1. Chwilówki online
  2. >
  3. Regulamin

Regulamin i polityka prywatno?ci

Regulamin korzystania z serwisu chwillowki.pl (dalej „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin okre?lono na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pó?n. zmianami). Operator Serwisu, jako Us?ugodawca w rozumieniu przepisów powo?anej ustawy, zobowi?zuje si? do przestrzegania zasad tego Regulaminu.

2. W?a?cicielem i administratorem serwisu internetowego chwillowki.pl jest Operator Serwisu.

3. Korzystanie ze stron serwisu chwillowki.pl wymaga potwierdzenia przez U?ytkownika, ?e zapozna? si? on z tre?ci? niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowi?zuje si? do ich przestrzegania.

4. Operator Serwisu za po?rednictwem Serwisu udost?pnia U?ytkownikowi bezp?atnie zasoby Serwisu dotycz?ce rynku po?yczek – chwilówek, w tym oferuje mo?liwo?? korzystania z oferowanych w Serwisie narz?dzi oraz stwarza mo?liwo?? subskrypcji newslettera.

5. Tre?ci zawarte w serwisie, w tym dane obs?uguj?ce porównywark? chwilówek pozyskuje ze ?róde? powszechnie dost?pnych, od podmiotów wspó?pracuj?cych lub podmiotów trzecich, uprawnionych do podawania takich danych do publicznej wiadomo?ci. Wszelkie tre?ci zawarte w serwisie maj? wy??cznie charakter informacyjny. Operator Serwisu nie jest odpowiedzialna za ich prawdziwo??, kompletno?? lub aktualno??, niemniej dok?ada wszelkich stara? aby przedstawione informacje by?y rzetelne, obiektywne i precyzyjne.

6. Materia?y, informacje i dane publikowane w serwisie chwillowki.pl nie stanowi? oferty jakichkolwiek us?ug, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z pó?niejszymi zmianami), w szczególno?ci nie stanowi? oferty z?o?onej w postaci elektronicznej.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?, a w szczególno?ci do sk?adania o?wiadcze? woli w postaci elektronicznej, stosuje si? przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z pó?n. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z pó?n. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z pó?n. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z pó?n. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.

II. Definicje

U?yte w Regulaminie okre?lenia oznaczaj?:

  • U?ytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, maj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, korzystaj?ca z Serwisu,
  • Serwis chwillowki.pl – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dost?pna na stronach internetowych chwillowki.pl, pod??czona do sieci Internet, stworzona i administrowana przez Operator Serwisu, umo?liwiaj?ca U?ytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Operatora Serwisu i podmioty trzecie, a tak?e innych ?wiatowych zasobów Internetu
  • Polityka Prywatno?ci – integralna cz??? Regulaminu stanowi?ca za??cznik nr 1, okre?laj?ca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych U?ytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcj? i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym pos?uguje si? U?ytkownik oraz zagro?enia zwi?zane z korzystaniem z Us?ugi.
  • Newsletter – forma powiadamiania zarejestrowanych u?ytkowników o nowo?ciach, zmianach w serwisie lub oferowanych us?ugach przez chwillowki.pl, podmioty wspó?pracuj?ce lub podmioty trzecie.

III. Podmioty wspó?pracuj?ce z chwillowki.pl

Serwis chwillowki.pl zawiera odes?ania do serwisów internetowych podmiotów wspó?pracuj?cych oraz podmiotów trzecich. Chwillowki.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za informacje o produktach lub us?ugach tych podmiotów, jak równie? za inne dane prezentowanie w serwisach podmiotów wspó?pracuj?cych oraz podmiotów trzecich.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Operator Serwisu.

2. chwillowki.pl w pe?ni respektuje prawo do prywatno?ci i ochrony danych osobowych U?ytkowników. W przypadku udost?pniania przez U?ytkowników danych osobowych, chwillowki.pl b?dzie je przetwarza? zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególno?ci zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z pó?niejszymi zmianami).

3. Wype?nienie formularza danych osobowych U?ytkownika, zamieszczonego w serwisie chwillowki.pl i przekazanie go Operatorowi Serwisu w celu przedstawienia oferty przez podmioty wspó?pracuj?ce i podmioty trzecie (w formie e-mail, sms lub poprzez kontakt telefoniczny) i ewentualnego zawarcia umowy z podmiotem wspó?pracuj?cym lub podmiotem trzecim, jest mo?liwe wy??cznie po zaakceptowaniu przez U?ytkownika warunków niniejszego Regulaminu i wyra?eniu przez U?ytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. Administrator b?dzie przetwarza? dane osobowe U?ytkownika do promocji i marketingu swoich us?ug, jak równie? us?ug ?wiadczonych przez podmioty wspó?pracuj?ce oraz w celu przekazywania informacji handlowej, w tym newslettera serwisu chwillowki.pl. Dane U?ytkownika, który wype?ni? formularz, Administrator b?dzie przekazywa? podmiotom wspó?pracuj?cym w celach wskazanych powy?ej. Wyra?enie zgody na przetwarzanie danych osobowych U?ytkownika, który wype?ni? formularz, oraz ich przekazanie podmiotom wspó?pracuj?cym, w celach wskazanych powy?ej, polega na zaznaczeniu odpowiedniego pola w serwisie chwillowki.pl pod klauzul? o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach i na zasadach tam wskazanych.

5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania i przekazywania danych osobowych w celu przesy?ania informacji dotycz?cych po?yczek chwilówek, przez podmioty wspó?pracuj?ce z chwillowki.pl.

V. Obowi?zki i odpowiedzialno?? U?ytkownika

1. U?ytkownik ma obowi?zek korzystania z serwisu chwillowki.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszaj?cy praw osobistych i maj?tkowych innych osób.

2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za korzystanie przez U?ytkownika z serwisu chwillowki.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

VI. Obowi?zki i odpowiedzialno?? Operatora Serwisu

1. Operator Serwisu zapewnia U?ytkownikowi bezp?atny dost?p do informacji i materia?ów zamieszczonych w serwisie chwillowki.pl przez czas nieoznaczony.

2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za decyzje podj?te przez U?ytkowników na podstawie danych i informacji zawartych w serwisie. Przedstawione wyliczenia oraz zestawienia poszczególnych podmiotów wspó?pracuj?cych nie mog? stanowi? odniesienia do zestawie? przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien by? poprzedzony jej dog??bn? analiz?.

3. Wszelkie informacje publikowane w serwisie chwillowki.pl nie mog? by? w ?adnym zakresie traktowane jako czynno?ci doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

4. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w serwisie chwillowki.pl nie stanowi? oficjalnej wyk?adni prawa.

5. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za dzia?ania lub zaniechania podmiotów, z którymi U?ytkownik zawar? jakiekolwiek umowy, w tym umowy na podstawie informacji uzyskanych w serwisie chwillowki.pl.

6. Operator Serwisu podejmuje wszelkie starania, aby informacje zawarte na stronie by?y aktualne, dok?adne i merytorycznie poprawne.

7. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?ci rozpowszechniane przez U?ytkowników lub inne osoby na stronach chwillowki.pl, jak i za dzia?ania Podmiotów wspó?pracuj?cych lub U?ytkowników naruszaj?ce prawa osobiste i maj?tkowe osób trzecich. Operator Serwisu dok?ada wszelkich stara? aby tre?ci te by?y zgodne z przepisami prawa i zasadami netykiety.

8. Operator Serwisu do?o?y wszelkich stara?, aby korzystanie z serwisu chwillowki.pl przebiega?o bez b??dów, wad, czy przerw.

9. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wy??cznego i samodzielnego decydowania o tre?ci serwisu chwillowki.pl, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczno?ci uprzedniego informowania U?ytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

VII. Prawa autorskie

1. Serwis chwillowki.pl, a tak?e uk?ad tre?ci, wszelkie materia?y, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowi? w?asno?? Operatora Serwisu lub podmiotów wspó?pracuj?cych lub s? danymi powszechnie dost?pnymi i mog? by? wykorzystane przez U?ytkowników wy??cznie do celów informacyjnych.

2. Informacje i materia?y zamieszczone w serwisie chwillowki.pl mog? by? wykorzystywane przez U?ytkowników tylko dla u?ytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów, a w szczególno?ci – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udost?pnianie osobom trzecim w inny sposób, mo?e nast?pi? wy??cznie za uprzedni? pisemn? zgod? Operatora Serwisu oraz wy??cznie w celu okre?lonym przez w?a?ciciela.

VIII. ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?

1. U?ytkownik, w zwi?zku ze ?wiadczeniem przez Operator Serwisu us?ug drog? elektroniczn?, przez udost?pnienie chwillowki.pl identyfikuj?cego go adresu elektronicznego i zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie chwillowki.pl pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz pod klauzul? o otrzymywaniu informacji handlowej, wyra?a zgod? na przesy?anie przez chwillowki.pl, za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej, w szczególno?ci poczty elektronicznej, skierowanej do U?ytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z pó?niejszymi zmianami), w tym newslettera serwisu chwillowki.pl. W ka?dej chwili U?ytkownik mo?e zrezygnowa? z otrzymywania newslettera poprzez wys?anie na adres kontakt@ chwillowki.pl e-mail z tre?ci? „NIE”.

2. Materia?y, informacje i dane przekazywane U?ytkownikowi w ramach informacji handlowej, w tym publikowane w newsletterze serwisu chwillowki.pl, nie stanowi? oferty jakichkolwiek us?ug, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z pó?niejszymi zmianami), w szczególno?ci nie stanowi? oferty z?o?onej w postaci elektronicznej.

3. U?ytkownik mo?e z?o?y? reklamacj? zwi?zan? ze ?wiadczeniem us?ug drog? elektroniczn? przez chwillowki.pl lub pisemnie na adres Operatora Serwisu.

4. Reklamacja przesy?ana jest przez U?ytkownika do chwillowki.pl na adres poczty elektronicznej: kontakt@chwillowki.pl.

5. Operator Serwisu rozpatruje reklamacj? w terminie 21 dni od dnia jej przes?ania przez U?ytkownika.

6. Po rozpatrzeniu reklamacji Operator Serwisu wysy?a U?ytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informacj? o wyniku przeprowadzonego post?powania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia ko?cowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z pó?niejszymi zmianami).

2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotycz?ce dzia?ania Serwisu chwillowki.pl mo?na kierowa? pod adres e-mail kontakt@chwillowki.pl.

3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany tre?ci niniejszego Regulaminu. O zmianie tre?ci Regulaminu chwillowki.pl poinformuje w serwisie w sposób umo?liwiaj?cy zapoznanie si? U?ytkownikom z jego aktualnym brzmieniem przed korzystaniem z us?ug serwisu.

4. ?adne z postanowie? niniejszego Regulaminu nie mo?e by? interpretowane w sposób, który ogranicza?by prawa przys?uguj?ce konsumentom stosowanie do obowi?zuj?cych przepisów prawa.

5. Wszelkie spory b?d? rozpoznawane przez s?dy powszechne zgodnie z ich w?a?ciwo?ci?.