1. Chwilówki online
  2. >
  3. Provema

Provema Credit – chwilówki, opinie, kontakt

Szukasz firmy, w której mo?esz wzi?? szybk? po?yczk? przez Internet? Przedstawimy Ci ofert? Provema Credit i odpowiemy na najcz??ciej zadawane pytania. Zaczynajmy!

Provema Credit logo
Ocena: 3.25
(ilość ocen: 4)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Provema Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Konduktorska 33, Katowice
E-mail: biuro@provemacredit.pl
WWW: www.provemacredit.pl
Telefon kontaktowy: 32 700 77 11
Godziny pracy: Pon. - Pt. 08:00 - 18:00
NIP: 9542752698
REGON: 360607192
KRS: 0000540323

Dlaczego warto jest skorzysta? z oferty Provema Credit?

Provema Credit jest polsk? firm?, która udziela szybkich i prostych po?yczek przez Internet. Siedziba firmy mie?ci si? w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 33. Provema Credit posiada certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo. Ca?y proces wzi?cia po?yczki odbywa si? przez Internet. Bez wychodzenia z domu przy minimum formalno?ci. Nie s? wymagane ?adne za?wiadczenia o dochodach. Szybka decyzja oraz wyp?ata pieni?dzy. Bez ukrytych kosztów.

W jakiej wysoko?ci mog? wzi?? chwilówk? w Provema Credit?

Masz mo?liwo?? wzi?cia po?yczki w kwocie od 1100 do 1500 z?. Co ciekawe przy okre?laniu wysoko?ci chwilówki, od razu pojawiaj? Ci si? takie informacje, jak: rata miesi?czna, kwota do sp?aty, RRSO oraz najbli?szy termin p?atno?ci. Oczywi?cie te dane zmieniaj? si? razem z kwot? po?yczki.

Przyk?adowo, je?eli bierzesz po?yczk? w kwocie 1500 z?, to rata miesi?czna b?dzie wynosi?a 362 z?. Ca?kowita kwota do sp?aty to 2172, 00 z?. RRSO wynosi 283%. Najbli?szy termin p?atno?ci to 30 grudnia 2018 roku. Wszystko odbywa si? na jasnych zasadach i nie ma tutaj ?adnych dodatkowych kosztów.

Jakie warunki musz? spe?ni?, aby ubiega? si? o chwilówk? w Provema Credit?

Po?yczka mo?e zosta? udzielona osobie, która spe?nia nast?puj?ce kryteria:

  • jest konsumentem w wieku od 20 do 70 lat,
  • ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych,
  • otrzyma? pozytywn? ocen? zdolno?ci kredytowej od po?yczkodawcy,
  • w chwili z?o?enia wniosku nie posiada ?adnych zobowi?za? wobec po?yczkodawcy,
  • zawar? umow? z po?yczkodawc?,
  • dokona? wp?aty op?aty rejestracyjnej w kwocie 0,01 (jeden grosz) na rachunek bankowy po?yczkodawcy,
  • posiada aktywne Konto Klienta na stronie internetowej.

Oczywi?cie pewne z tych warunków mo?na spe?ni? ju? na etapie procedury ubiegania si? o po?yczk?, ale tylko ich spe?nienie daje mo?liwo?? otrzymania pieni?dzy.

Jakie dokumenty s? potrzebne, aby wzi?? chwilówk? w Provema Credit?

Nie s? wymagane ?adne dodatkowe dokumenty. Wystarczy dowód osobisty i wype?nienie wniosku o po?yczk? na stronie. Po?yczkodawca musi równie? zweryfikowa? Twoje konto bankowe przez wykonane przez Ciebie przelewu w kwocie 1 grosza.

Jak po?yczy? pieni?dze w Provema Credit?

Pami?taj, ?e mo?esz po?yczy? od 1100 do 1500 z? na okres 6 miesi?cy. Najpierw trzeba wype?ni? prosty formularz, który jest dost?pny na stronie po?yczkodawcy. Nast?pnym krokiem jest wykonanie przelewu w kwocie 1 grosza na wykonaj podane przez Provema Credit konto bankowe. Ostatnim etapem jest decyzja kredytowa i wyp?ata po?yczki na Twoje konto.

Kiedy pieni?dze z po?yczki w Provema Credit znajd? si? na Twoim koncie?

Jak zapewnia na swojej stronie internetowej Provema Credit, 90 procent transakcji trwa ??cznie 15 minut. Jednak mo?e wyst?pi? taka sytuacja, ?e dojdzie do jakiego? opó?nienia spowodowanego przerw? w dzia?aniu systemu. Wszystkie wnioski, które zosta?y z?o?one w godzinach od 8:00 do 18:00 s? rozpatrywane w czasie do 15 minut. Je?eli z?o?ysz wniosek po godzinach pracy systemu, to ca?a procedura mo?e trwa? d?u?ej.

Jak sp?aci? po?yczk? w Provema Credit?

Po?yczkodawca wy?le na Twój adres e-mail numer konta oraz kwot? do sp?aty. Te same informacje znajdziesz, je?eli zalogujesz si? na swój panel. Provema Credit dba o to, ?eby? nie zapomnia? sp?acie po?yczki. Na kilka dni wcze?niej zostanie do Ciebie wys?any sms oraz e-mail o zbli?aj?cym si? dniu sp?aty.

Czy otrzymasz po?yczk? w Provema Credit, je?eli masz ju? zaci?gni?te jakie? zobowi?zania w innym miejscu?

Je?eli nie opó?niasz si? z ich sp?at? oraz masz zdolno?? kredytow?, to nie jest to ?adn? przeszkod?, aby wzi?? chwilówk? przez Internet w Provema Credit.

Ile razy mo?esz wzi?? chwilówk? w Provema Credit?

Nie ma tutaj absolutnie ?adnych ogranicze?. Jedynym warunkiem jest to, ?eby? sp?aci? poprzednie zobowi?zanie u tego po?yczkodawcy.

Co si? dzieje, je?eli nie zap?acisz raty w wymaganym terminie?

Pierwsza rzecz jest taka, ?e naliczane s? wtedy odsetki w wysoko?ci 14 procent. Poza tym ta informacja jest przekazywana do dzia?u windykacji. Co wi?cej, zgodnie z ustaw? o kredycie konsumenckim, ka?da zaci?gni?ta przez Ciebie po?yczka jest monitorowana do Biura Informacji Kredytowej.

Czy masz mo?liwo?? odst?pienia od umowy w Provema Credit?

Oczywi?cie, ?e tak. Masz prawo odst?pi? od umowy bez podania przyczyny i w ?wietle prawa jest ona uznawana za niezawart?. Musisz jednak poinformowa? o odst?pieniu po?yczkodawc? w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Takie o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy nale?y przed up?ywem tego terminu z?o?y? na adres po?yczkodawcy. Wystarczaj?ce jest po prostu wys?anie takiego o?wiadczenia. Liczy si? data stempla pocztowego. Odst?pienie to nie mo?e si? wi?za? z ?adnymi kosztami dla klienta. Wnioskodawca ma obowi?zek zwróci? pieni?dze po?yczkodawcy w ci?gu 30 dni od dnia z?o?enia o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Provema Credit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *