1. Chwilówki online
 2. >
 3. Proficredit

Profi Credit – po?yczki, opinie, kontakt

Profi Credit to po?yczki pozabankowe do 25.000 z?otych. Firma na polskim rynku dzia?a od 2004 roku. Profesjonalne podej?cie do potrzeb klientów od pocz?tku dzia?alno?ci sprawi?o, i? aktualnie jest to firma darzona du?ym zaufaniem. Kadra pracownicza to przede wszystkim wysoko wykwalifikowani specjali?ci, którzy na podstawie analizy rynku oraz indywidualnej sytuacji ka?dego klienta, s? w stanie zaproponowa? rozwi?zania na miar? potrzeb ka?dego konsumenta.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Proficredit logo
Ocena: 3.25
(ilość ocen: 4)
Dokładna nazwa firmy: PROFI CREDIT Polska S.A.
Siedziba firmy: ul. Browarna 2, Bielsko Bia?a
E-mail: info@proficredit.pl
Telefon kontaktowy: 801 805 806
NIP: 547-215-10-80
REGON: 243624011
KRS: 518190

Jak po?yczy? pieni?dze w Profi Credit?

Profi Credit oferuje swoim klientom gotówk? online lub przez telefon. W przypadku po?yczki online nale?y wype?ni? krótki formularz. Wystarczy poda? swoje imi?, numer kontaktowy oraz kwot? po?yczki. Doradcy skontaktuj? si? z Tob?, aby przedstawi? Ci jasn? i przejrzyst? ofert? kredytow?. Mo?esz tak?e samodzielnie zadzwoni? pod podany na stronie numer. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej otrzymasz gotówk? wprost na Twoje konto. Nie musisz wychodzi? z domu i czeka? w kolejce. Minimum formalno?ci oraz natychmiastowa decyzja to najwi?ksze zalety Profi Credit.  przejrzysto?ci zawieranych umów.

Po?yczka przez Internet – gotówka od r?ki

Profi Credit s?ynie mi?dzy innymi z szybko?ci dzia?ania. Dzi?ki temu klienci, którzy s? w nag?ych sytuacjach, zawsze mog? liczy? na pomoc oraz dodatkow? gotówk?. Nieplanowany wydatek? Ch?? wyjazdu na wakacje? Choroba osoby bliskiej? We wszystkich tych oraz wielu innych sytuacjach mo?esz otrzyma? pieni?dze w kilka minut.

Jakie dokumenty s? potrzebne do uzyskania po?yczki w Profi Credit?

Profi Credit reklamuje si? jako po?yczkodawca ograniczaj?cy formalno?ci. Aby otrzyma? po?yczk?, nie trzeba dostarcza? ?adnych dokumentów. Konieczne jest jedynie udzielenie zgody Profi Credit w celu zweryfikowania klienta w BIK oraz BIG.

Jak d?ugo musz? czeka? na decyzj??

Profi Credit ka?d? osob? oraz firm? traktuje jako indywidualny przypadek. Najcz??ciej jednak decyzja kredytowa podejmowana jest podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z doradc? kredytowym. O ile klient przejdzie pozytywnie proces decyzyjny i nie b?d? istnia?y ?adne przeciwwskazania, aby móg? otrzyma? po?yczk?.

Klub Dobrego Klienta w Profi Credit

Profi Credit docenia lojalno?? oraz terminowo?? sp?at. W tym celu zosta? opracowany program lojalno?ciowy o nazwie Klub Dobrego Klienta. Aby sta? si? jego cz?onkiem, nale?y przez minimum 6 miesi?cy dokonywa? terminowych sp?at rat po?yczki.

Zalety posiadania cz?onkowstwa w Klubie Dobrego Klienta:

 • po?yczka na specjalnych warunkach,
 • szybsza wyp?ata gotówki,
 • uproszczony proces zabiegania o po?yczk?,
 • specjalna infolinia dla Klubowiczów.

Na ile rat mog? roz?o?y? po?yczk? w Profi Credit?

Sp?at? po?yczki w Profi Credit mo?na roz?o?y? nawet na 48 miesi?cy. Elastyczny harmonogram sp?at pozwala na to, aby ka?dy klient dopasowa? mo?liwo?? sp?aty zobowi?za? do w?asnych potrzeb.

Kto mo?e otrzyma? po?yczk? w Profi Credit?

Po?yczk? w Profi Credit mog? otrzyma? klienci indywidualni. S? to kwoty rz?du od 500 z? do nawet 25.000 z?. Gotówk? mog? otrzyma? tak?e firmy. M?odzi przedsi?biorcy, którzy dopiero niedawno wkroczyli na rynek, mog? liczy? na po?yczk? w kwocie do 6.000 z?. Oferta dotyczy wy??cznie osób pe?noletnich, posiadaj?cych polskie obywatelstwo oraz sta?e ?ród?o dochodów. Po?yczk? w Profi Credit mog? otrzyma? osoby, które maj? zobowi?zania w innych firmach po?yczkowych lub w bankach.

Koszt po?yczki w Profi Credit

Wysoko?? raty i odsetek jest ?ci?le uzale?niona od kwoty po?yczki oraz harmonogramu jej sp?at. Podczas rozmowy z doradc? finansowym firmy ka?dy klient zostanie poinformowany o wysoko?ci odsetek.

Na dzie? 14.05.2018 roku przyk?ad reprezentatywny po?yczki online wygl?da nast?puj?co:

 • ca?kowita kwota po?yczki – 5.000 z?;
 • miesi?czna rata 277 z? (36 rat),
 • ca?kowita kwota do zap?aty przez klienta: 9.972 z?.

Jak sp?aci? po?yczk? w Profi Credit?

Harmonogram sp?at po?yczki ustalany jest indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem. Zobowi?zanie sp?acane jest w sposób ratalny w okresie do 48 miesi?cy.

Mam problemy ze sp?at? zobowi?zania w Profi Credit – co zrobi??

Nag?e, nieprzewidziane zdarzenia mog? negatywnie wp?yn?? na terminowo?? naszych sp?at. W takiej sytuacji nie nale?y zwleka?, najlepiej jak najszybciej skontaktowa? si? z konsultantem firmy Profi Credit. Wspólnie z nim z pewno?ci? znajdziesz odpowiednie wyj?cie z sytuacji i sp?acisz po?yczk? bez problemów.

Czy mog? odst?pi? od umowy po?yczki z Profi Credit?

Odst?pienie od umowy po?yczki z Profi Credit mo?liwe jest w ci?gu 14 dni od dnia jej zawarcia. Po?yczkodawca nie musi by? informowany o powodach Twojej decyzji. Jedynie dla celów ankietowych mo?e zapyta?, co by?o powodem odst?pienia od umowy. Odst?pienie od umowy w terminie do 14 dni od momentu jej zawarcia nie obci??a klienta ?adnymi dodatkowymi kosztami.

Czy mog? z?o?y? reklamacj? na us?ugi Profi Credit?

Zgodnie z obowi?zuj?cym prawem ka?dy klient mo?e z?o?y? reklamacj? na us?ugi Profi Credit. Reklamacja mo?e zosta? z?o?ona w formie:

 • pisemnej (osobi?cie w centrali lub jednej z placówek terenowych),
 • ustnej (do protoko?u w siedzibie Profi Credit lub siedzibie regionalnej / terenowej),
 • ustnej (telefonicznie, pod numerem telefonu 801 700 999).

Profi Credit rozpatruje reklamacj? w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania (w formie pisemnej). W niektórych przypadkach (okre?lonych przez Po?yczkodawc? jako skomplikowanych) czas ten mo?e ulec wyd?u?eniu do 60 dni.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Profi Credit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *