1. Chwilówki online
  2. >
  3. Provident

Provident – po?yczki, opinie, kontakt

Provident Polska to mi?dzynarodowa instytucja finansowa, z indywidualnym podej?ciem do oczekiwa? klientów. Swoj? dzia?alno?? opiera na przejrzysto?ci, odpowiedzialno?ci i zaufaniu. Provident Polska to firma funkcjonuj?ca ju? od 20 lat. Jest jednym z liderów na rynku po?yczek gotówkowych. Oferuje przejrzyste i rzetelne produkty finansowe. Z us?ug  Provident Polska skorzysta?o ju? 4 miliony osób. Ta firma oferuje po?yczki dla przedsi?biorców oraz dla osób prywatnych. Provident Polska proponuje równie? szybkie chwilówki, które mo?esz zaci?gn?? przez Internet lub telefonicznie.

Provident logo
Ocena: 2.8
(ilość ocen: 5)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Provident Polska SA
Siedziba firmy: ul. Inflancka 4A, Warszawa
E-mail: bok@provident.pl
WWW: www.provident.pl
Telefon kontaktowy: 600 200 200
Godziny pracy: Pon - Pt 7:00 - 21:00
Sb. - Nd. 9:00-17:00

NIP: 525-15-71-292
REGON: 011994880
KRS: 0000009389

Chwilówki Provident- kto mo?e ubiega? si? o po?yczk??

Provident udziela po?yczek obywatelom polskim, którzy uko?czyli 18 lat i maj? sta?e ?ród?o utrzymania. Aby prawid?owo wype?ni? formularz o udzielenie chwilówki, nale?y mie? równie? aktywne konto bankowe oraz numer telefonu komórkowego. Osoba, która chce otrzyma? po?yczk?, musi posiada?  aktualny dowód osobisty oraz numer PESEL.

Weryfikacja osób ubiegaj?cych si? o po?yczk?

W ramach procedury weryfikacyjnej firma Provident sprawdza wnioskodawc? w rejestrze d?u?ników Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biura Informacji Kredytowej S.A.

Chwilówki Provident- jak otrzyma? szybk? po?yczk??

Obecnie firma Provident posiada w swojej ofercie dwie Po?yczki Samoobs?ugowe, które mo?na wzi?? przez Internet: Po?yczk? na start za 0 z? przez 4 miesi?ce oraz Po?yczk? za 0 z? przy sp?acie w miesi?c. Aby je otrzyma?, nale?y wype?ni? wniosek na stronie, sprawdzi? i zaakceptowa? swoj? ofert? i potwierdzi? swoje dane. Pieni?dze otrzymasz przelewem. Wszystko wykonasz przez Internet bez konieczno?ci wychodzenia z domu.

Mo?esz równie? ubiega? si? o po?yczk? u doradcy kredytowego. Wtedy ca?a procedura wygl?da troch? inaczej. Zaczyna si? od wej?cia na stron? provident.pl, w dalszej kolejno?ci nale?y wype?ni? odpowiedni wniosek lub zadzwoni? pod numer  600 200 200. Nast?pnie trzeba poczeka? na telefon od konsultanta, który umówi Ci? z doradc?, w celu wybrania jak najlepszej oferty dla Ciebie. Na ko?cowym etapie otrzymasz pieni?dze przelewem lub gotówk?.  To wszystkie niezb?dne formalno?ci, które s? niezb?dne do otrzymania po?yczki.

Jak? kwot? mo?na wzi?? w ofercie Po?yczka samoobs?ugowa?

To zale?y. Je?eli chodzi o Po?yczk? na start za 0 z? przez 4 miesi?ce, to mo?na ubiega? si? o kwot? od 500 do 1500 z?. Natomiast w przypadku Po?yczki za 0 z? przy sp?acie w miesi?c jest to suma od 300 z? do nawet 15 000 z?. W obu przypadkach przy terminowej sp?acie oddajesz tylko tyle, ile po?yczy?e?. Pami?taj jednak, ?e te kwoty s? zale?ne od tego, jaka jest Twoja zdolno?? kredytowa.

Jakie s? koszty Po?yczki samoobs?ugowej?

Przy Po?yczce na Start RRSO to 0%, a przy Po?yczce za 0 z? w miesi?c RRSO wynosi 152,93%. Dok?adn? kwot? do sp?aty mo?esz sprawdzi? po zalogowaniu si? w serwisie na swoje konto. Podczas sk?adania wniosku o chwilówk?, korzystasz z kalkulatora po?yczkowego, który wylicza wysoko?? miesi?cznych rat. W zak?adce ,,Moje konto” sprawdzisz równie? termin zap?aty konkretnych rat oraz ile, zosta?o Ci pieni?dzy do sp?acenia.

Chwilówki Provident- co je?eli nie op?acisz raty na czas?

Wtedy firma Provident Polska b?dzie zmuszona do podj?cia czynno?ci, których celem b?dzie wyja?nienie opó?nie? w sp?acie. Nast?pnie po?yczkodawca wykonuje nast?puj?ce kroki: dolicza odsetki za opó?nion? p?atno?? oraz po wcze?niejszym poinformowaniu Ci? o tym, na mocy Ustawy o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, zg?asza spraw? do rejestru d?u?ników prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. Niestety op?ata raty po terminie b?dzie wi?za?a si? z tym, ?e b?dziesz móg? mie? problem z zaci?gni?ciem kolejnego zobowi?zania finansowego, bo zmieni si? Twoja wiarygodno?? kredytowa. Z tego wzgl?du lepiej dobrze zastanowi? si? przy okre?laniu kwoty, jak? jeste? w stanie sp?aci?. Mo?e Ci w tym pomóc na przyk?ad doradca kredytowy.

Przesuni?cie terminu sp?aty- czy jest mo?liwe?

Firma Provident oferuje tak? mo?liwo??. Jednak musisz spe?ni? okre?lone warunki. Musisz najpierw mie? na swoim koncie co najmniej trzy wp?aty, z czego minimum jedna musi stanowi? równowarto?? miesi?cznej raty. Twoje zaleg?o?ci w sp?acie po?yczki nie mog? by? wi?ksze ni? 150 procent warto?ci raty. Kolejny warunek to niekorzystanie ze zmiany terminu miesi?c wcze?niej. Wniosek o przesuni?cie terminu sp?aty powinien by? z?o?ony minimum na 3 dni przed terminem sp?aty, okre?lonym w harmonogramie. Mo?liwo?? przesuni?cia czasu sp?aty nie dotyczy Po?yczki za 0 z? w miesi?c, poniewa? mog? si? o ni? ubiega? osoby, które zawar?y umow? na co najmniej 6 miesi?cy.

Jak sam widzisz, warunków jest dosy? du?o, ale w trudnej sytuacji, zawsze mo?na spróbowa? skorzysta? z tego rozwi?zania i nie nara?a? si? na sp?at? wy?szych odsetek.

Ile razy mo?na przesun?? termin sp?aty?

Wszystko jest zale?ne od tego, na jaki czas chcesz wzi?? po?yczk?. Przyk?adowo, je?eli podpiszesz umow? na okres od 6 do 11 miesi?cy, to mo?esz ubiega? si? o jedno przesuni?cie. Natomiast, je?li we?miesz po?yczk? na 2 lub 3 lata, to przys?uguj? Ci a? cztery mo?liwo?ci zmiany terminu sp?aty.

Czy mog? odst?pi? od umowy po?yczki?

Zgodnie z Ustaw? o kredycie konsumenckim, mo?esz odst?pi? od umowy, bez podawania przyczyn w ci?gu 14 dni od jej zawarcia. Szczegó?owe zapisy s? zawarte w umowie. Formularz odst?pienia do??czony jest do ka?dej umowy po?yczki.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Provident

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *