji dotycz?cych moich danych osobowych.”
 4. ,,Wyra?am zgod? na udost?pnienie moich danych osobowych w celu dokonania oceny zdolno?ci kredytowej.”
 5. ,,Udzielam pe?nomocnictwa do podpisania Ramowej Umowy Po?yczki oraz Umowy Po?yczki pozyczkodaj.pl.”
 6. ,,Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych”.
 7. ,,Wyra?am zgod? na udost?pnianie moich danych osobowych w celach marketingowych.”

Krok numer 3- weryfikacja.

Nale?y dokona? symbolicznego przelewu ze swojego rachunku bankowego. Pozwala to na natychmiastow? weryfikacj? to?samo?ci. Przelew taki wykonuje si? tylko jeden raz w czasie rejestracji. Przy nast?pnych po?yczkach nie b?dzie to ju? wymagane.

Krok numer 4- oczekiwanie na przelew

Przeczytaj umow? po?yczkow? i j? zaakceptuj. Gdy tylko serwis otrzyma takie potwierdzenie, to po?yczka w ci?gu 5 minut zostanie przelana na Twoje konto bankowe.

W jaki sposób serwis www.pozyczkodaj.pl weryfikuje Twoje dane?

Robi to za pomoc? symbolicznej op?aty weryfikacyjnej. Wynosi ona 1 grosz. Nale?y jej dokona? z Twojego osobistego rachunku bankowego.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Po?yczkodaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *