1. Chwilówki online
 2. >
 3. Soho Credit

SohoCredit – chwilówki, opinie, kontakt

Nast?pn? firm? udzielaj?c? po?yczek krótkotermnowych jest SohoCredit. To kolejna marka, która stawia na chwilówki udzielane przez Internet. Przyjrzyjmy si? zatem dok?adnie jej dzia?alno?ci i ofercie.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

SohoCredit logo
Ocena: 3.56
(ilość ocen: 9)
Dokładna nazwa firmy: Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Post?pu 18A, Warszawa
E-mail: info@sohocredit.pl
Telefon kontaktowy: 22 266 83 02
NIP: 5252542660
REGON: 146381003
KRS: 0000439376

Prosto i szybko przez Internet

Soho Credit na rynku polskim dzia?a od listopada 2012 roku i nale?y do RAPID FINANCE POLSKA Sp z o.o. Ten sam podmiot jest w?a?cicielem marki Filarum, która bardzo dynamicznie rozwija si? na rynku chwilówek, co zosta?o ju? opisane w naszym serwisie.

SohoCredit, podobnie jak inni po?yczkodawcy dzia?aj?c w sieci, stawia na proste zasady oraz szybk? informacj? zwrotn? dla klienta. Chwilówk? mo?na zaci?gn?? sk?adaj?c wniosek online i jest to jedyna przewidywana droga do gotówki.

Jak zaci?gn?? po?yczk? w Soho Credit

Po?yczkodawca ten stawia na ekspresowe tempo transakcji, dlatego najpierw nale?y za?o?y? konto na stronie internetowej, a nast?pnie potwierdzi? rejestracj? przelewem bankowym na 1 grosz lub 1 z?oty.

Wa?ne! Przelew musi by? wykonany z konta osobistego, którego jeste?my w?a?cicielami – w ten sposób weryfikowane s? podstawowe dane osobowe. Nie s? akceptowane przelewy z rachunku SKOK oraz szybkie transakcje internetowe. Sprawniejsz? weryfikacj? zapewni wp?ata z jednego z 5 wymienionych przez Soho Credit banków: Alior Bank (preferowany), PKO BP, PEKAO SA, BZ WBK, mBank, Millenium Bank.

W nast?pnym etapie oddzwania do nas konsultant z pozabankowej instytucji po?yczkowej i prosi o podanie kolejnych danych z dowodu to?samo?ci oraz dodatkowych informacji. Pó?niej w ci?gu 15 minut powinni?my otrzyma? SMS-a z decyzj?. Je?li wniosek rozpatrzony zosta? pozytywnie, to chwilówkodawca niezw?ocznie przeleje pieni?dze na wskazane przez nas konto.

Jak wida?, chwilówki jest wzi?? ?atwo, jednak pami?tajcie, ?e ca?? kwot? nale?y sp?aci? w okre?lonym terminie, inaczej czekaj? na Was dodatkowe op?aty.

SohoCredit – jakie s? formalno?ci?

Ten po?yczkodawca nikogo nie zaskoczy swoimi wymaganiami. Ka?dy, kto chce wzi?? chwilówk? musi by? obywatelem Polski albo mieszka? na sta?e w kraju – najwa?niejsze jest posiadanie wa?nego dowodu osobistego. Niezb?dny jest równie? prywatny rachunek bankowy, a tak?e aktywny numer telefonu komórkowego.

I to w zasadzie wszystko 🙂

Dla kogo chwilówka w SohoCredit?

Przedzia? wiekowy u tego po?yczkodawcy jest zaskakuj?co przyjazny osobom starszym. Najm?odszy po?yczkodawca powinien mie? minimum 20 lat, górna granica wieku to 76 lat. A co z tymi, którzy s? m?odsi lub starsi, a potrzebuj? szybko gotówki? Tym wszystkim osobom polecamy Wonga, która wymaga jedynie pe?noletno?ci i nie ma ?adnych dodatkowych ogranicze? wiekowych.

Czy SohoCredit sprawdza rejestry d?u?ników?

By otrzyma? chwilówk? u tego po?yczkodawcy nie mo?emy widnie? w rejestrze d?u?ników. Który dok?adnie rejestr jest sprawdzany. Otó? Soho Credit na pewno sprawdzi: Krajowy Rejestr D?ugów BIG S.A., BIGInfomonitor S.A., ERIF BIG S.A. Ponadto, firma zastrzega sobie prawo do weryfikowania innych baz. Zatem wszystkich zad?u?onych od razu mo?emy odes?a? do naszych rankingów: chwilówki dla zad?u?onych oraz chwilówki bez za?wiadcze?.

Ile i na jak d?ugo mo?na po?yczy? pieni?dze?

SohoCredit oferuje po?yczki krótkoterminowe ze sp?at? maksymalnie do 30 dni. Ciekawszym zagadnieniem natomiast jest kwota chwilówki. Zale?y ona od tego, czy ju? wcze?niej korzystali?my z us?ug firmy i ile razy po?yczali?my pieni?dze. Za pierwszym razem mo?emy zaci?gn?? zobowi?zanie w kwocie do 1000 z?. Po terminowym sp?aceniu pierwszej po?yczki mo?emy wzi?? nast?pn? – wówczas ju? do 2000 z?. Maksymaln? warto?? chwilówki – 4 0000 z? – b?dziemy mogli otrzyma? dopiero za szóstym razem.

Dok?adna rozpiska po?yczek:

 • za pierwszym razem do 1000 z?,
 • za drugim razem do 2000 z?,
 • za trzecim razem 2500 z?,
 • za czwartym razem do 3000 z?,
 • za pi?tym razem do 3500 z?,
 • za szóstym i ka?dym nast?pnym razem do 4000 z?.

Za ka?dym razem udzielenie chwilówki jest zale?ne od naszej zdolno?ci kredytowej. Zasady s? zatem bardzo podobne do tych w Filarum – w?a?ciciel to nie jedyna rzecz, jaka ??czy te marki.
Po?yczaj?cy niech równie? uwa?nie patrzy na termin sp?aty – w SohoCredit nie powinno si? bra? chwilówek jednodniowych. Wtedy (poza pierwsz? po?yczk?) RRSO wynosi 742324433852429952%. Nawet nie skusimy si? na s?owne napisanie tej liczby 😉

Kalkulator na stronie internetowej podpowiada, ?e najprzyja?niejsze dla kieszeni s? po?yczki z najd?u?szym, 30-dniowym okresem sp?aty, wówczas RRSO wynosi “jedynie” 1421.6 %.

U tego po?yczkodawcy mo?na mie? tylko jedno zobowi?zanie naraz. Czyli kolejna po?yczka zostanie nam udzielona po terminowej sp?acie poprzedniej.

Jak d?ugo czeka si? na pieni?dze z Soho Credit?

Weryfikacja danych osobowych i sprawdzenie rejestru d?ugów to najd?u?szy etap. Po rozmowie z konsultantem decyzja o udzieleniu po?yczki jest wydawana w kilkana?cie minut. Pieni?dze przelewaj? na wskazane konto bezzw?ocznie po przekazaniu decyzji pozytywnej. Czas zaksi?gowania przelewu na naszym koncie zale?y od banku, w jakim mamy rachunek osobisty. Preferowane s? nast?puj?ce:

 • Alior Bank,
 • PKO BP,
 • PEKAO SA,
 • BZ WBK,
 • mBank,
 • Millenium Bank.

Je?li macie konto w innym banku, to czas przelewu b?dzie zale?ny od procesów rozlicze? mi?dzybankowych zorganizowanych przez Krajow? Izb? Rozliczeniow?.

Sp?ata po?yczki w SohoCredit

Nikt nie powinien by? zdziwiony: chwilówka powinna by? sp?acona ter-mi-no-wo! Aby uregulowa? zobowi?zanie wystarczy wykona? przelew na wskazane przez po?yczkodawc? konto. I tutaj powinni?cie zerkn?? na ?ci?gawk? u góry – je?li nie macie konta w ?adnym z wymienionych banków to polecenie zap?aty lepiej zarejestrowa? dzie? przed wyznaczonym terminem sp?aty. Wtedy macie pewno??, ?e pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie SohoCredit o czasie.

Po?yczk? mo?na jednak sp?aci? przed terminem – obni?one zostan? wówczas jej koszty i ró?nica zostanie nam zwrócona.

Kiedy nie uda nam si? zwróci? pieni?dzy o czasie, to najlepiej skontaktowa? si? z po?yczkodawc? – konsultanci zaproponuj? nam rozwi?zanie. Nale?y mie? jednak na uwadze, ?e przesuni?cie terminu sp?aty to dodatkowe koszty, które b?dziemy musieli pokry?.

Firma ma równie? prawo do wpisania nas w rejestr d?u?ników, je?li zalegamy ze sp?at?.

Soho Credit i pierwsza chwilówka

Marka ta reklamuje si? ofert? skierowan? w?a?nie do nowych klientów. Pierwsza po?yczka mo?e wynie?? maksymalnie 1000 z? i jej ca?kowity koszt to 0 z?. Czyli przyk?adowo po?yczaj?c 500 z?, sp?acamy chwilówk? w wyznaczonym terminie przelewem na kwot? 500 z?. Suma ta mo?e by? jednak wy?sza, je?li naruszymy warunki umowy. Dlatego rozwa?nie wybierajcie kwot? zobowi?zania!

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Soho Credit

5 thoughts on "Soho Credit"

 1. edamora pisze:

  Wszystko ok. Moze nie jest w moim rankingu na pierwszym miejscu w firmach po?yczkowych jednak jest uczciwie. Wszystkie koszta s? podane na pocz?tkku i nie ma ?adnych dodatkowych op??t napisanych drobnym pismem na dole umowy. O wszystkim informuj?. Polecam bo po?yczka zosta?a udzielona szybko i bezproblemowo.
  Koszta jakie s? takie s?, nie jest zbyt tanio ale przy po?yczce na krótki czas op?aca si?.

 2. panek344 pisze:

  Dobra firma. Kontakt ok, szybki przelew. Dlatego te? zdecydowa?em si? na wzi?cie u nich drugiej pozyczki. Pomimo tego,?e pierwsza po?yczka by?a darmowa, ale druga ju? nie.

 3. Marcin pisze:

  Korzysta?em dwa razy i jak na razie to nie mam ?adnych zarzutów. Firma jest uczciwa i dla mnie to najwa?niejsze. Po?yczka kosztowa?a mnie tyle samo ile widzialem w obietnicach. Nie mniej nie wi?cej i to si? dla mnie liczy. Nie rozumiem natomiast narzekaczy na koszta. Wszystko macie podane na tacy przed wzi?ciem zobowi?zania.Je?li dla Was jest za drogo to po prostu nie bierzcie. A nie bierzecie i potem j?czycie jaka to dana po?yczka jest droga. ..

 4. stremke pisze:

  Odnios?em bardzo podobne wra?enie jak kolega wy?ej. Du?ym plusem jest szczero?? z ich strony. Nie próbuj? wcisn?? po?yczki na si??. Wyk?adaj? na stó? informacje o wszystkich realnych kosztach zwi?zanych z po?yczonymi pieni?dzmi. Wydaje mi si?, ?e inne firmy mog?yby si? od nich uczy? standardów obs?ugi klienta.

 5. malyszm pisze:

  S? i plusy i minusy Plusy to na pewno
  szybko?? przyznania po?yczki
  mi?a obs?uga
  prosty formularz
  prosta strona

  MInus jest jeden ale za to duzy: koszta. Niestety ale jest bardzo drogo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *