1. Chwilówki online
 2. >
 3. Smart Po?yczka

SMART Po?yczka – opinie, po?yczki, kontakt

SMART Po?yczka nale?y do Aventus Group sp. z o.o. (podobnie jak popularna Po?yczka Plus). Po?yczkodawca ?wiadczy swoje us?ugi w siedmiu krajach poza Polsk?. S? to: Czechy, Litwa, ?otwa, Gruzja, Kazachstan, Mo?dawia oraz Dania.

Smart po?yczka logo
Ocena: 3.7
(ilość ocen: 10)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Aventus Group Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kard. S. Wyszy?skiego 2B p. III, Bia?ystok
E-mail: info@smartpozyczka.pl
WWW: www.smartpozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 85 871 00 49
Godziny pracy: Pon.-Pt: 7:30-21:00
Sob.: 9:00-17:00
Ndz.: 9:00-17:00

NIP: 966 202 93 90
REGON: 200358089
KRS: 0000355948

Jak wygl?da proces po?yczkowy w SMART Po?yczka?

SMART Po?yczka zas?yn??a ofert? darmowej po?yczki. Pierwsz? po?yczk? za darmo do kwoty 3.000 z? mo?e zaci?gn?? ka?dy klient rozpoczynaj?cy przygod? z t? firm? po?yczkow?. Po?yczki udzielane s? online za po?rednictwem Internetu.

Aby otrzyma? po?yczk? w SMART Po?yczka, konieczne jest zarejestrowanie si? w serwisie oraz dokonanie weryfikacji rachunku bankowego. Wszystko trwa kilka minut, a samo zarejestrowanie si? i z?o?enie wniosku po?yczkowego jest bardzo proste. Co wa?ne, w przypadku SMART Po?yczka niewymagane jest za?wiadczenie o zarobkach. Minimalna kwota po?yczki to 200 z?, maksymalna za? 7.000 z?.

Kto mo?e liczy? na po?yczk? w SMART Po?yczka?

Aby móc ubiega? si? o po?yczk? w SMART Po?yczka, nale?y spe?nia? poni?sze warunki:

 • mie? polskie obywatelstwo,
 • mie? od 19 lat do 73 lat,
 • mie? zdolno?? do sp?aty zaci?gni?tego zobowi?zania (by? zatrudnionym),
 • posiada? konto w banku,
 • nie mo?e posiada? niesp?aconych zobowi?za? zarejestrowanych w BIG,
 • nie mo?e posiada? niesp?aconych zobowi?za? wzgl?dem SMART Po?yczka.

Weryfikacja w BIK, BIG, KRD lub ERIF

Ostateczne otrzymanie decyzji o udzielaniu po?yczki jest uzale?nione od weryfikacji historii kredytowej klienta. SMART Po?yczka weryfikuje potencjalnych po?yczkobiorców w bazie KRD (Krajowy Rejestr D?u?ników) oraz ERIF. Je?eli klient zosta? wpisany do której? z tych dwóch baz, powinien liczy? si? z decyzj? odmown? (negatywn?). SMART Po?yczka nie weryfikuje natomiast bazy BIG oraz BIK.

Promocyjna po?yczka za darmo w SMART Po?yczka

Darmowa po?yczka pojawia si? w ofercie coraz wi?kszej liczby Po?yczkodawców ?wiadcz?cych us?ugi pozabankowe. W SMART Po?yczka darmow? po?yczk? do kwoty 3.000 z? mo?e otrzyma? na 30 dni (miesi?c) ka?dy nowy klient. Nie ma mo?liwo?ci roz?o?enia sp?aty zobowi?zania na wi?ksz? ilo?? rat, dlatego te?, je?eli klient nie sp?aci zobowi?zania w terminie, musi liczy? si? z dodatkowymi kosztami zgodnymi z informacj? zawart? w umowie.

Kiedy gotówka wp?ynie na moje konto?

Decyzja kredytowa zazwyczaj podejmowana jest w kilka minut. Gotówka wyp?acana jest w godzinach od 7.30 do 21.00 w dni powszednie oraz w godzinach od 9.00 do 17.00 w soboty i niedziele.

SMART Po?yczka wspó?pracuje z bankami Alior Bank, mBank, Bank Zachodni WBK, Millennium Bank oraz PKO Bank Polski. Ich klienci mog? liczy? na natychmiastowe przelanie ?rodków w godzinach pracy Po?yczkodawcy. W przypadku innych banków wyp?ata po?yczki nast?puje maksymalnie do 24 godzin od momentu podj?cia decyzji o udzieleniu po?yczki.

Ile po?yczek mog? otrzyma? w SMART Po?yczka?

Mo?liwe jest zaci?gni?cie jednej po?yczki w SMART Po?yczka. Dopiero po ca?kowitym sp?aceniu zobowi?zania klient mo?e ubiega? si? o nast?pn? porcj? gotówki. Kolejn? po?yczk? mo?na otrzyma? przez telefon. Wystarczy skontaktowa? si? z doradc? finansowym dost?pnym pod numerem telefonu 85 871 00 49.

SMART Po?yczka – czym si? reklamuje?

Serwis SMART Po?yczka deklaruje, i? wystarczy wykona? kilka czynno?ci, aby otrzyma? gotówk?. S? to:

 • szybka rejestracja – za?o?enie konta,
 • potwierdzenie rachunku bankowego (a tym samym to?samo?ci) przelewem na konto bankowe firmy SMART Po?yczka w wysoko?ci 1 grosza,
 • uzyskanie pozytywnej decyzji po?yczkowej po weryfikacji w KDR oraz ERIF.

Je?eli klient spe?ni wszystkie powy?sze wymagania, gotówka znajdzie si? na jego koncie bankowym w kilka minut.

Problemy ze sp?at? po?yczki w SMART Po?yczka – co robi??

Klienci, którzy po raz pierwszy korzystaj? z promocji „Pierwsza po?yczka za darmo” w SMART Po?yczka, mog? j? przed?u?y? o tak? sam? liczb? dni, na jak? zaci?gni?ta by?a pierwsza po?yczka.

Stali klienci, którzy otrzymali ponownie po?yczk?, mog? odroczy? termin sp?aty, korzystaj?c z po?yczki refinansuj?cej. Po?yczk? t? udziela inny Po?yczkodawca, który wspó?pracuje ze SMART Po?yczka. Refinansowanie po?yczki dokonywane jest na okres, na który zosta?a zaci?gni?ta po?yczka podstawowa. Jest ona obci??ona dodatkowymi op?atami i prowizjami zgodnymi z Tabel? Op?at i Prowizji dost?pn? na stronie internetowej SMART Po?yczka.

SMART Po?yczka to serwis, który przestrzega pewnych zasad. Jedn? z nich jest terminowo?? sp?at. Gdy klient nie sp?aci zobowi?zania w terminie, musi liczy? si? z odsetkami karnymi zgodnymi z zapisami umowy (14% w stosunku rocznym).

Ponadto mog? zosta? naliczone dodatkowe op?aty zwi?zane z:

 • kosztem wys?anych wezwa? do zap?aty,
 • naliczeniem odsetek za zw?ok?,
 • Po?yczkodawca mo?e podj?? dzia?ania windykacyjne lub zleci? to osobom trzecim.

Czy mog? sp?aci? po?yczk? w SMART Po?yczka szybciej?

Oczywi?cie. SMART Po?yczka umo?liwia swoim klientom szybsz? sp?at? zobowi?zania (w terminie dogodnym dla Po?yczkobiorcy).

Czy mog? odst?pi? od umowy w SMART Po?yczka?

Oczywi?cie, ka?dy klient ma prawo odst?pi? od umowy w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Konieczne jest wys?anie pisemnego o?wiadczenia o odst?pieniu umowy na adres siedziby firmy SMART Po?yczka.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o SMART Po?yczka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *