1. Chwilówki online
  2. >
  3. Smskredyt

SMS Kredyt – chwilówki, opinie, kontakt

Ka?demu od czasu do czasu trafiaj? si? jakie? nag?e wydatki. Zazwyczaj nie jest to nic, co by?oby w stanie zachwia? domowym bud?etem. Bywaj? jednak sytuacje, gdy niestety nie mamy pieni?dzy, ?eby za co? zap?aci?, je?eli nie mieli?my tego w planach. Jedynym rozwi?zaniem jest to, ?eby wzi?? chwilówk?. Czy warto jest skorzysta? z oferty firmy po?yczkowej SMS Kredyt? Sprawd?my to!

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

SMS Kredyt logo
Ocena: 2.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: SMS Kredyt Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?wi?tego Miko?aja 8-11, Wroc?aw
E-mail: smskredyt@smskredyt.pl
Telefon kontaktowy: 71 719 33 33
NIP: 8971731029
REGON: 020558301
KRS: 0000610035

O firmie SMS Kredyt?

SMS Kredyt Sp. z o. o to firma, która zajmuje si? udzielaniem osobom fizycznym szybkich po?yczek ratalnych. Dzia?a przede wszystkim przez wspó?prac? z biurami kredytowymi w ca?ej Polsce. kwota po?yczki to nawet 10 000 PLN. Najd?u?szy okres sp?aty to 36 miesi?cy. Poza tym ta firma w bardzo du?ym stopniu rozwija si? w bran?y po?yczek ratalnych przez internet. Przez internet mo?na z?o?y? wniosek o kwot? do 7 000 z? na okres do 30 miesi?cy. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu, umo?liwi?o spó?ce opracowanie, prostego i szybkiego procesu wnioskowania oraz udzielenia po?yczki. W wi?kszo?ci sytuacji decyzja jest podejmowana automatycznie, praktycznie natychmiastowo. Wyp?ata po?yczki nast?puje za pomoc? kont bankowych oraz placówek Poczty Polskiej oraz Banku Pekao S.A. Firma SMS Kredyt Sp z o.o. zosta?a wpisana do Rejestru Instytucji Po?yczkowych prowadzonego przez KNF pod numerem RIP000074. SMS Kredyt jest równie? cz?onkiem Konferencji Przedsi?biorstw Finansowych w Polsce. Uzyska?a równie? pozytywny audytu etycznego, który przeprowadzi?a Komisja Etyki dzia?aj?ca przy KPF i otrzyma?a Certyfikat Etyczny KPF. Jest on potwierdzeniem przestrzegania przez SMS Kredyt Zasad Dobrych Praktyk. Jako klient tej firmy masz prawo do z?o?enia wniosku do Komisji Etyki KPF o zbadanie zgodno?ci praktyki biznesowej SMS Kredyt z Zasadami Dobrych Praktyk. SMS Kredyt uzyska? równie? Odpowiedzialny Po?yczkodawca. Oznacza to, ?e ten po?yczkodawca dzia?a wed?ug przepisów ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.

Jakie warunki nale?y spe?ni?, aby otrzyma? po?yczk? online w serwisie SMS Kredyt?

Wniosek o po?yczk? mo?e z?o?y? ka?da osoba, która:

  • Jest w wieku 20-80 lat,
  • Posiada numer PESEL,
  • Ma sta?e ?ród?o dochodu,
  • Nie posiada negatywnej historii kredytowej w Biurze Informacji Gospodarczej oraz BIK S.A..

Warto tutaj jeszcze zwróci? uwag? na jedn? kwesti?. Po?yczkodawca na swojej stronie internetowej wymienia akceptowane oraz nieakceptowane ?ród?a dochodu. Do akceptowanych zalicza si?: umow? o prac? na czas okre?lony, nieokre?lony, na zast?pstwo,     umow? zlecenie i o dzie?o, rent? na czas okre?lony i nieokre?lony, emerytur?, w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?, gospodarstwo rolne. Natomiast nieakceptowane ?ród?a dochodu to:   alimenty, 500+, renta socjalna wyp?acana przez MOPS (Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej), zasi?ek dla bezrobotnych, zasi?ki spo?eczne (wychowawczy, pogrzebowy, opieku?czy), ?wiadczenia z O?rodka Pomocy Spo?ecznej, dochody obci??one z tytu?u wyroków s?dowych lub innych tytu?ów, sta? z Urz?du Pracy, stypendia socjalne, naukowe, wp?aty od rodziców, zatrudnienie w firmie zagranicznej (umowa zawarta za granic? i wykonywana w danym kraju) oraz wynajem nieruchomo?ci.

Jak wygl?da proces wnioskowania o po?yczk? w serwisie SMS Kredyt?

Tylko cztery kroki dziel? Ci? od otrzymania chwilówki w serwisie SMS Kredyt:

  1. Wybierz kwot? oraz okres po?yczki- na suwakach musisz ustawi? kwot? oraz okres po?yczki, o któr? chcesz si? ubiega?. Dok?adnie przeczytaj, jakie s? ca?kowite koszty po?yczki, zanim podejmiesz ostateczn? decyzj?.
  2. Wype?nij wniosek- podaj wszystkie dane potrzebne do weryfikacji wniosku. Po?yczkodawca o swojej decyzji poinformuje Ci? przez smsa. Nie powinno mu to zaj?? d?u?ej ni? kilka minut.
  3. Podpisz umow?- gdy otrzymasz pozytywn? decyzj? kredytow?, to po?yczkodawca zadzwoni do Ciebie. Nast?pnie wy?le do Ciebie kuriera z umow? po?yczkow?. Musisz j? podpisa?. Pami?taj, ?eby odda? jeden egzemplarz kurierowi.
  4. Wyp?ata pieni?dzy- Gdy po?yczkodawca otrzyma podpisan? umow?, to od razu wyp?aci Ci pieni?dze. To Ty decydujesz o tym, w jaki sposób odbierzesz gotówk?.

Sp?ata po?yczki w SMS Kredyt, co warto wiedzie??

Kolejne raty musisz wp?aca? na podany w Umowie Po?yczki numer rachunku bankowego. Mo?esz robi? to za pomoc? przelewu bankowego albo zap?aci? w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub Agencji Op?at. Pami?taj równie? o tym, ?e gdy sp?acisz po?yczk? przed terminem, to koszty po?yczenia gotówki b?d? mniejsze. Gdy zrobisz nadp?at?, na przyk?ad przed terminem wp?acisz ca?? wymagan? przez po?yczkodawc? sum?, to otrzymasz jej zwrot. Zanim dokonasz takiej wp?aty najlepiej skontaktuj si? z firm? SMS Kredyt pod numerem 71 719 33 03. Konsultant wyliczy dok?adn? kwot?, która pozosta?a Ci do sp?acenia na dzie?, w którym b?dziesz chcia? wykona? przelew.

Czy mo?esz odst?pi? od umowy po?yczki w SMS Kredyt?

Zgodnie z Ustaw? z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, ka?dy klient ma prawo do odst?pienia od Umowy po?yczki w ci?gu 14 dni od dnia jej udzielenia. Nale?y z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od udzielonej po?yczki w dowolnej formie.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o SMS Kredyt

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *