1. Chwilówki online
  2. >
  3. Solcredit

Solcredit – chwilówki, opinie, kontakt

Socredit to podmiot specjalizuj?cy si? w udzielaniu szybkich po?yczek przez internet. Jakie wymagania trzeba spe?nia?, aby ubiega? si? o chwilówk?? Na jaki okres mo?na wzi?? kredyt? Na te oraz inne pytania, znajdziesz odpowied? poni?ej.

Solcredit logo
Ocena: 3.31
(ilość ocen: 13)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: FIIZY Ltd.
Siedziba firmy: Toom-Kooli 1, Tallinn, Estonia
E-mail: info@solcredit.pl
WWW: www.solcredit.pl
Telefon kontaktowy: brak
Godziny pracy: 10:00 - 21:00
NIP:
REGON: 12694462
KRS:

Chwilówka na niespodziewane wydatki – Solcredit

Solcredit to po?rednik, który przy sk?adaniu przez Ciebie wniosku, przekazuje Ci wykaz bezpo?rednich po?yczkodawców. Firma nie wspó?pracuje z brokerami. Komparator internetowy pomaga u?ytkownikom zatwierdzi? krótkoterminow? po?yczk? i kontaktuje osoby zainteresowane kredytami i chwilówkami z najwa?niejszymi po?yczkodawcami na rynku. Dzi?ki temu otrzymujesz najlepsz? ofert?. Nawet wtedy, gdy nie masz zdolno?ci kredytowej. Wyszukiwarka na stronie www.solcredit.pl pokazuje tylko aktualnie dost?pne oferty. Pieni?dze na Twoim koncie, przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, znajd? si? najpó?niej w ci?gu 24 godzin.

Jak wzi?? chwilówk? w Solcredit?

Wystarczy wykona? cztery proste kroki. Najpierw zale?y wybra? kwot? po?yczki oraz czas, jaki jest Ci potrzebny na sp?at?. Za pierwszym razem mo?esz wzi?? po?yczk? maksymalnie do 5000 z?, na 50 dni. Nast?pnym krokiem jest wys?anie wniosku. Nale?y wype?ni? formularz i poda? swoje dane osobowe. Ca?a procedura odbywa si? przez internet bez dodatkowych formalno?ci. Wtedy firma Solcredit wykona szybkie wyszukiwania, porówna oferty po?yczek oraz przedstawi Ci najlepsz? dla Ciebie ofert?. Wtedy tylko wystarczy, ?e potwierdzisz, ?e jeste? zainteresowan? t? chwilówk?. Dostaniesz odpowied? od po?yczkodawcy w ci?gu 5-10 minut. Teraz ju? wystarczy tylko poczeka? na pieni?dze.

Jakie formalno?ci trzeba spe?ni?, bior?c chwilówk? w Solcredit?

Aby móc ubiega? si? o po?yczk? w Solcredit, trzeba spe?ni? kilka prostych wymogów. Przede wszystkim trzeba mieszka? na sta?e w Polsce. Nale?y mie? te? aktywny rachunek bankowy w polskim banku, adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Ostatnim warunkiem jest posiadanie oficjalnego dokumentu to?samo?ci lub numeru NIP.

Dla kogo chwilówka w Solcredit?

O po?yczk? w Solcredit mog? si? ubiega? osoby, które uko?czy?y ju? 18 lat, ale nie przekroczy?y jeszcze 80 lat. Jest do do?? szeroki zakres wiekowy, korzystny zw?aszcza dla osób starszych, które ju? s? na emeryturze.

Solcredit – czy osoba, która jest w rejestrze d?u?ników, mo?e wzi?? chwilówk??

Osoba, która jest zad?u?ona albo spó?nia si? ze sp?at? d?ugu, jest w rejestrze BIK lub KRD, mo?e z?o?y? wniosek w Solcredit. Jednak to, czy dostanie chwilówk?, jest zale?ne od ostatecznej decyzji po?yczkodawcy. Warto jest najpierw samodzielnie przeanalizowa? w?asn? sytuacj? finansow? i sprawdzi?, czy b?dziesz w stanie sp?aci? wcze?niejsz? i now? po?yczk?.

Chwilówk?, w jakiej wysoko?ci mo?esz wzi?? i na jaki okres?

Minimalna kwota, na jak? mo?esz wzi?? chwilówk? to 100 z?. Musisz j? sp?aci? najwcze?niej w 5 dni, a maksymalnie w ci?gu 50 dni. Najwi?ksza kwota po?yczki to 5000 z?. Czas sp?aty si? nie zmienia. RRSO w przypadku pierwszego kredytu wynosi 0%, co oznacza, ?e nie ponosisz ?adnych dodatkowych kosztów.

Kiedy otrzymasz pieni?dze z chwilówki?

Wniosek o po?yczk?  na stronie Solcredit.pl mo?esz z?o?y? zawsze. Serwis dzia?a 24 godziny na dob? przez ca?y rok, nawet w ?wi?ta i w weekendy. Mo?esz na nich liczy? w razie jakiego? nag?ego zdarzenia w Twoim ?yciu i potrzeby otrzymania szybkiej gotówki. Od z?o?enia wniosku na pieni?dze czekasz maksymalnie do 24 godzin. Stali kliencie Soldcredit mog? je otrzyma? nawet w ci?gu 5 minut. To naprawd? szybki sposób na nag?e wydatki.

Jaka jest wysoko?? oprocentowania chwilówki w Solcredit?

Z uwagi na to, ?e Solcredit jest tylko i wy??cznie po?rednikiem, nie mo?na z góry okre?li?, jakie b?dzie oprocentowanie, poniewa? jest ono zale?ne od decyzji po?yczkodawcy. Nale?y pami?ta? o tym, ?e przeprowadzana jest te? weryfikacja historii kredytowej i od niej równie? w du?ym stopniu zale?y wysoko?? oprocentowania. Wszystkie op?aty s? ustalane indywidualnie przez po?yczkodawców.

Jak sp?aci? po?yczk? w Solcredit?

Zanim z?o?ysz wniosek o po?yczk? u wybranego po?yczkodawcy, to dok?adnie zapoznaj si? z warunkami umowy. W szczególno?ci przyjrzyj si? zapisom dotycz?cym opó?nienia w sp?atach albo niewywi?zania si? z p?atno?ci. Warunki b?d? odmienne dla ró?nych biur kredytowych. Najcz?stsz? praktyk? jest wpisywanie osób na list? niewywi?zuj?cych si? z p?atno?ci, na przyk?ad do rejestru BIK. Firmy mog? równie? podj?? kroki prawne, aby otrzyma? zaleg?? p?atno??. Dlatego, je?eli wiesz ju?, ?e nie b?dziesz w danym miesi?cu móg? zap?aci? raty, to lepiej samemu skontaktowa? si? z po?yczkodawc? i poinformowa? go o tym. Istniej? szanse, ?e uda si? porozumie? z po?yczkodawc?, ustali? inny termin sp?aty i unikn?? z?ej historii kredytowej. Pomo?e to równie? wyeliminowa? dalsze straty finansowe. Po?yczkodawcy mog? pobiera? op?aty za opó?nienia w p?atno?ciach w wysoko?ci od 14z? do 1 400z?.  Wzi?cie chwilówki jest zwi?zane z du?? odpowiedzialno?ci?, wi?c zanim to zrobisz, sprawd?, czy jeste? w stanie sp?aci? wybran? przez Ciebie kwot? w okre?lonym terminie.

ikona opinie o chwilówkodawcyOpinie o Solcredit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *