1. Chwilówki online
 2. >
 3. Po?yczkomat

Po?yczkomat – chwilówki, opinie, kontakt

Marka ta nale?y do operatora Friendly Finance Poland Sp. z o.o., który dzia?a w sektorze krótkoterminowych mikropo?yczek równie? na terenie pa?stw skandynawskich i Europie ?rodkowej. Domena kobietazkasa.pl równie? nale?y do tego samego w?a?ciciela. Sam Po?yczkomat powsta? w 2013 roku i od momentu wej?cia na rynek mia? ju? ponad milion klientów. Sprawd?my zatem jego ofert?!

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Po?yczkomat logo
Ocena: 3.82
(ilość ocen: 11)
Dokładna nazwa firmy: Friendly Finance Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Z?ota 7 lok. 18, Warszawa
E-mail: kontakt@pozyczkomat.pl
Telefon kontaktowy: 22 112 0 112
NIP: 107-002-50-46
REGON: 146512445
KRS: 0000448749

Milion klientów obs?u?onych przez Po?yczkomat

Taka liczba robi wra?enie, jednak instytucje po?yczkowa nie precyzuje, czy jest to liczba udzielonych po?yczek, za?o?onych kont klientów, czy mo?e osób, które otrzyma?y po?yczk? minimum raz.

Po?yczkomat.pl jest jedn? z lepiej rozpoznawalnych marek w?ród chwilówek. Podobnie jak konkurencja stawia na przejrzyste zasady i ?atwy dost?p do pieni?dzy.

Po?yczkomat ma w swojej ofercie standardowe chwilówki, w tym z pierwsz? darmow? po?yczk?. Na stronie internetowej jest równie? poradnik: Akademia Wydatków Domowych. Klienci s? zach?cani do brania udzia?u w programie lojalno?ciowym.

Jak wzi?? chwilówk? w Po?yczkomacie?

Najpierw musimy za?o?y? profil na stronie internetowej instytucji po?yczkowej – tutaj nie ma nic zaskakuj?cego 😉 Podobnie jak potwierdzenie rejestracji poprzez maila weryfikacyjnego oraz przelew z konta osobistego na kwot? 1 grosza. W kolejnym etapie oddzwania do nas pracownik infolinii instytucji po?yczkowej i potwierdza pozosta?e dane osobowe. Nast?pnie sk?adamy wniosek samodzielnie na swoim profilu klienta lub za po?rednictwem konsultanta telefonicznego. Po?yczkomat na stronie chwali si?, ?e je?eli wszystko jest porz?dku, to ca?y proces trwa ok. 10 minut. Gdy po?yczkobiorca ma jeszcze konto w jednym ze wskazanych banków, to pieni?dze pojawiaj? si? na nim natychmiast. Wówczas mo?emy wyda? je na cokolwiek – szkoda tylko, ?e pó?niej trzeba je odda? 🙁

Po?yczkomat.pl – jakie s? formalno?ci?

Standardowo, nale?y by? polskim obywatelem lub na sta?e mieszka? w Polsce i mie? nadany numer PESEL. Ponadto umowa okre?la, ?e nale?y mie? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, a tak?e posiada? aktywne konto profilowe na stronie po?yczkodawcy.

Po?yczkomat.pl zastrzega równie?, ?e nie mo?na mie? wzgl?dem niego zaleg?o?ci finansowych.

W jednym czasie mamy mo?liwo?? posiadania tylko jednej po?yczki.

Dla kogo chwilówka w Po?yczkomat.pl?

I tutaj mamy dla Was tylko dobre wiadomo?ci: wystarczy by? osob? pe?noletni?. Regulamin nie wskazuje tutaj ?adnej innej granicy wiekowej – mo?e ucieszy? to zarówno studentów, jak i osoby starsze. Po?yczkomat.pl jest zatem podobny w tym zakresie do Wonga – obie instytucje po?yczkowe s? przyjazne wszystkim grupom wiekowym.

Czy sprawdzane s? rejestry d?u?ników?

Tutaj od razu wszystkich tych, którzy widniej? w jakichkolwiek rejestrach zad?u?enia, mo?emy odes?a? do innych naszych podstron: chwilówki z komornikiem, chwilówki dla zad?u?onych, czy chwilówki bez za?wiadcze?. Po?yczkomat z pewno?ci? nie udzieli Wam po?yczki. Po?yczkodawca zagl?da do KRD i ERIF.

Wymagany jest równie? sta?y dochód, wiec dorzucimy jeszcze ranking chwilówki dla bezrobotnych. Co ciekawe firma nie sprawdza BIK.

Po?yczkomat.pl – jak d?ugo czeka si? na pieni?dze

Instytucja po?yczkowa reklamuje si?, ?e wyp?aca pieni?dze przez ca?? dob? i przez wszystkie dni w roku, a przelew jest na koncie ju? po 10 minutach od z?o?enia wniosku. Jest to jednak oferta dost?pna tylko dla zweryfikowanych wcze?niej klientów, do których nie musi oddzwania? telemarketer.

Nowi po?yczkobiorcy równie? czekaj? 10 minut na gotówk?, o ile zadzwoni? w godzinach pracy infolinii 🙂 Przyzna? trzeba, ?e nie mo?na narzeka? na dost?pno?? telemarketerów, poniewa? harmonogram pracy jest nast?puj?cy:

 • Poniedzia?ek- pi?tek: 8.00-21.00
 • Sobota: 9:00-17:00
 • Niedziela: 11:00-15:00

Je?li uda Wam si? za?o?y? profil na stronie i z?o?y? wniosek o po?yczk? poza tymi godzinami, to konsultant oddzwoni nast?pnego dnia, jak tylko infolinia zacznie prac?.
Uwaga! Po?yczkomat zastrzega, ?e je?eli macie rachunek w banku, w którym nie posiada konta (Bank Zachodni WBK, PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A., mBank, Alior Bank, Millennium Bank), to ksi?gowanie wp?aty mo?e by? opó?nione! Nie zale?y to ju? od chwilówkodawcy, a od sesji naszego banku i mo?e potrwa? nawet dwa dni robocze.

Ile i na jaki okres mo?na wzi?? chwilówk? w Po?yczkomacie?

Najwy?sza kwota po?yczki to 4 000 z?otych, a okres sp?aty to od 7 do 35 dni. Wspomnimy tylko, ?e podobnie jak inni po?yczkodawcy, np. Filarum, to ile mo?emy wzi??, jest zale?ne od tego, która jest to Wasza chwilówka. O maksymaln? sum? mo?emy wnioskowa?, je?li 5 poprzednich po?yczek sp?acili?my terminowo.

Pami?tajcie jednak, ?e to, jak? kwot? otrzymacie, jest zale?ne od Waszej zdolno?ci kredytowej. Nie bierzcie równie? po?yczek ponad Wasze mo?liwo?ci finansowe – dodatkowe op?aty za przed?u?enie sp?aty zupe?nie wyczyszcz? Wam kieszenie.

Wybieraj?c suwakami sum? po?yczki i czas sp?aty od razu wy?wietla Wam si? RRSO i ca?kowita kwota do zwrotu – nawet je?li pilnie potrzebujecie gotówki, to sprawdzajcie tamte wyniki.

Podobnie jak w Ferratum, zad?u?enie mo?ecie zwraca? ratalnie – wi??e si? to jednak z dodatkowymi kosztami i jest przeznaczone dla osób, które maj? trudno?ci ze sp?at? zobowi?zania

Po?yczkomat.pl – jak sp?aci? po?yczk??

W wyznaczonym przez Was dniu nale?y wykona? przelew na podany numer konta. Je?eli macie konto w jednym z tych banków:

 • Bank Zachodni WBK
 • PKO Bank Polski
 • Bank Pekao S.A.
 • mBank
 • Alior Bank
 • Millennium Bank

To przelew zostanie zaksi?gowany w ci?gu kilku, kilkunastu minut. W innym przypadku musicie dokona? p?atno?ci odpowiednio wcze?niej, by na pewno zosta?a ona zaksi?gowana o czasie.

Uwaga! Po?yczkomat nie ?yczy sobie przelewów wykonywanych za pomoc? Blue Media S.A.

Dodatkowo, je?li b?dziecie zalega? ze sp?at? zobowi?za?, to instytucja po?yczkowa ma prawo wpisa? Was do rejestru d?u?ników.

Pierwsza po?yczka – jaka kwota?

Nowym klientom Po?yczkomat oferuje chwilówk? bez ?adnych dodatkowych kosztów. Ile mo?ecie wzi?? w tej instytucji po?yczkowej? Maksymalna kwota pierwszej po?yczki to 1500 z?otych, zatem jest to porównywalne z ofertami innych marek.

To oczywi?cie oznacza, ?e jak po?yczycie 800 z?otych, to ca?kowita suma, jak? musicie odda?, to 800 z?. W przypadku naruszenia zasad sp?aty doliczane s? dodatkowe koszta – dlatego pilnujcie terminów!

Program lojalno?ciowy w Po?yczkomat.pl

Swoim lojalnym klientom, którzy sp?acaj? zobowi?zania terminowo, po?yczkodawca oferuje udzia? w programie lojalno?ciowym. Dzi?ki temu mo?na otrzyma? zni?ki na nast?pne po?yczki, a tak?e zwi?kszy? kwot? chwilówki. Wszystkie szczegó?y klienci maj? opisane na swoim profilu.

Co wa?ne, Po?yczkomat umo?liwia wzi?cie po?yczki na sp?at? innego zobowi?zania, jaki klient ma zaci?gni?ty wobec operatora Friendly Finance. Chwilówka jest wówczas udzielana na innych zasadach ni? te wy?ej opisane.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Po?yczkomat

3 thoughts on "Po?yczkomat"

 1. debskik@interia.pl pisze:

  O po?yczk? z?ó?y?em wniosek w zesz?y czwartek. Ogólnie wszystko ok chocia? nie spieszyli si? z przelaniem pieni?dzy, poniewa? dosta?em przelew w pi?tek z rana. Jednak obs?uga mi?a, tak samo procedur nie by?o wielu. Firma nie sprawdza bik. Denerwuje mnie u nich jedno. Mianowicie spam jaki wysy?aj? mi na skrzynk? pocztow?. Codziennie dostaj? jakiego? maila z ich ofert?. Jest to denerwuj?ce, bo przecie? z ich us?ug skorzysta?em i je?li b?d? chcia? skorzysta? w przysz?o?ci to tak zrobi?. Bez wp?ywu na to ile maili do mnie wy?l?.

 2. boczekt pisze:

  Korzyst??em z tej us?ugi kilka lat temu. Dobrze to wspomina?em bo pami?tam,ze mia?em problemy finansowe a t? firm? poleci? mi znajomy. Kaska uratowa?a mi wtedy ty?ek. Dzieki temu przekona?em si? do pozyczek prywatnych, bo wczesniej mys?a?em,ze s? totalnie nieop??calne.
  Drugi raz wzi??em miesi?c temu. Poprawili funkcjonowanie strony, wygodniej rówie? bierze si? po?yczk? ( mozna za?atwi? wszystko przez neta).

 3. forfinka pisze:

  Oferta jest ca?kiem przyzwoita moim zdaniem. Cenowo na tle innych firm wypada to ok. Oby wi?cej takich firm bo bra?am tam po?yczk? 3 razy. I zawsze by?a przyznawana bardzo szybko, uczciwie. I w takich warunkach jakie obiecuj? na stronie www.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *