1. Chwilówki online
 2. >
 3. Sloan

Sloan – chwilówki, opinie, kontakt

Szukasz chwilówki, któr? b?dziesz móg? sp?aci? szybko i bez zb?dnych formalno?ci? Zastanawiasz si?, jak? ofert? ma firma Sloan i czy warto z niej skorzysta?? Pomo?emy Ci odpowiedzie? na te pytania i omówimy procedur? wzi?cia po?yczki. Zaczynamy!

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

sLoan logo
Ocena: 2
(ilość ocen: 4)
Dokładna nazwa firmy: Nordecum Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Grzybowska 4/13,, Warszawa
E-mail: bok@sloan.pl
Telefon kontaktowy: +48 222 092 540
NIP: 5252614997
REGON: 361270895
KRS: 0000552638

Kilka s?ów o firmie

Serwis sLoan.pl oferuje natychmiastowe po?yczki przez internet. To jedno z najlepszych rozwi?za?, gdy masz nag?e wydatki lub przej?ciowe k?opoty finansowe, które naprawd? mog? zdarzy? si? ka?demu. Wniosek o szybk? chwilówk? przez internet mo?e z?o?y? ka?dy, kto uko?czy? 21 lat. Plusem jest to, ?e ca?? procedur? od z?o?enia wniosku do wzi?cia po?yczki mo?esz przej?? bez wychodzenia z domu. Ca?a procedura wnioskowania jest niezwykle prosta. Po?yczk? mo?esz wzi?? bez zastawu. Czas oczekiwania na przelew to tylko kilka minut. Je?eli jeste? sta?ym klientem serwisu sLoan.pl to wystarczy, ?e si? zalogujesz. Nowi klienci musz? wype?ni? krótki wniosek i wype?ni? ankiet? potrzebn? do rejestracji.

Pierwsza po?yczka w serwisie sLoan.pl

Aktualnie trwa promocja dla nowych klientów sloan.pl. Mo?na wzi?? do 3000 z? na okres do 30 dni ca?kowicie za darmo. Wystarczy z?o?enie krótkiego wniosku i pieni?dzmi mo?esz cieszy? si? jeszcze tego samego dnia. Wystarczy z?o?y? wniosek o bezp?atn? po?yczk?. Pierwsza chwilówka jest ca?kowicie bez kosztów, je?eli tylko sp?acisz j? w terminie.

Do kogo jest skierowana oferta serwisu sLoan.pl?

O chwilówk? mo?e ubiega? si? ka?dy, kto:

 • jest polskim obywatelem,
 • ma sta?e miejsce zamieszkania na terenie Polski,
 • jest  w wieku od 21 do 65 lat,
 • utworzy? swój profil na stronie serwisu,
 • zweryfikowa? rachunek bankowy i zaakceptowa? warunki po?yczki,
 • z?o?y? poprawnie wniosek,
 • jest sta?ym u?ytkownikiem numeru telefonii komórkowej,
 • posiada osobisty rachunek bankowy w Polsce,
 • w momencie sk?adania wniosku o po?yczk? nie ma zaleg?o?ci finansowych wobec sLoan.pl,
 • nie widnieje w ?adnym rejestrze d?u?ników.

Kiedy otrzymasz po?yczk? na Twoje konto bankowe?

Przy realizacji wyp?at po?yczek serwis sLoan.pl wykorzystuje ekspresowe przelewy BlueCash. Dzi?ki temu, ?e po?yczkodawca wspó?pracuje z serwisem Blue Media S.A. pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie w naprawd? bardzo krótkim czasie. Wed?ug zasad od terminów, w których Twój bank realizuje przelewy.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie sLoan.pl?

Je?eli jeste? ju? klientem w serwisie sLoan.pl albo zarejestrowa?e? si? i otrzyma?e? od po?yczkodawcy powiadomienie smsem o pomy?lnym zako?czeniu rejestracji, to mo?esz wype?ni? wniosek o chwilówk?. Najpierw musisz zalogowa? si? na swój profil klienta, poda? numer PESEL oraz has?o. Nast?pnym krokiem jest przej?cie do zak?adki rachunki bankowe. Tam musisz  zweryfikowa? konto za pomoc? us?ugi KONTOMATIK. Na suwaku nale?y wybra? w?a?ciw? kwot? po?yczki oraz okres sp?aty. Ostatnim etapem jest przes?anie wniosku do serwisu.

Gdy ju? otrzymasz wniosek, w oparciu o dane uzyskane w czasie rejestracji albo informacji znajduj?cych si? w bazach danych albo zbiorach danych kredytodawców, po?yczkodawca oceni Twoj? zdolno?? kredytow?. O podj?tej przez niego decyzji dowiesz si? za pomoc? smsa. Mo?e by? równie? tak, ?e konsultant sLoan.pl skontaktuje si? z Tob? telefonicznie. Procedura przygotowania umowy po?yczki i wyp?ata ?rodków zajmuje oko?o 15 minut. Je?eli nie jeste? klientem serwisu sLoan.pl to najpierw musisz przej?? przez proces rejestracji.

Aby si? zarejestrowa?:

 1. Najpierw nale?y po wej?ciu na stron? sLoan.pl klikn?? link „Rejestracja”.
 2. Nast?pnie  trzeba wype?ni? wszystkie niezb?dne pola w formularzu rejestracyjnym, przeczyta? go i klikn?? „ZAREJESTRUJ SI?”,
 3. Aby doko?czy? rejestracj?, nale?y wej?? w zak?adk? „Rachunki bankowe” i potwierdzi? dane za pomoc? us?ugi Kontomatik. Po natychmiastowej weryfikacji, trzeba z?o?y? wniosek o po?yczk?.

Ca?a procedura rejestracji tak naprawd? jest bardzo prosta i tylko w pierwszej chwili mo?e wydawa? si? skomplikowana. Nie zajmie Ci to wi?cej ni? par? minut.

Jak sp?aci? po?yczk?? Co je?li nie uda Ci si? tego zrobi? w terminie?

Po?yczk? mo?esz sp?aci?, przelewaj?c pieni?dze przez internet na rachunek serwisu sLoan.pl albo wp?aci? je gotówk? w dowolnym oddziale banku. Do przelewu nale?y do??czy? nast?puj?ce informacje: Rachunek odbiorcy. Po?yczk? mo?esz sp?aci? z pomoc? przelewu internetowego na wskazany rachunek albo w dowolnym oddziale banku. Dokonuj?c sp?aty po?yczki, nale?y poda? jako odbiorc? firm? Nordecum Sp. z o.o. W tytule po?yczki trzeba wpisa?: Sp?ata po?yczki Nr. Mo?esz wybiera? spo?ród nast?puj?cych rachunków odbiorcy:

Bank Zachodni WBK 30 1090 1043 0000 0001 3017 4117,

Bank Pekao S.A. 38 1240 6218 1111 0010 6218 2439,

mBank SA 78 1140 1010 0000 4637 5500 1001,

Getin Bank SA 70 1560 0013 2315 1307 6000 0001,

Alior Bank SA 91 2490 0005 0000 4520 1957 8510,

Bank Millennium SA 79 1160 2202 0000 0002 8636 4528,

PKO Bank Polski 71 1020 1097 0000 7702 0273 3285

Natomiast je?eli nie sp?acisz po?yczki w terminie, to dostaniesz wezwanie do zap?aty i sprawa zostanie przekazana do windykacji. Zanim do tego dojdzie, dobrze jest skontaktowa? si? wcze?niej z konsultantem.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Sloan

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *