1. Chwilówki online
 2. >
 3. Rapidamoney

Rapidamoney – po?yczki ratalne, opinie, kontakt

Firma Rapidamoney powsta?a w 2005 roku w Wielkiej Brytanii. Obecnie dzia?a na terenie kilku europejskich krajów, udzielaj?c po?yczek pozabankowych z gwarantem. Po?yczka w Rapidamoney to szansa na dodatkow? gotówk? dla osób, które nie maj? perspektyw na zaci?gni?cie tradycyjnej po?yczki bankowej. Z us?ug tego po?yczkodawcy mog? korzysta? bowiem osoby bezrobotne, zad?u?one, zmagaj?ce si? z zaj?ciem komorniczym oraz te, które posiadaj? negatywn? histori? kredytow? w BIK.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Rapida Money logo
Ocena: 3.9
(ilość ocen: 10)
Dokładna nazwa firmy: Rapida sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Ostatnia 1C, Kraków
E-mail: czesc@rapidamoney.pl
Telefon kontaktowy: 128813123
NIP: 5252684957
REGON: 365892926
KRS: 0000647952

Jak wygl?da po?yczka w Rapidamoney?

Korzystaj?c z us?ug Rapidamoney po?yczysz od 2500 a? do 25 000 z?. Sp?at? roz?o?ysz na okres od 12 do 48 miesi?cy. Du?a elastyczno?? po?yczkodawcy pozwala na dopasowanie wysoko?ci rat do w?asnych mo?liwo?ci finansowych. A to pozwoli sp?aca? po?yczk? w terminie, bez nadmiernego obci??enia domowego bud?etu.

Rapidamoney udziela po?yczek osobom, które:

 • maj? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych;
 • maj? nie mniej ni? 18 i nie wi?cej ni? 75 lat;
 • posiadaj? polskie obywatelstwo,
 • mieszkaj? w Polsce lub posiadaj? kart? sta?ego pobytu na terenie Polski;
 • nie zalegaj? ze sp?at? innych po?yczek w Rapidamoney.

Czy Rapidamoney weryfikuje BIK?

Po?yczka w Rapidamoney jest dedykowana zw?aszcza osobom zad?u?onym, z niekorzystn? histori? w BIK-u, a nawet zaj?ciem komorniczym.

Sprawdzaj?c zdolno?? do terminowej sp?aty zobowi?zania, po?yczkodawca nie zagl?da wi?c do zasobów Biura Informacji Kredytowej.

Czy Rapidamoney sprawdza KRD, BIG i ERIF?

Badaj?c zdolno?? do sp?aty po?yczki, Rapidamoney nie weryfikuje zasobów Biur Informacji Gospodarczej. Twoje dane figuruj? w Krajowym Rejestrze D?ugów, Rejestrze D?u?ników ERIF czy BIG InfoMonitorze? Nie martw si?. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy masz du?e szanse na otrzymanie po?yczki.

Jakie dokumenty s? potrzebne do po?yczenia pieni?dzy w serwisie Rapidamoney?

Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. W niektórych przypadkach po?yczkodawca mo?e poprosi? równie? o dostarczenie dodatkowego dokumentu, np. wyci?gu z konta bankowego.

Czy Rapidamoney udziela po?yczek bez gwaranta?

Niestety. Zaci?gni?cie po?yczki bez por?czyciela (gwaranta) nie jest mo?liwe.

Jak krok po kroku zaci?gn?? po?yczk? w Rapidamoney?

Aby po?yczy? pieni?dze w Rapidamoney wejd? na www.rapidamoney.pl, dok?adnie wype?nij i wy?lij krótki formularz zg?oszeniowy. Po?yczkodawca zapozna si? z jego tre?ci? i – w przypadku akceptacji – wy?le link dla gwaranta.

Zadaniem gwaranta b?dzie wype?nienie i podpisanie jego cz??ci zg?oszenia.

Zarówno po?yczkobiorca, jak i por?czyciel powinni wype?ni? krótki wniosek online, dotycz?cy wydatków oraz wysoko?ci dochodów. Dzi?ki umieszczonym we wniosku danym po?yczkodawca dokona oceny zdolno?ci do sp?aty po?yczki.

Kolejnym krokiem b?dzie rozmowa telefoniczna z gwarantem oraz po?yczkobiorc?. Dzi?ki niej po?yczkodawca upewni si?, ?e obie strony rozumiej? swoje obowi?zki. B?dzie móg? równie? potwierdzi? niezb?dne szczegó?y.

Co wa?ne, pieni?dze zostan? wyp?acone w ci?gu 48 godzin od momentu akceptacji gwaranta na… jego konto bankowe. Zadaniem gwaranta b?dzie wi?c przes?anie pieni?dzy po?yczkodawcy.

Jak? odpowiedzialno?? ponosi por?czyciel?

Je?li po?yczkodawca nie b?dzie w stanie terminowo sp?aca? po?yczki, regulowanie rat stanie si? obowi?zkiem por?czyciela.

Pami?taj jednak, ?e zanim po?yczkodawca obci??y gwaranta obowi?zkiem sp?aty, zawsze próbuje doj?? do porozumienia z po?yczkobiorc?.

Kto mo?e zosta? por?czycielem?

Por?czycielem mo?e zosta? osoba, która:

 • jest w?a?cicielem nieruchomo?ci na terenie Polski,
 • ma nie mniej ni? 18 i nie wi?cej ni? 75 lat,
 • jest w stanie wykaza?, ?e nie mia?a problemów ze sp?at? zobowi?za? w przesz?o?ci.

Jak szybko otrzymam po?yczk??

W wi?kszo?ci przypadków po?yczki wyp?acane s? w ci?gu 48 godzin po uko?czeniu wszelkich procedur weryfikacyjnych. Czasem mo?e to potrwa? jedynie 24 godziny.

Pami?taj, ?e tempo wyp?aty ?rodków zale?y tak?e od tego, w jakim czasie od wys?ania wniosku przeprowadzisz krótk? rozmow? z po?yczkodawc?. Im szybciej to nast?pi tym szybciej pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie. Je?li po?yczkodawca b?dzie mia? problemy, aby si? z Tob? skontaktowa?, termin wyp?aty ?rodków przed?u?y si?.

Ile kosztuje po?yczka w Rapidamoney?

Po?yczka w wysoko?ci 5000 z? na 24 miesi?ce:

 • wysoko?? miesi?cznej raty – 308.96z?;
 • ca?kowita kwota do zap?aty 7415.04 z?;
 • prowizja za udzielenie po?yczki – 750 z?;
 • op?ata administracyjna – 500 z?;
 • oprocentowanie 10.0% (zmienne).

Po?yczka w wysoko?ci 10 000 z? na 24 miesi?ce:

 • wysoko?? miesi?cznej raty – 617.92 z?;
 • ca?kowita kwota do zap?aty 14830.05 z?;
 • prowizja za udzielenie po?yczki – 1500 z?;
 • op?ata administracyjna w kwocie 1000 z?;
 • oprocentowanie 10.0% (zmienne).

Co je?li nie sp?ac? po?yczki w Rapidamoney?

Je?li nie b?dziesz w stanie sp?aca? rat zgodnie z harmonogramem, obowi?zek ten spadnie na por?czyciela. Je?li on tak?e nie b?dzie regulowa? p?atno?ci w terminie, po?yczkodawca mo?e rozpocz?? czynno?ci windykacyjne, maj?ce na celu wyegzekwowanie sp?aty. Je?li jego dzia?ania nie przynios? oczekiwanych rezultatów, sprawa mo?e zosta? przekazana zewn?trznej firmie windykacyjnej lub skierowana na drog? s?dow?.

Czy mog? odst?pi? od umowy po?yczki?

Tak. Zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cym prawem mo?esz odst?pi? od umowy po?yczkowej w ci?gu 14 dni od dnia jej zawarcia. Nie musisz informowa? po?yczkodawcy o przyczynach swojej decyzji. Nie musisz tak?e ponosi? jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W ci?gu 30 dni od dnia odst?pienia powiniene? zwróci? na konto po?yczkodawcy kwot? po?yczki wraz z odsetkami za okres, w którym korzysta?e? z pieni?dzy. Aby precyzyjnie wyliczy? kwot? do zwrotu, przed dokonaniem przelewu skontaktuj si? z Biurem Obs?ugi Klienta Rapidamoney.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Monedo Now

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *