1. Chwilówki online
  2. >
  3. Ratkomat

Ratkomat – chwilówki, opinie, kontakt

Ratkomat jest firm?, w której szybko mo?esz wzi?? po?yczk? na nieprzewidziane wydatki. Jakie warunki trzeba spe?ni?? Czy sprawdzana jest Twoja historia kredytowa? Jakie dokumenty musisz mie? ze sob?? Czy wszystko mo?esz za?atwi? przez internet? Przeczytaj ten artyku?, a b?dziesz zna? odpowiedzi na te wszystkie pytania.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ratkomat logo
Ocena: 3.33
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Adepto Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Raciborska 35 A, Rybnik
E-mail: kontakt@ratkomat.pl
Telefon kontaktowy: 801 40 40 40
NIP: 6423215024
REGON: 382015132
KRS: 0000762240

Ratkomat- co to za firma, czym si? zajmuje?

Jest to serwis, w którym mo?na wzi?? po?yczk? online, bez wychodzenia z domu. To bardzo du?a wygoda i oszcz?dno?? czasu. Z?o?enie wniosku zajmie Ci tylko kilka minut. Najwa?niejsze zalety firmy Ratkomat to: szybki przelew, wygoda, jasne zasady. Ratkomat jest firm?, która dzia?a zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Formalno?ci przy braniu chwilówki zosta?y ograniczone do minimum. Ratkomat jest po?rednikiem w sk?adaniu wniosku o po?yczk? do Aasa Polska. Ta firma udziela po?yczek przez internet na raty opieraj?c si? o regu?y okre?lone przez Europejsk? Koalicj? na rzecz Odpowiedzialnych Kredytów (ECRC). Przestrzega równie? zasady fair lending (odpowiedzialnego po?yczania). Aasa Polska jest cz??ci? skandynawskiej grupy finansowej Aasa Global, która funkcjonuje z powodzeniem na mi?dzynarodowych rynkach od 2010 roku. Wszystko odbywa si? z poszanowaniem praw konsumenta.

Jak wygl?da proces z?o?enia wniosku o chwilówk? w firmie Ratkomat?

Najpierw nale?y na stronie ratkomat.pl wybiera? kwot? oraz okres sp?aty po?yczki. Nast?pnym krokiem jest wype?nienie krótkiego formularza, w którym trzeba poda? podstawowe dane osobowe. Decyzj? o przyznaniu chwilówki dostaniesz jeszcze w tym samym dniu telefonicznie lub za pomoc? e-maila. Na podany przez Ciebie adres e-mail zostan? wys?ane warunki umowy oraz wst?pny harmonogram sp?aty po?yczki. Przeczytaj te dwa dokumenty bardzo uwa?nie przed ich podpisaniem. Pami?taj, ?e podejmujesz zobowi?zanie finansowe. Czasami na wiele miesi?cy. Nast?pnie zostaje do Ciebie wys?ana na koszt po?yczkodawcy kurierem umowa po?yczkowa, na adres wpisany we wcze?niejszym formularzu. Musisz j? podpisa? i odda? kurierowi. Gdy ju? Ratkomat dostanie od Ciebie podpisan? umow?, to zostan? Ci przelane pieni?dze na konto. Mo?esz równie? za?yczy? sobie, aby zosta?y przekazane  za po?rednictwem czeku GIRO z wyp?at? w wybranej przez Ciebie placówce pocztowej. Teraz ju? tylko mo?esz zacz?? cieszy? si? z otrzymanej po?yczki i realizowa? Twoje plany.

Jakie dokumenty s? potrzebne, aby dosta? po?yczk? w Ratkomat?

Zazwyczaj nie s? potrzebne ?adne dodatkowe dokumenty. Jednak czasami s? sytuacje, gdy Ratkomat poprosi Ci?, aby zweryfikowa? Twoj? zdolno?? kredytow? o: wyci?g bankowy, za?wiadczenie o zatrudnieniu albo inny dokument, który potwierdza sta?y dochód.

Kto mo?e ubiega? si? o chwilówk? w Ratkomat?

Ratkomat oferuje szybkie po?yczki osobom, które mieszkaj? na sta?e w Polsce. Maj? od 20 do 80 lat i posiadaj? sta?y dochód w Polsce, który mog? udokumentowa?. Kolejnym warunkiem jest to, aby mie? aktywny rachunek bankowy.

Czy mo?esz si? ubiega? o po?yczk? w Ratkomat, je?eli jeste? w BIK lub innej tego rodzaju bazie?

Ka?dy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Przy weryfikacji wnioskodawcy sprawdzane s? bazy BIG, BIK i ZBP.  O chwilówk? w Ratkomat nie mog? si? ubiega? osoby, które znajduj? si? w rejestrze d?u?ników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).

Jaka jest maksymalna kwota po?yczki i okres jej sp?aty w Ratkomat?

W firmie Ratkomat mo?esz po?yczy? od 2000 z? do nawet 10 000 z?. Maksymalny czas na sp?at? zobowi?zania to 24 miesi?ce, wi?c naprawd? ca?kiem sporo, jak na szybk? po?yczk?. Nie ma ?adnego limitu przy braniu pierwszej po?yczki, co dla wielu osób mo?e mie? du?e znaczenie.

Kiedy otrzymamy pieni?dze z chwilówki w firmie Ratkomat?

Gdy po?yczkodawca przeprowadzi ju? pozytywn? ocen? wniosku i otrzyma od Ciebie podpisan? umow?, to ca?a kwota po?yczki znajdzie si? na podanym przez Ciebie rachunku bankowym w nast?pnym dniu roboczym. Jednak, je?eli pracownicy firmy Ratkomat nie b?d? mogli si? z Tob? skontaktowa? z Twojej winy, to ca?y proces si? wyd?u?y.

Warunki sp?aty po?yczki w Ratkomat

Pierwsz? wa?n? kwesti? jest to, w jaki sposób sp?aci? chwilówk? w Ratkomat? Gdy ju? zostan? wyp?acone Ci ?rodki finansowe na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny oraz adres e-mail firma wy?l? do Ciebie uaktualniony harmonogram sp?aty. Miesi?czne raty musisz sp?aca? przelewem na podany w umowie numer rachunku bankowego. Trzymaj si? terminów wskazanych w przes?anym harmonogramie sp?aty.

Drug? istotn? spraw? jest to, gdzie masz wp?aca? pieni?dze. Numer konta bankowego do sp?aty po?yczki ustala si? indywidualnie dla ka?dego klienta. Numer konta znajdziesz w podpisanej przez Ciebie umowie po?yczkowej.

Kolejna kwestia to mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty chwilówki w firmie Ratkomat. Je?eli mo?esz przed terminem sp?aci? zobowi?zanie, to nie zwlekaj. Nie b?dzie si? to dla Ciebie wi?za?o z ?adnymi dodatkowymi kosztami. Pami?taj jednak o tym, ?eby wcze?niej skontaktowa? si? z naszym Biurem Obs?ugi Klienta, aby potwierdzi? dok?adn? kwot?. Mo?esz pomyli? si? w wyliczeniach i trzeba b?dzie to prostowa?. Lepiej sobie tego oszcz?dzi?. Dos?ownie i w przeno?ni.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Ratkomat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *