1. Chwilówki online
  2. >
  3. Po?yczKOM

Po?yczKOM- chwilówki, opinie, kontakt

Po?yczKOM to marka po?yczkowa, pochodz?ca od popularnej firmy SMS Kredyt. Zajmuje si? udzielaniem po?yczek przez internet na raty. Maksymalna kwota, któr? mo?na wzi?? to 3000 z? na okres do 30 miesi?cy. Wysoko?? po?yczki mo?na dopasowa? do oczekiwa? finansowych klientów. Po?yczk? mo?na bez problemu sp?aci? wcze?niej i w ten sposób zaoszcz?dzi? na odsetkach.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczKOM logo
Ocena: 2.5
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: Loando S.C.
Siedziba firmy: ul. Pilchowicka 27/8, Warszawa
E-mail:
Telefon kontaktowy: +48 799 448 077
NIP: 5223034263
REGON: 362018689
KRS: brak informacji

Wi?cej informacji o firmie Po?yczKOM

Po?yczKOM oferuje szybkie i wygodne us?ugi na rynku finansowym. Koniec z marnowaniem czasu, aby wzi?? po?yczk?. Nie musisz ju? czeka? paru dni na decyzj? kredytow? i si? niepotrzebnie denerwowa?. Akceptacja przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 grosza nie b?dzie trwa?a przez dwa dni. Gwarantujemy, ?e nie b?dzie ?adnych opó?nie?, je?eli chodzi o wp?at? po?yczki na Twoje konto. To doskona?a oferta dla wszystkich, którzy b?yskawicznie potrzebuj? gotówki. W Po?yczKOM nie ma zb?dnych formalno?ci, za?wiadcze?, podpisywania umów, oczekiwania na kuriera. Wystarczy wype?ni? krótki formularz kredytowy i przez par? minut poczeka? na decyzj? kredytow?. Gdy decyzja b?dzie pozytywna, to po?yczkodawca zadzwoni do Ciebie w ci?gu 15 minut i podpisze z Tob? umow? przez internet.  Po zako?czeniu rozmowy natychmiast zostanie do Ciebie wys?any przelew. Pieni?dze mo?esz odebra? w wybranym przez Ciebie urz?dzie pocztowym lub w oddziale Banku PEKAO S.A. Dost?pnych jest a? 7500 oddzia?ów pocztowych oraz oko?o 1000 oddzia?ów bankowych. Wystarczy, ?e b?dziesz mia? przy sobie dowód osobisty i specjalny kod GIRO. Mo?esz ju? cieszy? si? z otrzymanych pieni?dzy. Prosto, szybko i wygodnie.

Do kogo jest skierowana oferta po?yczek w Po?yczKOM?

O po?yczk? mog? ubiega? si? osoby, które:

  • s? w wieku od 20 do 80 lat,
  • maj? numer PESEL,
  • posiadaj? sta?e ?ród?o dochodu,
  • maj? sta?y adres zamieszkania,
  • maj? pozytywn? histori? kredytow? w rejestrach BIG InfoMonitor, KRD, BIK S.A.

Za zalet? nale?y uzna? fakt, ?e taki przedzia? wiekowy sprawia, ?e z po?yczki mog? skorzysta? zarówno osoby bardzo m?ode, na przyk?ad studenci zaoczni, oraz osoby, które ju? s? na emeryturze.

Firma Po?yczKOM nie wymaga od swoich klientów zastawów ani por?cze?. Wnioskodawca musi jedynie posiada? aktywny dowód osobisty oraz poda? najwa?niejsze informacje, które umo?liwi? po?yczkodawcy dokona? Oceny Ryzyka i sprawdzi? Twoj? zdolno?? kredytow?.

Kiedy pieni?dze z chwilówki w Po?yczKOM znajd? si? na Twoim koncie bankowym?

Decyzj? kredytow? otrzymasz w ci?gu 15 minut od z?o?enia wniosku. Pó?niej po?yczkodawca wykona do Ciebie telefon i od razu po zako?czeniu rozmowy, zostanie przes?any przelew. Jednak rzeczywisty czas, w jakim otrzymasz gotówk? na Twoje konto, jest zale?ny od sesji bankowych w Twoim banku. Maksymalnie nast?pnego dnia dostaniesz pieni?dze.

Jak wzi?? po?yczk? w Po?yczKOM?

Serwis www.pozyczkakom.pl jest szybkim i bardzo komfortowym sposobem wzi?cia po?yczki ratalnej na kwot? do 3000 z?. Mo?na roz?o?y? j? nawet na 30 rat. Nale?y wype?ni? tylko minimum formalno?ci. O po?yczk? mog? si? ubiega? osoby, które s? w wieku od 20 do 80 lat, maj? przyznany numer PESEL, sta?e oraz udokumentowane ?ród?o dochodu, stale miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, uzyska?y pozytywn? Ocen? Ryzyka. To wszystkie warunki. Je?eli je spe?niasz, to co powiniene? zrobi? dalej? Najpierw musisz na stronie internetowej PozyczkaKom.pl wybra? kwot? oraz okres po?yczki. Dopasuj wysoko?? rat do Twoich aktualnych mo?liwo?ci finansowych. W krótkim formularzu internetowym, nale?y wype?ni? wszystkie niezb?dne informacje do oceny Twojej zdolno?ci kredytowej. Nie powinno Ci to zaj?? wi?cej ni? 5 minut. Na tym etapie konieczne jest równie? wybranie przez Ciebie sposób realizacji po?yczki (urz?dy pocztowe lub placówki bankowe PEKAO S.A.). Nie musisz si? obawia? o bezpiecze?stwo podawanych przez Ciebie informacji, poniewa? s? one zabezpieczone i przetwarzane  wed?ug obowi?zuj?cych przepisów prawa i procedur bezpiecze?stwa. Decyzj? dotycz?c? przyznania po?yczki ratalnej dostaniesz b?yskawicznie. Je?eli b?dzie ona pozytywna, to zadzwoni do Ciebie nasz doradca finansowy i przeprowadzi z Tob? krótk? rozmow? telefoniczn?. Chodzi tutaj o potwierdzenie i akceptacj? warunków umowy po?yczkowej przez internet. Nast?pnie s? uruchamiane ?rodki po?yczki ratalnej i przekazywane do wp?aty. Na Twój adres zamieszkania w tym samym czasie zostanie wys?ana umowa po?yczkowa do podpisania. Podpisujesz j? i bez ?adnych kosztów, odsy?asz j? do po?yczkodawcy.

Czy serwis Po?yczKOM weryfikuje swoich przysz?ych klientów w rejestrach?

Tak, poniewa? bez zdolno?ci kredytowej, nie mo?na nikomu udzieli? po?yczki. Po?yczKOM sprawdza wnioskodawców w nast?puj?cych rejestrach:

  • BIG InfoMonitor -Biurze Informacji Gospodarczej
  • BIK – Biurze Informacji Kredytowej;
  • KRD – Krajowym Rejestrze D?ugów.

Co zrobi?, je?eli nie b?dziesz w stanie sp?aci? po?yczki w terminie?

Istnieje mo?liwo?? zmiany dnia sp?aty raty. Je?eli chcesz to zrobi?, to musisz skontaktowa? si? z Biurem Obs?ugi Klienta i ustali? niezb?dne szczegó?y. Nie ma natomiast mo?liwo?ci, aby ca?kowicie wyd?u?y? termin sp?aty po?yczki. Zobowi?zanie musi zosta? sp?acone w terminie.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Po?yczKOM

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *