1. Chwilówki online
  2. >
  3. SMS365

SMS365 – opinie, po?yczka, kontakt

Firma SMS365 jest jedn? z najd?u?ej dzia?aj?cych na polskim rynku marek tego typu, poniewa? pocz?tki jej aktywno?ci si?gaj? 2009 roku. Wywodzi si? ona ze spó?ki Regita, która w 2016 zaliczy?a swoiste „przebran?owienie” zwi?zane z wej?ciem w ?ycie ustawy o tzw. limicie odsetkowym.
Wspó?w?a?cicielami SMS365 s?: Karichev Konstantin, Melnikov Evgeniy, Ahmetovs Sergejs, Lyasevich Vyatcheslav i Ahmetovs Aleksandrs. Spó?ka wspó?pracuje z firmami CAPITAL SYSTEM i MAESTRA GROUP.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

SMS365 logo
Ocena: 2.33
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Midway Invest Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Plac Bankowy 2, Warszawa
E-mail: info@sms365.pl
Telefon kontaktowy: 22 100 58 00
NIP: 701-056-15-60
REGON: 364027534
KRS: 0000609410

Jak wzi?? po?yczk? w SMS365?

Aby zaci?gn?? chwilówk?, nale?y odwiedzi? stron? firmy SMS365 i po wybraniu interesuj?cej kwoty, klikn?? przycisk „We? po?yczk?”. Nast?pnym krokiem jest wype?nienie formularza rejestracyjnego, który zawiera m.in. pytania o PESEL i inne dane (np. seri? i numer dowodu osobistego) oraz osi?gane dochody, a tak?e przypiecz?towanie decyzji. Ostatni etap procesu to potwierdzenie danych poprzez przelanie 1 grosza ze swojego podanego przy rejestracji numeru konta na rachunek bankowy SMS365.

Ile trzeba czeka? na chwilówk??

Procedura weryfikacyjna trwa jedynie kilkana?cie minut. Po jej zako?czeniu klient otrzymuje SMS z decyzj? o przyznaniu lub nie po?yczki. Je?eli b?dzie ona pozytywna – gotówka pojawi si? na koncie tak szybko, jak pozwol? na to godziny sesji przelewowych banku, w którym mamy konto.

Kto mo?e stara? si? o po?yczk??

Ka?dy, kto ma 20 lub wi?cej (max. 75) lat, posiada aktywny numer telefonu i konto bankowe oraz jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto chc?c ubiega? si? o chwilówk?, nie mo?na figurowa? w rejestrach d?u?ników, o czym ni?ej. Firma pyta równie? o nasze zaj?cie (typ zatrudnienia, pobierania ?wiadcze? etc.) i wysoko?? osi?ganych dochodów, lecz nie weryfikuje jej telefonem do pracodawcy. Przeszkody na drodze do uzyskania chwilówki nie stanowi posiadanie aktywnego zobowi?zania finansowego w innym banku. Jedynym warunkiem jest to, by nie by?o ono obci??one opó?nieniami w sp?acie.

Jak mo?na otrzyma? pieni?dze?

Formy przekazywania ?rodków wykorzystywane przez SMS365, s? dwie. Pierwsza z nich to tradycyjny przelew bankowy. W jej przypadku oczekiwanie na gotówk? mo?e si? przed?u?y? (chyba ?e u?yty zosta? przelew Express Elixir; s? one wykonywane przez ca?? dob?, jak równie? w weekendy i ?wi?ta), ale jest ona odpowiednia dla osób, które nie s? w stanie osobi?cie odebra? pieni?dzy w wyznaczonym czasie. Inny, szybszy sposób to przekaz GIRO – celem jego przyj?cia wymagane jest stawiennictwo z odpowiednim czekiem w dowolnym urz?dzie pocztowym. To dobra metoda dla wszystkich tych, którzy nie s? posiadaczami rachunku bankowego.

Jakie bazy sprawdza SMS365?

Firma kontroluje nowych klientów pod k?tem obecno?ci w spisach BIG InfoMonitor, KRD i ERIF.

Ile mo?na po?yczy? u tego chwilówkodawcy?

Firma SMS365 pozwala na ubieganie si? o minimaln? kwot? 200 z?. Dla nowych klientów maksymalnym pu?apem sumy, jak? mog? otrzyma?, jest 600 z?. Przy drugiej po?yczce limit ten zwi?ksza si? do 900 z?, a ostatecznie osi?ga 3000 z?.

Na jak d?ugo?

Ten po?yczkodawca oferuje kredyty sp?acane w czasie 15 albo 30 dni.

Oprocentowanie

RRSO uzale?nione jest od wybranych parametrów po?yczki – jej kwoty i okresu, w jakim ma zosta? sp?acona. Minimalne wynosi 1410%, ale mo?e si?gn?? nawet 8350%.

Jak sp?aci? chwilówk??

Oczywi?cie w wyznaczonym czasie. By tego dokona?, nale?y przela? ?rodki opatrzone odpowiednim tytu?em na jedno z kont bankowych obs?ugiwanych przez po?yczkodawc?. Posiada on je w: PKO Banku S.A., Banku Zachodnim WBK S.A. i Banku Millenium S.A. Mo?na te? zrealizowa? przekaz pocztowy na adres firmy.

Co, je?li si? tego nie zrobi?

W takiej sytuacji standardow? procedur? jest wysy?anie monitów informuj?cych o zad?u?eniu, a zarazem ponaglaj?cych. W przypadku ich ignorowania firma SMS365 nalicza karne odsetki, a nawet wytacza proces windykacyjny, korzystaj?c przy tym z us?ug zewn?trznej marki zajmuj?cej si? odzyskiwaniem wierzytelno?ci. Aby powstrzyma? owe dzia?ania, nale?y bezzw?ocznie skontaktowa? si? z chwilówkodawc? mailowo albo za po?rednictwem czynnej codziennie od 7:00 do 22:00 infolinii.

Czy pierwsza po?yczka jest darmowa?

Firma SMS365 oferuje nowym klientom benefit w postaci pierwszej po?yczki prawie za darmo. Zaci?gaj?c j?, musz? oni ponie?? jedynie niewielk? op?at? w wysoko?ci 1 grosza. Maksymalna suma, jak? mo?na po?yczy? w ramach opisywanej bonifikaty to 200 z?.

Refinansowanie po?yczki

Opcja ta pojawi?a si? wraz ze zmian? profilu dzia?alno?ci firmy, o którym zosta?o wspomniane na pocz?tku tekstu. Spó?ka SMS365 to tak naprawd? dwie marki: TLENO i MASZGOTÓWK?. Us?uga refinansowania, jak? ona oferuje, polega na przeniesieniu zobowi?zania finansowego z jednej do drugiej i przed?u?enia jego sp?aty o maksymalnie 30 dni. Niestety wi??e si? to z dodatkowymi, dosy? wysokimi kosztami.

Czy w SMS365 mo?na posiada? równolegle kilka po?yczek?

Niestety nie, kolejna mo?e zosta? zaci?gni?ta dopiero po sp?aceniu poprzedniej.

Odst?pienie od umowy

Po?yczkobiorca ma prawo zerwa? podpisane zobowi?zanie w terminie 14 dni od jego zawarcia. W tym celu musi przes?a? do firmy SMS365 odpowiednie zawiadomienie i zwróci? ?rodki, jakie od niej otrzyma?.

Lokalizacja firmy

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o SMS365

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *